કોડિયાં/ડોલર પંખી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
ડોલર પંખી
હું તો ટેકરીની ટોચે ચાલ્યો,
          હો! દુનિયા દેખવાને!
ત્યાં કોણે આવી મને ઝાલ્યો?
          હો! મુખડું પેખવાને!

ટેકરીએ અમૃતક્યારી,
          હો! દુનિયા દેખવાને!
હસે એકલ ડોલર-નારી
          હો! મુખડું પેખવાને!

એક ઊડતું પંખી આવ્યું;
          હો! દુનિયા દેખવાને!
મુખ જોયું ને મન લોભાયું,
          હો! મુખડું પેખવાને!

એણે પાંદડાંમાં માળો બાંધ્યો,
          હો! દુનિયા દેખવાને!
કાંઈ પ્રેમને દોરલીએ સાંધ્યો,
          હો! મુખડું પેખવાને!

ઝીલી અંતરમાં છોડ એ ઝુલાવે,
          હો! દુનિયા દેખવાને!
ગાઈ ગીત પંખી વિશ્વને ભુલાવે,
          હો! મુખડું પેખવાને!

ડોલરિયાનું જોબન વાધ્યું,
          હો! દુનિયા દેખવાને!
એને ઊડતું હૈયું લાધ્યું,
          હો! મુખડું પેખવાને!


21-6-’28