કોડિયાં/આજ મારો અપરાધ છે રાજા: Difference between revisions

no edit summary
(Created page with "{{SetTitle}} {{Heading|આજ મારો અપરાધ છે રાજા|}} <poem> આજ મારો અપરાધ છે, રાજા! તું નહિ આવ...")
 
No edit summary
 
Line 19: Line 19:
હોઠને તારક ટીલડી ક્યારે? ક્યારે તેં લીધ નિશ્વાસ?
હોઠને તારક ટીલડી ક્યારે? ક્યારે તેં લીધ નિશ્વાસ?
કાંઈ ન જાણું કેટલી વેળા સૂંઘતો મારા શ્વાસ?
કાંઈ ન જાણું કેટલી વેળા સૂંઘતો મારા શ્વાસ?


પાંપણે ઘેનના ડુંગરા બેઠા, ઇચ્છ્યા ન ઊભા થાય;
પાંપણે ઘેનના ડુંગરા બેઠા, ઇચ્છ્યા ન ઊભા થાય;
25,614

edits