કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ચિનુ મોદી/૨૯.બંડ ખાતર બંડ જેવું...

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


૨૯.બંડ ખાતર બંડ જેવું...

ચિનુ મોદી

બંડ ખાતર બંડ જેવું પણ જગાવું બાદશા’;
હું મને આવી રીતે કાયમ ડરાવું બાદશા’.

તારી ઇચ્છાસર નદીનો નાશ કરવા જાઉં, પણ
શું થતું કે તટ ઉપર આંસુ વહાવું બાદશા’ ?

લાગણીભીના અવાજે કેમ બોલાવ્યો મને ?
શક્ય છે કે અશ્વને એડી લગાવું બાદશા’?

આ અરીસા મ્હેલમાં તેં કેદ રાખ્યો છે છતાં
હું ‘હુકમ, માલિક’ કહી ગરદન ઝુકાવું બાદશા’.

તૂટતા સંબંધ વચ્ચે જીવતા ‘ઇર્શાદ’ને
આપ ફાંસીનો હુકમ તો ઝટ બજાવું બાદશા’
(ઇર્શાદગઢ, પૃ.૬૦)