કોડિયાં/ભરથરીનું ગીત

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
ભરથરીનું ગીત


આવળ બાવળ બોરડી ને,
          ઊભાં આડાં શરુનાં ઝાડ:
ઊંડી ખીણો ઊંડી કંદરા ને
          ઊંચા ઊભા ને પથ્થર-પ્હાડ .
                   કેડી વિનાનાં જંગલ તારાં!
                   સાગરને વળી હોય ઓવારા?

બંધ કરી દે બોલવું, રાણી,
          દેજે મને ના સાદ!
આવ્યા વિના મન માનતું ના, ને
          ભોમિયો ના એકાદ!
                   કેડી વિનાનાં જંગલ તારાં!
                   સાગરને વળી હોય ઓવારા?

ડગલેપગલે ઠેશ પડે ને,
          આંખ ફરુકે આજ!
અપશુકનમાં દોડતો આવું,
          પાણીને હોય ન પાજ!
                   કેડી વિનાનાં જંગલ તારાં!
                   સાગરને વળી હોય ઓવારા?

પાઠવ્યાં પાછાં કોણ ફરે?
          નીત નીતર્યાં ભેગાં ન થાય
ડુંગરેડુંગરે દેવળ ઊભાં,
          ત્યાં પાછળ કેમ ફેરાય?
                   પીળા પલાશનું ફૂલડું લાધ્યું,
                   જોબનપુરમાં જોબન વાધ્યું!