કોડિયાં/ગર્વોક્તિ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
ગર્વોક્તિ          વિશ્વવિજેતા એક ઊભો હું,
          હો ના કો ઊભવા સામે!
          તાપ તપે નેત્રો મ્હારાં જ્યાં,
          ર્હો ના એ જે કો વામે!
એક વિરાટ હું, વિશ્વવિજેતા, અવનિ સર્વ ખલાસ!
બીજો સ્હેનારો ન્હો જગમાં, મ્હારો પ્રખર પ્રકાશ!
          એક અમર હું, સર્વ મરેલા:
          નવચેતન હું માત્ર!
          કો ન્હો મુજને જોતા જેનાં
          ગલિત થતાં ના ગાત્ર!
એક અપાર હું શક્તિસાગર, અવનિ સર્વ હતાશ!
સર્જન હું, શાશ્વત હું, બીજા સઘળા હોય નિવાશ!

19-2-’29