કોડિયાં/તારાઓનું ગીત

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
તારાઓનું ગીતસંધ્યા આવી પૂરે કોડિયાં,
          આભ અટારી શણગારે;
વિભાવરી શરમાતી આવી,
          નવલખ જ્યોતિ પ્રગટાવે!
                   ચાર દિશાના વાયુ વાય;
                   થથર, પણ નવ બૂઝી જાય!

અંબર ગરબો માથે મેલી,
          આદ્યા જગમાં રાસ રમે!
નવલખ તાર છિદ્રો એનાં,
          મીઠા મહીંથી તેજ ઝમે!
                   વ્યોમ તણેયે પેલે પાર!
                   જ્યોત ઝબૂકે જગ-આધાર