કોડિયાં/યુગવણકર

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
યુગવણકરવણઢાંક્યા જગનો સાદ,
          સાંભળ યુગચાદર વણનાર!
હિમ શિયાળે ધરણી ધ્રૂજે,
મેઘની છૂટે ધાર!
દેહ તણી મરજાદ છુપાવા,
          ચીંથરાનો ન આધાર! સાંભળ0

વર્તમાને તેં પાટલી માંડી,
ખાંભી અનંતને આર!
ભૂતને તાણે ભરતો જાતો,
          ભાવી તરંગના તાર! સાંભળ0

છેડલે મૂકી અહિંસાની આરી,
સાચની હીર કિનાર!
આત્મવિલોપન, આતમ મોચન,
          કાંજી થકી સંચાર! સાંભળ0

પથ્થરની અણભેદ દીવાલો,
રૂંધતી વણકર કાર;
ઈંટચૂનો વીંધો તાંતણા થાતા,
          વિશ્વમાં એકાકાર! સાંભળ0

13-9-’32