ઇન્સાન મિટા દૂંગા અને બીજી વાતો/મુખપૃષ્ઠ-2

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

પ્રકાશનો

‘ઇન્સાન મિટા દૂંગા’,દક્ષિણામૂર્તિ, ભાવનગર, 1932

‘ઇન્સાન મિટા દૂંગા અને બીજી વાતો’ નવભારત, મુંબઈ, 1950.

0

ઈ-બુક સંપાદન : રમણ સોની, 2021

[આ ઈ-સંપાદનમાં તે તે કૃતિઓનાં પરિશિષ્ટ રૂપે મૂકાયેલી લેખક-કેફિયતો, ભૂમિકાઓ, અભ્યાસીઓએ લખેલી પ્રસ્તાવનાઓ — યોગ્ય ક્રમે ગોઠવી છે; એ વિગતોના (અનુ)ક્રમમાં નિર્દેશ કર્યા છે; દરેક પુસ્તકને અંતે શ્રીધરાણીની જીવનક્રમિકા તથા એમના ગ્રંથોની સૂચિ મૂકી છે; દરેક કૃતિ(ટૅક્સ્ટ)ની આવૃત્તિઓને આ ક્રમ-પૃષ્ઠ પર નોંધી આપી છે ને સુવાચ્ય મુદ્રણ-સજ્જા કરી છે.]