ઇતરા/અર્પણ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


અર્પણ

સુરેશ જોષી

પ્રિય રસિક તથા સૌ. કલાભાભીને

‘ગમે તો સ્વીકારે ગત સમય કેરાં સ્મરણમાં’

We all have our faults, mine is trying to write poems,

New scenery, someone I like, anything sets me off !