કોડિયાં/અવગણના

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
અવગણના          ભૂલું હૈયું તારું:
          ભૂલું પ્રેમી ચારુ:
સખી! ભૂલું સારું, નવ અવગણ્યો એક ભૂલવું!
અભિમાનીને તેં, સરસ શીખવ્યું, કેમ મૂલવું?
          ન લહું અપમાનો હું ઉરમાં:
          કરુણ નીરખું આજ ક્રૂરમાં:
બસૂરાને આજે, અવગણી કર્યો એક સૂરમાં!
          કર્યા વજ્રાઘાતો!
          ગુમાવ્યા સંઘાતો:
લૂંટ્યું સર્વે આ તો, નજર કરી તેં લાત શૂરની!
નથી ક્રોધી, માને? સ્મરણ કરતી જ ઉક્તિ ઉરની!

12-2-’29