કોડિયાં/તારી સામે

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
તારી સામેતારી સામે તાકી ચાલ્યો આવું
          ત્યાં કાંટે ભરાયા પગ!
શૂળ ભોંકાશે માની હું મારાં
          નીચાં ઢાળું જ્યાં દૃગ!
કાંટા હતા ત્યાં ફૂલ વેરાવ્યાં
          પાંદડીમાં તુજ સ્પર્શ!
તારી સામે જોઈ ચાલ્યો આવું ત્યાં
          ખાઈમાં મ્હારું વ્હેણ!
ભુક્કા ઊડી જશે માની હું મારાં
          નીચાં ઢાળું જ્યાં નેન!
એક હથેળી તારી ભાળી મેં
          ઝીલ્યો તેં તારો દાસ!
અંગે અંગે મુજ ચેતનદાયી
          ધબકી રહ્યા તુજ શ્વાસ.
ઊંચે તારા આવાસ છે જાણી,
          ઊંચે તાકીને ચલાય!
મત્ત બન્યો તુજ ગાનમાં હું તો
          આ શું મુજને થાય?
સાગરમાં હું આવી ભરાયો
          કેમ કરીને જીવાય?
હોડી ભાળી તુજ હાથની ત્યાં તો
          પેલે પાર તરાય!
22-6-’29