કિરીટ દૂધાતની વાર્તાઓ/પ્રકાશન માહિતી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
પ્રકાશન માહિતી

કિરીટ દૂધાતની વાર્તાઓ સંપા. બિપિન પટેલ

EKATRA FOUNDATION (USA)


© સંપાદન : સંપાદકના © વાર્તા : વાર્તાકારના


ડિજિટલ પ્રકાશન પ્રથમ આવૃત્તિ : ૨૦૨૧


ટાઇપસેટિંગ : મહેશ ચાવડા દિયા અક્ષરાંકન, ચાવડા નિવાસ, મુ.પો. વાસણા(બો), તા. બોરસદ, જિ. આણંદ ૩૮૮ ૫૪૦. મો. ૯૧૦૬૬ ૩૫૩૩૭