ઇદમ્ સર્વમ્/અર્પણ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


અર્પણ

સુરેશ જોષી

કળાકાર બિનજવાબદાર હોઈ શકે? એ પોતાના કસબને જો જવાબદાર નહીં હોય તો સર્જન સંભવે ખરું? પણ એ પ્રકારની જવાબદારીની એ લોકો વાત નથી કરતા. એ જવાબદારી સમાજ પ્રત્યેની, સાચી રીતે તો જીવન પ્રત્યેની જવાબદારી, સર્જક જેટલે અંશે સમજે છે તેટલે અંશે કોઈ સમજતું નથી. આ જવાબદારીને કારણે તો એ ભોગ આપે છે. એ ભોગનું લેખું માંડવાનું એ સમાજને કહેતો નથી.

‘તન્દ્રાવસ્થા’ નિબન્ધનો એક ખણ્ડ

સ્નેહી અને આપ્તજન

અશોકભાઈ તથા

સૌ. મંજરીભાભીને…