કોડિયાં/પંખીગણની પ્રાતરુપાસના

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
પંખીગણની પ્રાતરુપાસનાઅખિલ બ્રહ્માંડના પ્રથમ સર્જનદિને
          શારદાની વીણા શબ્દ સાધે;
એકલો ઊડતો આભથી ઊતરી
          આદિ-પંખી ત્યહીં ગીત લાધે!
          અખિલ બ્રહ્માંડના પ્રથમ સર્જનદિને
                   શારદાની વીણા શબ્દ સાધે!

પુત્ર વારસ અમે આદિ-પંખી તણાં,
          શબ્દ શાશ્વત કલી વિશ્વ ભરતાં!
ગિરિવરે, તરુગણે, ગહન ગહ્વર મહીં,
          સાત સાગર પરે કેલિ કરતાં!
          અખિલ બ્રહ્માંડના પ્રથમ સર્જનદિને
                   શારદાની વીણા શબ્દ સાધે!