કોડિયાં/કેતકીનું ગીત

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
કેતકીનું ગીત          આવરે આવ;
          દખિણના વાયરા!
          ઉત્તરી ઝુલાવ,
          દખિણના વાયરા!
વર્ષાએ વાત કરી નમી નમી કાનમાં,
રજનિએ આંખ મીંચી કાળા વિતાનમાં;
ડોલે હૈયાનું નાવ:
મારે અંગ અંગ કેસરના પુંજ લળે સાનમાં.
          એનાં પીળાં સજાવ,
          દખિણના વાયરા!
          ઉત્તરી ઝુલાવ,
          દખિણના વાયરા:
વન વન વાયરા વાત સંભળાવ:
          કેતકીની ફાટ ફાટ કાય:
          એનું અંતર ઊભરાય!
કોઈ આવો, એ આજ અણમૂલ વેચાય!
કાંઈ કહેશો ત્યાં કેશરના પુંજ વેરાય!
          જેને જોવે તે જાવ!
          દખિણ ના વાયરા!
          ઉત્તરી ઝુલાવ
          દખિણના વાયરા!
          મને કોઈ લઈ જાવ,
          દખિણના વાયરા!
એકલ પરમાણુ વહી ધરતી તળાવ,
‘કોઈ એકલ?’ ઓ વાયરા! પૂછજે સવાલ:
એકલતા હોય ત્યાં કેશર વર્ષાવ;
          મને સઘળે ફેલાવ,
          દખિણના વાયરા!
          ઉત્તરી ઝુલાવ,
          દખિણના વાયરા!