કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ચિનુ મોદી/૧૪.ખાલીપો

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


૧૪.ખાલીપો

ચિનુ મોદી

ખાલીપાની વચ્ચે ખૂટું,
એમ અમસ્થું બબડું જૂઠું.

શણગારેલાં સપનાં જેવી
આંસુની આંખોને લૂછું.

ખોડંગાતા ઘરના રસ્તે
પથ્થરના પગ ક્યાંથી મૂકું ?

જિર્ણ વૃક્ષના જર્જર-મનમાં
પાંચ પાંદડાં ક્યાંથી મૂકું ?

વ્હેવાનો આશય અણધાર્યો,
પ્હાડ નદીમાં ક્યાંથી મૂકું?

નગર નામનું પિંજર તોડી
પંખી જેવું ક્યાંથી ઊડું ?

હોવાનો આભાસ ભયાનક
દૂર ઊભો દરિયામાં ડૂબું.
(દર્પણની ગલીમાં, પૃ.૨૦)