બોલે ઝીણા મોર/ખાલી ખુરશી: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
Line 134: Line 134:
૧૯૩૦માં ફરી પૅરિસમાં રવીન્દ્રનાથ અને ઓકામ્પો મળ્યાં હતાં. એ એક નવપલ્લવિત સ્મરણ. પણ પછી માત્ર મનોમન સ્મરણ, પરંતુ કાલજયી સ્મરણ.
૧૯૩૦માં ફરી પૅરિસમાં રવીન્દ્રનાથ અને ઓકામ્પો મળ્યાં હતાં. એ એક નવપલ્લવિત સ્મરણ. પણ પછી માત્ર મનોમન સ્મરણ, પરંતુ કાલજયી સ્મરણ.
{{Poem2Close}}
{{Poem2Close}}
{{HeaderNav
|previous = [[બોલે ઝીણા મોર/બે શબ્દો — નાકાદાર માટે|બે શબ્દો — નાકાદાર માટે]]
|next = [[બોલે ઝીણા મોર/રે આજ આષાઢ આવ્યો|રે આજ આષાઢ આવ્યો]]
}}
17,703

edits