કોડિયાં/મૌન ગાજે

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
મૌન ગાજે


ગાજે આજે અનેક દિવસનું મૌન, ગાજે!

          ગિરિગહ્વરમાં ગંગા ઘૂમે,

          અંતર અંતર-બોલ:
          ભેખડ ભાંગતાં મૂંગી કથની,
          ગાતી મુખડા ખોલ:
મૌન વાણીને સાંજે; ગાજે! ગાજે0

          શાંત વિચિનાં શાંત કૂંડાળાં,

          સાગર સૂતો મૂક:
          વડવાનળ અંતરમાં પ્રજળે,
          ઊછળશેય અચૂક:
મૌન થકી નવ લાજે; ગાજે! ગાજે0

12-12-’32