કાંચનજંઘા/અર્પણ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
અર્પણ

ભોળાભાઈ પટેલ

સદ્ગત ડૉ. મનુલાલ (૧૯૪૯-૧૯૮૩)ની પુણ્યસ્મૃતિમાં
‘કુદરત પરે છોડી દેવું…!’