કોડિયાં/પાંચીકડા

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
પાંચીકડાવીરપસલી આપે જો, વીર!
કેવાંકેવાં દેશે, ચીર?
મેઘધનુની સાડી કરું,
પે’રી તારી સાથે ફરું.
          બીજું શું-શું દેશે, બોલ?
          આપ્યા ક્યારે પાળે કોલ?
તારા સપ્તષિર્ના સાત,
પાંચીકડાની કેવી જાત?
હમણાં લાવું, ગમશે, બ્હેન?
મૂકીશ ને તું તારું વ્હેન?
          સાથે બ્હેની, રમશું રોજ!
          છલકાશે હૈયાના હોજ.

20-2-’28