કોડિયાં/કોડિયાં: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
Line 203: Line 203:
સંગીતના શાશ્વત બોલ થીજતા!
સંગીતના શાશ્વત બોલ થીજતા!
તારા બની તૂંબ મહીં દીવા થતા!
તારા બની તૂંબ મહીં દીવા થતા!
16-2-’32</Poem>
16-2-’32</Poem>
<Poem>
<Poem>
Line 226: Line 225:
ભવાટવીની ભમતો ભૂતાવળે
ભવાટવીની ભમતો ભૂતાવળે
ખોજીશ એ અંતરને ઉરે ઉરે!
ખોજીશ એ અંતરને ઉરે ઉરે!
12-2-’32</Poem>
12-2-’32</Poem>
<Poem>
<Poem>
25,614

edits