કોડિયાં/પૃથ્વી નવી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
પૃથ્વી નવી
તમે સહુ ખડાં રહી પૃથિવીપ્રાન્ત પે કેટલાં
મને જલધિમોજના તરલ કુંડલે એકલાં
ધકેલી ક્યમ આપતાં? મરજીવો મને કાં કરો?
પ્રવાલ, શત મૌક્તિકો, નિલમ લાવવા સંદર!

અસંખ્ય જળ-જોજનો ઘૂમરશે અને ગાજશે
ભયાનક સૂરે: ન શ્વાસ તમ કો’ ઉન્હા લાધશે
મને જરીય: ગૂંગળાઈ ઠરી શંગિડું કાં બનું?
ત્યજી સકળ મેળવ્યું, નિધન કેમ મારે થવું?

મળે વિપુલ વૈભવો, પ્રબળ કીતિર્ ને કામના
સહુ સફલ થાય એમ કરી કામના, આ હિના
પ્રિયા તણીય ત્યાગવી? નવલ પ્રાપ્તિઓ માગવી
પ્રહાર કરી, ઠોકીને સકળ દ્વાર પૃથ્વી નવી?

ધકેલી નથી આપતાં, નિજની એ હતી ઝંખના!
છતાંય ક્ષણ આ લહું! નથી તમે હું ના — રંકના!
14-5-’34