કોડિયાં/અનંતની પંખિણી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
અનંતની પંખિ
સો-સો સંગાથે હુંતો એકલી રે બેન!
          કોઈ ન મારે અંતરે સમાય જો! સો0

આવે અનેક વટેમારગુ રે બેન!
          આવીઆવીને પાછા જાય જો! સો0

સંધ્યાં ફૂલો ને સુણ્યાં પંખીડાં રે બેન!
          સૂંઘું-સુણું ત્યાં ઊડી જાય જો! સો0

રંગો અનેક પેખું આભમાં રે બેન!
          ઝળકે-ઝળકે ને ઝાંખા થાય જો! સો0

દરિયાને ઉર ખૂબ નાચતી રે બેન!
          હૈયાં ન એકગીત થાય જો! સો0

આછા એ ઘંટનાદ સાંભળું રે બેન!
          હૈયે હરખ ના સમાય જો! સો0

ઊડતી પંખિણી હું અનંતની રે બેન!
          ઊડું-ઊડું પાર ના પમાય જો! સો0

19-8-’29