કાવ્ય-આચમન શ્રેણી - પ્રહ્લાદ પારેખ/૪૨. સાદ કરે છે

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


૪૨. સાદ કરે છે

પ્રહ્લાદ પારેખ

સાદ કરે છે, – દિલ હરે છે રે
મને એ સાદ કરે છે રે;
સાદ ના આવે કાન તમારે,
શોરબકોરે જગ ભરે છે એ.          — મને એ૦

ગામને પાદર રોજ બપોરે
ઝાડવાં કેરી ડાળ,
સાદ કરે છે સાંજને ટાણે
દૂરની ડુંગરમાળ.          – મને એ૦

ભણવા ટાણે સાદ કરે છે
નાનકું એક તળાવ,
કામની વેળા રોજ બોલાવે
એક એવો છે ઢાળ.          – મને એ૦
નદિયું કેરી ભેખડ પેલી,
ખેતરો કેરી હાર,
સાદ કરે છે જંગલ-કેડી :
કેમ કરું હું વાર ?          – મને એ૦
આભ અડે જ્યાં દૂર જમીને
કોણ છુપાયું ત્યાં ?
રોજ ઇશારે એ ય બોલાવે :
આવ, અલ્યા અહીંઆં !          – મને એ૦
(સરવાણી, પૃ. ૩૧)