ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા/કિશનસિંહ ચાવડા/‘હિમાલયની પત્રયાત્રા’નો અંશ: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
Line 17: Line 17:
{{Right|(‘હિમાલયની પત્રયાત્રા’, ૧૯૬૪)}}
{{Right|(‘હિમાલયની પત્રયાત્રા’, ૧૯૬૪)}}
{{Poem2Close}}
{{Poem2Close}}
{{HeaderNav
|previous=[[ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા/કિશનસિંહ ચાવડા/સંવેદનાનો શિલ્પીખ|સંવેદનાનો શિલ્પીખ]]
|next = [[ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા/શિરીષ પંચાલ/‘છે કો મારું અખિલ જગમાં?’|‘છે કો મારું અખિલ જગમાં?’]]
}}
17,729

edits