ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા/દિગીશ મહેતા/દૂરના એ સૂર: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
Line 56: Line 56:
પેલા બૅન્ડના દૂરથી સંભળાતા સૂરો ક્યાં ને ક્યાં લઈ જાય છે!…
પેલા બૅન્ડના દૂરથી સંભળાતા સૂરો ક્યાં ને ક્યાં લઈ જાય છે!…
{{Poem2Close}}
{{Poem2Close}}
{{HeaderNav
|previous=[[ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા/સુરેશ જોશી/નિત્યનૂતન દિવસ—|નિત્યનૂતન દિવસ—]]
|next = [[ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા/દિગીશ મહેતા/મેળો|મેળો]]
}}
17,728

edits