કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – મનહર મોદી/૨૯. ઇચ્છાનું તોરણ...

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
૨૯. ઇચ્છાનું તોરણ...


ઇચ્છાનું તોરણ બાંધું છું,
કાચી કોરી ક્ષણ બાંધું છું.
કામ ચીંધ્યું છે અંધારાએ,
સવારનું ડહાપણ બાંધું છું.
સીધો રસ્તો સાવ ગમે ના,
ખાડાઓ બે ત્રણ બાંધું છું.
ઘર ઝઘડો સળિયા વંટોળો,
વિચારમાં કંઈ પણ બાંધું છું.
આંખોમાં આંસુ ના ખૂટે
દરિયાની સમજણ બાંધું છું.
(અગિયાર દરિયા, પૃ. ૩૧)