ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા/મુકુન્દરાય પારાશર્ય/દાનો કોળી: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
Line 65: Line 65:
{{Right|(‘મારાં મોટીબા અને બીજી સત્યકથાઓ’માંથી)}}
{{Right|(‘મારાં મોટીબા અને બીજી સત્યકથાઓ’માંથી)}}
{{Poem2Close}}
{{Poem2Close}}
{{HeaderNav
|previous=[[ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા/જયરાય વૈદ્ય/નીતિ લલિતકલા તરીકે|નીતિ લલિતકલા તરીકે]]
|next = [[ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા/કાકાસાહેબ કાલેલકર/હિમાલયની પહેલી શિખામણ|હિમાલયની પહેલી શિખામણ]]
}}
17,729

edits