ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા/રમેશ ઠક્કર/ખેતર: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
Line 26: Line 26:
ખેતર હવે ઊગે છે ફકત — દસ્તાવેજોમાં… નકશાઓમાં કે આકાર લેતી ઇમારતોના આકર્ષક બ્રોશરોમાં!
ખેતર હવે ઊગે છે ફકત — દસ્તાવેજોમાં… નકશાઓમાં કે આકાર લેતી ઇમારતોના આકર્ષક બ્રોશરોમાં!
{{Poem2Close}}
{{Poem2Close}}
{{HeaderNav
|previous=[[ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા/રમેશ ઠક્કર/સ્મૃતિશૂળ|સ્મૃતિશૂળ]]
|next = [[ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા/રમેશ ઠક્કર/લેખક-પરિચય|લેખક-પરિચય]]
}}
17,726

edits