કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – લાભશંકર ઠાકર/૪૯.ઉપાદાનમાં આળોટીને...

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


૪૯.ઉપાદાનમાં આળોટીને...

લાભશંકર ઠાકર

ઉપાદાનમાં આળોટીને ઊભા થવું –
ને પડવું ભફાંગ
નીચે
સરસ્વતીના સૂકા પટમાં
તે તારું રૂટિન છે ?
હા, ઇન અને આઉટ.
(ઇન અને આઉટ, ૨૦1૨, પૃ. ૯૮)