ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા/સુરેશ જોશી/ગન્ધ: અભિજ્ઞાનની મુદ્રિકા: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
Line 35: Line 35:
{{Right|વિશ્વમાનવ: ૭-૧૯૬૦}}
{{Right|વિશ્વમાનવ: ૭-૧૯૬૦}}
{{Poem2Close}}
{{Poem2Close}}
{{HeaderNav
|previous=[[ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા/ચુનીલાલ મડિયા/ગુજરાત ગાંડી... ગાંડી... રે|ગુજરાત ગાંડી... ગાંડી... રે]]
|next = [[ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા/સુરેશ જોશી/પ્રથમ વર્ષા|પ્રથમ વર્ષા]]
}}
17,729

edits