કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – મનહર મોદી/૫૦. મનહરા!

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
૫૦. મનહરા!


         સાચેસાચું બોલ, મનહરા!
         મણનું મોઢું ખોલ, મનહરા!
         જીવતર કાણી ડોલ, મનહરા!
         ખાવા લાગે ઝોલ, મનહરા!
         અજવાળું અણમોલ, મનહરા!
         પોતાને તું તોલ, મનહરા!
         સુખને દુઃખથી ફોલ, મનહરા!
         મોંઘા એના મોલ, મનહરા!
         મીઠું મીઠું બોલ, મનહરા!
         ઈશ્વરનું ઘર ખોલ, મનહરા!
૬-૨-૧૯૯૭
૨૦-૧૦-૧૯૯૭
(મનહર અને મોદી, પૃ. ૬૪)