અર્વાચીન ગુજરાતી કાવ્યસંપદા/પ્રિયકાન્ત મણિયાર/ગીત એક ગાયું

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
ગીત એક ગાયું

પ્રિયકાન્ત મણિયાર

ગીત એક ગાયું ને વાચરે વાવ્યું
         કે છોડ એનો છુટ્ટો મેલ્યો રે લોલ!
પંખી એક આવ્યું ને આભ એવું ફાવ્યું
         કે ટહુકો ઉકેલિયો રે લોલ!
ફૂલ એક ફૂટ્યું ને લોચનિયે ચૂંટ્યું
         કે પાંખડી એવી ને એવી રે લોલ!
છલકીને છાઈ રહે વાયરે વેરાઈ રહે
         મીઠી અદીઠ ગંધ સ્હેવી રે લોલ!
સરવરને તીર સર્યા, સરવરને નીર તર્યા
         અમે કોરા ને છાંયડી ભીની રે લોલ!
તરુવરના તારલા ને આભલાનાં પાંદડાં
         બેઉની વાત એક વીણી રે લોલ!

(આ નભ ઝૂક્યું, પૃ. ૭૧)