અર્વાચીન ગુજરાતી કાવ્યસંપદા/રાવજી પટેલ/અમે રે અધવચ…

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


અમે રે અધવચ…

રાવજી પટેલ

અમે રે અધવચ રણના વીરડા!
થોડા ખારા રે છઈએ — ખાટા રે છઈએ;
પગલું પડે અને વ્હેતા રે થઈએ… અમે રે.
અમારી આંખોમાં માળા બાંધશે;
એમાં પીંછાં રહેશે — પાછાં વ્હેતાં રહેશે;
થોડું અમથું વધેલું આભ હશે… અમે રે.
અમારા નિસાસા આસોપાલવ થશે,
થોડાં તોરણ થશે — રણનો છાંયો થશે;
દુઃખી કુંવરીનો સાચો વિસામો થશે… અમે રે.
અમને શરાપ લાગ્યા સામટા;
નથી લીલા રહેતા — નથી સૂકા થતા
સૂની આંખોમાં ઝાઝેરું ના ટકતા…
અમે રે અધવચ રણના વીરડા!
(અંગત, ૧૯૮૨, પૃ. ૫૦)