ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા/ઉમાશંકર જોશી/આંસુ અને કમળ: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
Line 19: Line 19:
{{Right|જુલાઈ, ૧૯૫૩}}
{{Right|જુલાઈ, ૧૯૫૩}}
{{Poem2Close}}
{{Poem2Close}}
{{HeaderNav
|previous=[[ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા/વિનોદિની નીલકંઠ/વસન્તાવતાર|વસન્તાવતાર]]
|next = [[ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા/ઉમાશંકર જોશી/આપણી રાષ્ટ્રીય ઋતુ|આપણી રાષ્ટ્રીય ઋતુ]]
}}
17,729

edits