ક્ષિતિજ—વર્ગીકૃત સૂચિ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
Kshitij Suchi All in One-1.jpg


‘ક્ષિતિજ’—વર્ગીકૃત સૂચિ

સૂચિકર્તા: રાઘવ ભરવાડ


‘ક્ષિતિજ’

વર્ગીકૃત સૂચિ

સૂચિકર્તા : રાઘવ ભરવાડ

માર્ગદર્શક : રાજેશ પંડ્યા


આધુનિકતાના અગ્રણી

શ્રી સુરેશ જોષીની જન્મશતાબ્દી નિમિત્તે

‘ક્ષિતિજ’ની આ સૂચિ


કલાકાર-કવિ શ્રી ગુલામમોહમ્મદ શેખને

સાદર અર્પણસૂચિના ઉપયોગ માટે આવશ્યક બાબતો :

સૂચિના વિભાગો આ પ્રમાણે છે :

સર્જન વિભાગ : કૃતિશીર્ષક, કર્તા, માસ, વર્ષ, સળંગ અંક નંબર, અને પૃષ્ઠ ક્રમાંક

વિવેચન વિભાગ : લેખનું શીર્ષક, વિવેચક, માસ, વર્ષ, સળંગ અંક નંબર, અને પૃષ્ઠ ક્રમાંક

અનુવાદ વિભાગ : કૃતિશીર્ષક, કર્તા : અનુવાદક, માસ, વર્ષ, સળંગ અંક નંબર, અને પૃષ્ઠ ક્રમાંક

પ્રકીર્ણ : લેખનું શીર્ષક, લેખક, માસ, વર્ષ, સળંગ અંક નંબર, અને પૃષ્ઠ ક્રમાંક

• આ સૂચિ સળંગ અંક પ્રમાણે કરી છે; ‘ક્ષિતિજ’માં કેટલાક અંકોના નંબર બે-બે વાર છપાયા છે, ક્યાંક એક નંબર કુદાવીને બીજો નંબર લખાઈ ગયો છે. એટલે અહીં સૂચિમાં સળંગ અંક નંબર ‘ક્ષિતિજ’ (જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૭)માં દર્શાવેલ સુધારા પ્રમાણે લખ્યાં છે. એ આધારે સુધારેલી-અંતિમ યાદી સૂચિના આરંભે મૂકી છે.
• દરેક કૃતિશીર્ષક અકારાદિક્રમે રાખ્યાં છે, પરંતુ ‘ભારતરત્ન’ (વિવેચન વિભાગ), ‘શાંતિનિકેતન’ (અનુવાદ વિભાગ), ‘ઉપનિષદોનો અભ્યાસ’ (અનુવાદ વિભાગ), ‘પ્રભુ બોલ્યા’ (અનુવાદ વિભાગ), ‘મુક્તિમાર્ગ’ (અનુવાદ વિભાગ), આદિ શ્રેણીને અંક પ્રમાણે ગોઠવી છે; ‘પ્રસંગોપાત્ત’ (પ્રકીર્ણ), મુખપૃષ્ઠ (પ્રકીર્ણ), ‘રેખાંકન’-‘ચિત્રો’ (પ્રકીર્ણ)ને પણ અંક પ્રમાણે ગોઠવ્યાં છે. અને જે તે શ્રેણીનાં પેટાશીર્ષકો કૌંસમાં ઘાટા અક્ષરે દર્શાવ્યાં છે.
• સાદા કૌંસમાં મૂકેલી માહિતી સૂચિકારે ઉમેરી છે.
• સર્જન વિભાગમાં જે કાવ્યોનાં શીર્ષક નથી એ કાવ્યસંગ્રહમાંથી મેળવીને લખ્યાં છે, જે કાવ્યોનાં શીર્ષકો નથી મળ્યાં એ પ્રથમ પંક્તિના આરંભિક શબ્દોને આધારે લખ્યાં છે. એને લગતી વિગત પાદટીપમાં દર્શાવી છે.
• વિવેચન વિભાગ અંતર્ગત આસ્વાદ, સમીક્ષા, અભ્યાસ આદિ પેટા વિભાગમાં જ્યાં-જ્યાં લેખનું શીર્ષક વાંચતા કઈ કૃતિનો આસ્વાદ, સમીક્ષા કે અભ્યાસ છે તથા એ કૃતિ કોની છે, એ સ્પષ્ટ ન થતું હોય, ત્યાં-ત્યાં સાદા કૌંસમાં એ વિગત ઉમેરી છે.
• અનુવાદ વિભાગમાં ખૂટતી વિગતની પૂર્તિ માટે મૂળ કવિ/લેખક/વિવેચક/અનુવાદકનું નામ અન્ય સ્રોતમાંથી મેળવવાનો શક્ય પ્રયત્ન કર્યો છે; જ્યાં એ નામ મળી શક્યાં છે ત્યાં પાદટીપમાં એનો સંદર્ભ દર્શાવ્યો છે, નથી મળ્યાં ત્યાં ( –– ) નિશાની મૂકી છે.
• થોડીક નાની નોંધ, સુવિચાર કે લઘુકાવ્ય/કાવ્યકંડિકા કે અન્ય માહિતી કોરી જગ્યા વેડફાય નહિ તે હેતુથી છાપવામાં આવ્યાં છે (અને જે અનુક્રમણિકામાં પણ દર્શાવાયા છે), તે બધાંને અવકાશપૂરક તરીકે અહીં ‘પ્રકીર્ણ વિભાગ’માં મુક્યાં છે.

‘ક્ષિતિજ’ - સળંગ અંક ક્રમાંક

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી), જુલાઈ ૧૯૫૯, (વર્ષ : ૦૧, અંક : ૦૧), સળંગ અંક : ૦૧

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી), ઑગસ્ટ, ૧૯૫૯, (વર્ષ : ૦૧, અંક : ૦૨), સળંગ અંક : ૦2

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી), સપ્ટે., ૧૯૫૯, (વર્ષ : ૦૧, અંક : ૦૩), સળંગ અંક : ૦૩

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી), ઑક્ટો., ૧૯૫૯, (વર્ષ : ૦૧, અંક : ૦૪), સળંગ અંક : ૦૪

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી), નવે., ૧૯૫૯, (વર્ષ : ૦૧, અંક : ૦૫), સળંગ અંક : ૦૫

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી), ડિસે., ૧૯૫૯, (વર્ષ : ૦૧, અંક : ૦૬), સળંગ અંક : ૦૬

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી), જાન્યુ., ૧૯૬૦, (વર્ષ : ૦૧, અંક : ૦૭), સળંગ અંક : ૦૭

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી), ફેબ્રુ., ૧૯૬૦, (વર્ષ : ૦૧, અંક : ૦૮), સળંગ અંક : ૦૮

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી), માર્ચ, ૧૯૬૦, (વર્ષ : ૦૧, અંક : ૦૯), સળંગ અંક : ૦૯

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી), એપ્રિલ, ૧૯૬૦, (વર્ષ : ૦૧, અંક : ૧૦), સળંગ અંક : ૧૦

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી), જૂન, ૧૯૬૦, (વર્ષ : ૦૧, અંક : ૧૨), સળંગ અંક : ૧૨

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી), જુલાઈ, ૧૯૬૦, (વર્ષ : ૦૨, અંક : ૦૧), સળંગ અંક : ૧૩

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી), ઑગસ્ટ, ૧૯૬૦, (વર્ષ : ૦૨, અંક : ૦૨), સળંગ અંક : ૧૪

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી), સપ્ટે., ૧૯૬૦, (વર્ષ : ૦૨, અંક : ૦૩), સળંગ અંક : ૧૫

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી), ઑક્ટો., ૧૯૬૦, (વર્ષ : ૦૨, અંક : ૦૪), સળંગ અંક : ૧૬

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી), નવે., ૧૯૬૦, (વર્ષ : ૦૨, અંક : ૦૫), સળંગ અંક : ૧૭

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી), ડિસે., ૧૯૬૦, (વર્ષ : ૦૨, અંક : ૦૬), સળંગ અંક : ૧૮

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી), જાન્યુ., ૧૯૬૧, (વર્ષ : ૦૨, અંક : ૦૭), સળંગ અંક : ૧૯

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી), ફેબ્રુ., ૧૯૬૧, (વર્ષ : ૦૨, અંક : ૦૮), સળંગ અંક : ૨૦

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી), માર્ચ, ૧૯૬૧, (વર્ષ : ૦૨, અંક : ૦૯), સળંગ અંક : ૨૧

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી), એપ્રિલ, ૧૯૬૧, (વર્ષ : ૦૨, અંક : ૧૦), સળંગ અંક : ૨૨

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી), મે, ૧૯૬૧, (વર્ષ : ૦૨, અંક : ૧૧), સળંગ અંક : ૨૩

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી), જૂન, ૧૯૬૧, (વર્ષ : ૦૨, અંક : ૧૨), સળંગ અંક : ૨૪

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), જુલાઈ, ૧૯૬૧, (વર્ષ : ૦૩, અંક : ૦૧), સળંગ અંક : ૨૫

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), ઑગસ્ટ, ૧૯૬૧, (વર્ષ : ૦૩, અંક : ૦૨), સળંગ અંક : ૨૬

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), સપ્ટે., ૧૯૬૧, (વર્ષ : ૦૩, અંક : ૦૩), સળંગ અંક : ૨૭

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), ઑક્ટો., ૧૯૬૧, (વર્ષ : ૦૩, અંક : ૦૪), સળંગ અંક : ૨૮

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), નવે., ૧૯૬૧, (વર્ષ : ૦૩, અંક : ૦૫), સળંગ અંક : ૨૯

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), ડિસે., ૧૯૬૧, (વર્ષ : ૦૩, અંક : ૦૬), સળંગ અંક : ૩૦

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), જાન્યુ., ૧૯૬૨, (વર્ષ : ૦૩, અંક : ૦૭), સળંગ અંક : ૩૧

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), ફેબ્રુ., ૧૯૬૨, (વર્ષ : ૦૩, અંક : ૦૮), સળંગ અંક : ૩૨

‘ક્ષિતિજ’,(સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), માર્ચ, ૧૯૬૨, (વર્ષ : ૦૩, અંક : ૦૯), સળંગ અંક : ૩૩

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), એપ્રિલ, ૧૯૬૨, (વર્ષ : ૦૩, અંક : ૧૦), સળંગ અંક : ૩૪

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), મે, ૧૯૬૨, (વર્ષ : ૦૩, અંક : ૧૧), સળંગ અંક : ૩૫

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), જૂન, ૧૯૬૨, (વર્ષ : ૦૩, અંક : ૧૨), સળંગ અંક : ૩૬

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), જુલાઈ, ૧૯૬૨, (વર્ષ : ૦૪, અંક : ૦૧), સળંગ અંક : ૩૭

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), ઑગસ્ટ, ૧૯૬૨, (વર્ષ : ૦૪, અંક : ૦૨), સળંગ અંક : ૩૮

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), સપ્ટે., ૧૯૬૨, (વર્ષ : ૦૪, અંક : ૦૩), સળંગ અંક : ૩૯

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), ઑક્ટો., ૧૯૬૨, (વર્ષ : ૦૪, અંક : ૦૪), સળંગ અંક : ૪૦

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), નવે., ૧૯૬૨, (વર્ષ : ૦૪, અંક : ૦૫), સળંગ અંક : ૪૧

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), ડિસે., ૧૯૬૨, (વર્ષ : ૦૪, અંક : ૦૬), સળંગ અંક : ૪૨

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૩, (વર્ષ : ૦૪, અંક : ૦૭-૦૮), સળંગ અંક : ૪૩-૪૪

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), માર્ચ, ૧૯૬૩, (વર્ષ : ૦૪, અંક : ૦૯), સળંગ અંક : ૪૫

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), એપ્રિલ, ૧૯૬૩, (વર્ષ : ૦૪, અંક : ૧૦), સળંગ અંક : ૪૬

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), મે-જૂન, ૧૯૬૩, (વર્ષ : ૦૪, અંક : ૧૧-૧૨), સળંગ અંક : ૪૭-૪૮

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), જુલાઈ, ૧૯૬૩, (વર્ષ : ૦૫, અંક : ૦૧), સળંગ અંક : ૪૯

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), ઑગસ્ટ, ૧૯૬૩, (વર્ષ : ૦૫, અંક : ૦૨), સળંગ અંક : ૫૦

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), સપ્ટે., ૧૯૬૩, (વર્ષ : ૦૫, અંક : ૦૩), સળંગ અંક : ૫૧

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), ઑક્ટો., ૧૯૬૩, (વર્ષ : ૦૫, અંક : ૦૪), સળંગ અંક : ૫૨

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), નવે., ૧૯૬૩, (વર્ષ : ૦૫, અંક : ૦૫), સળંગ અંક : ૫૩

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), ડિસે., ૧૯૬૩-જાન્યુ., ૧૯૬૪, (વર્ષ : ૦૫, અંક : ૦૬-૦૭), સળંગ અંક : ૫૪-૫૫

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), ફેબ્રુ., ૧૯૬૪, (વર્ષ : ૦૫, અંક : ૦૮), સળંગ અંક : ૫૬

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), માર્ચ, ૧૯૬૪, (વર્ષ : ૦૫, અંક : ૦૯), સળંગ અંક : ૫૭

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), એપ્રિલ, ૧૯૬૪, (વર્ષ : ૦૫, અંક : ૧૦), સળંગ અંક : ૫૮

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), મે, ૧૯૬૪, (વર્ષ : ૦૫, અંક : ૧૧), સળંગ અંક : ૫૯

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), જૂન, ૧૯૬૪, (વર્ષ : ૦૫, અંક : ૧૨), સળંગ અંક : ૬૦

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), જુલાઈ, ૧૯૬૪, (વર્ષ : ૦૬, અંક : ૦૧), સળંગ અંક : ૬૧

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), ઑગસ્ટ, ૧૯૬૪, (વર્ષ : ૦૬, અંક : ૦૨), સળંગ અંક : ૬૨

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), સપ્ટે., ૧૯૬૪, (વર્ષ : ૦૬, અંક : ૦૩), સળંગ અંક : ૬૩

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), ઑક્ટો., ૧૯૬૪, (વર્ષ : ૦૬, અંક : ૦૪), સળંગ અંક : ૬૪

‘ક્ષિતિજ’,(સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), નવે., ૧૯૬૪, (વર્ષ : ૦૬, અંક : ૦૫), સળંગ અંક : ૬૫

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), ડિસે., ૧૯૬૪, (વર્ષ : ૦૬, અંક : ૦૬), સળંગ અંક : ૬૬

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), જાન્યુ., ૧૯૬૫ (વર્ષ : ૦૬, અંક : ૦૭), સળંગ અંક : ૬૭

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), ફેબ્રુ., ૧૯૬૫, (વર્ષ : ૦૬, અંક : ૦૮), સળંગ અંક : ૬૮

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), માર્ચ, ૧૯૬૫, (વર્ષ : ૦૬, અંક : ૦૯), સળંગ અંક : ૬૯

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), એપ્રિલ, ૧૯૬૬, (વર્ષ : ૦૭, અંક : ૦૧), સળંગ અંક : ૭૦

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), મે-જૂન, ૧૯૬૬, (વર્ષ : ૦૭, અંક : ૦૨-૦૩), સળંગ અંક : ૭૧-૭૨

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), જુલાઈ, ૧૯૬૬, (વર્ષ : ૦૮, અંક : ૦૧), સળંગ અંક : ૭૩

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), ઑગસ્ટ, ૧૯૬૬, (વર્ષ : ૦૮, અંક : ૦૨), સળંગ અંક : ૭૪

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), સપ્ટે., ૧૯૬૬, (વર્ષ : ૦૮, અંક : ૦૩), સળંગ અંક : ૭૫

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૭, (વર્ષ : ૦૮, અંક : ૦૪-૦૫), સળંગ અંક : ૭૬-૭૭

‘ક્ષિતિજ’, (સં. પ્રબોધ ચોક્સી-સુરેશ જોષી), માર્ચ-એપ્રિલ, ૧૯૬૭,, (વર્ષ : ૦૮, અંક : ૦૬-૦૭), સળંગ અંક : ૭૮-૭૯

૧. સળંગ અંક ક્રમાંક ૦૧ થી ૭૨ ‘ક્ષિતિજ’માં દર્શાવ્યા અનુસાર છે.

૨. સળંગ અંક ક્રમાંક ૭૩ થી ૭૭ ‘ક્ષિતિજ’ના સળંગ અંક ક્રમાંક ૭૬-૭૭માં દર્શાવેલ સુધારા અનુસાર છે.

૩. છેલ્લો સળંગ અંક ૭૮-૭૯ ‘ક્ષિતિજ’ના પ્રકાશન વર્ષ અનુસાર છે.


‘ક્ષિતિજ’ના વિશેષાંકો

જાપાની વાર્તા વિશેષાંક - ડિસે., ૧૯૬૩-જાન્યુ., ૧૯૬૪, (વર્ષ : ૦૫, અંક : ૦૬-૦૭), સળંગ અંક : ૫૪-૫૫

દૃશ્યકળા વિશેષાંક - મે-જૂન, ૧૯૬૩, (વર્ષ : ૦૪, અંક : ૧૧-૧૨), સળંગ અંક : ૪૭-૪૮

નવલકથા વિશેષાંક - જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૩, (વર્ષ : ૦૪, અંક : ૦૭-૦૮), સળંગ અંક : ૪૩-૪૪

વિવેચન વિશેષાંક - મે-જૂન, ૧૯૬૬, (વર્ષ : ૦૭, અંક : ૦૨-૦૩), સળંગ અંક : ૭૧-૭૨

‘ક્ષિતિજ’ : વર્ગીકૃત સૂચિ

સૂચિકર્તા : ડૉ. રાઘવ ભરવાડ

માર્ગદર્શક : પ્રૉ. રાજેશ પંડ્યા


સર્જન વિભાગ

કાવ્ય

અગ્નિને - હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ, જાન્યુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૭, પૃ. ૪૭૨

અજવાળી આ જિંદગી - પ્રાંજલi, જુલાઈ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૧, પૃ. ૫૧-૫૨

અજવાળું - જયન્ત પાઠક, ડિસે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૬, પૃ. ૩૯૩

અદીઠ - પ્રાંજલ, મે, ૧૯૬૦, અંક : ૧૧, પૃ. ૭૮૪

અનવસ્થા - રઘુવીર ચૌધરી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૪, પૃ. ૭૮૮

અન્ધકાર અને હું - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, જૂન, ૧૯૬૨, અંક : ૩૬, પૃ. ૮૮૦-૮૮૨

અભિશાપ - અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ, જાન્યુ., ૧૯૬૧, અંક : ૧૯, પૃ. ૪૯૮

અભિસાર - જયંત પારેખ, મે, ૧૯૬૨, અંક : ૩૫, પૃ. ૭૯૮

અમ આ ભારત દેશે - ઉશનસ્, જુલાઈ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૧, પૃ. ૨૮

અમૃતો - જગદીશ ત્રિવેદી, જાન્યુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૭, પૃ. ૪૯૫

અયિ નિશિગન્ધા - અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ, મે, ૧૯૬૧, અંક : ૨૩, પૃ. ૮૫૬-૮૫૭

અલકમલક આ... - યૉસેફ મૅકવાન, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૪, પૃ. ૭૯૨

અવકાશમાં - જયન્ત પાઠક, સપ્ટે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૭, પૃ. ૧૬૪-૧૬૫

અસહાય કવિ - હેમન્ત દેસાઈ, મે, ૧૯૬૨, અંક : ૩૫, પૃ. ૮૦૦-૮૦૧

અસ્તિત્વ - દિલીપ ઝવેરી, એપ્રિલ, ૧૯૬૪, અંક : ૫૮, પૃ. ૫૭૯

અશ્વના ખુલ્લા મોંમાંii - શ્રીકાન્ત શાહ, ઑક્ટો., ૧૯૬૪, અંક : ૬૪, પૃ. ૨૪૬

અહીં - જયંત પારેખ, મે, ૧૯૬૨, અંક : ૩૫, પૃ. ૭૯૮

અહીં-પણે - યૉસેફ મૅકવાન, જુલાઈ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૯, પૃ. ૦૪

અહો અને આહ - ઉશનસ્, જાન્યુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૭, પૃ. ૫૨૩

_______________________________________

i શિરીષ પંચાલના કહેવા પ્રમાણે પ્રાંજલ નામે પ્રબોધ ચોક્સીએ ‘ક્ષિતિજ’માં ઘણું લખ્યું હતું. જોકે સમગ્ર સૂચિમાં પ્રાંજલ નામે જ નોંધ કરી છે.

iiઆ શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યું છે.


અંતક્ષણ (દુર્યોધનની) - હેમન્ત દેસાઈ, ડિસે., ૧૯૬૧, અંક : ૩૦, પૃ. ૩૯૮-૩૯૯

અંધારમાં - પ્રજારામ (રાવળ), મે, ૧૯૬૧, અંક : ૨૩, પૃ. ૮૬૪

અંધારમાં યે પોપચાંi - પ્રાસન્નેય, જુલાઈ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૫, પૃ. ૦૮

આ મુંબઈ - રાધેશ્યામ શર્મા, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૪, અંક : ૬૨, પૃ. ૯૩-૯૪

આખી રાત - અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ, ડિસે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૮, પૃ. ૪૧૦

આજ- ગુલામમોહમ્મદ શેખ, એપ્રિલ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૬, પૃ. ૬૯૯

આજે - રઘુવીર ચૌધરી, સપ્ટે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૩, પૃ. ૧૬૫

આજે - હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ, જાન્યુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૭, પૃ. ૪૭૩

આદમનું વેર - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, માર્ચ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૩, પૃ. ૬૪૦

આન્દોલતા રવ - ચિનુ મોદી, જુલાઈ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૩, પૃ. ૭૪૦-૭૪૧

આપણે - યૉસેફ મૅકવાન, એપ્રિલ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૦, પૃ. ૬૦૬-૬૦૭

આવો - ચિનુ મોદી, મે, ૧૯૬૪, અંક : ૫૯, પૃ. ૬૬૧

આંધળું ભીંત ધુમ્મસii - પ્રાસન્નેય, જૂન, અંક : ૩૬, પૃ. ૮૭૭-૮૭૮

આંસુ - સુરેશ દલાલ, સપ્ટે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૩, પૃ. ૧૭૫

ઇચ્છા - યયાતિ, એપ્રિલ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૦, પૃ. ૬૦૫ અંક : ૭૦, પૃ. ૬૦૫

ઇશ્વર - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, જાન્યુ., ૧૯૬૧, અંક : ૧૯, પૃ. ૫૬૭

ઉનાળામાં - જયન્ત પાઠક, સપ્ટે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૭, પૃ. ૧૬૫

ઉપેક્ષક પ્રિયાને - ઉશનસ્, ફેબ્રુ., ૧૯૬૫, અંક : ૬૮, પૃ. ૫૨૭-૫૩૦

ઊજળી અમાસ - પ્રણવ, નવે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૫, પૃ. ૩૭૬

એક અનુભવ - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, એપ્રિલ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૬, પૃ. ૬૯૭

એક જ લગન - પ્રાંજલ, ઑગસ્ટ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૨, પૃ. ૧૨૦

એક દાખલો - સુરેશ જોષી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૮, પૃ. ૮૪

એક દુ:સ્વપ્ન - પ્રાસન્નેય, સપ્ટે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૭, પૃ. ૧૭૧

એક પત્ર - ચિનુ મોદી, જુલાઈ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૩, પૃ. ૭૩૭

એક ફૂલની વાત - શ્રીકાન્ત શાહ, જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૭, અંક : ૭૬-૭૭, પૃ. ૦૧-૦૨

એક વાતiii - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, સપ્ટે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૫, પૃ. ૨૦૩

એક વાતની જાણ - અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ, સપ્ટે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૭, પૃ. ૧૬૭

__________________________________

iઆ શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યું છે.

iiઆ શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યું છે.

iiiઆ શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યું છે.


એક સાંજે - ઇન્દુ પુવાર, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૪, પૃ. ૭૯૦

એકાન્ત શયન - રાજેન્દ્ર શાહ, માર્ચ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૫, પૃ. ૬૩૯

(ઓગણીસો) ’૬૦-’૬૧ - ચિનુ મોદી, જાન્યુ., ૧૯૬૧, અંક : ૧૯, પૃ. ૪૯૮

ઓળા પડ્યા - પ્રજારામ (રાવળ), સપ્ટે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૭, પૃ. ૧૬૨

કદાચ - સુરેશ જોષી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૮, પૃ. ૮૫

કદીકદીક - ઉશનસ્, જૂન, ૧૯૬૦, અંક : ૧૨, પૃ. ૯૨૪

કરોળિયાનું જાળું - યોસેફ મેકવાન, નવે., ૧૯૬૩, અંક : ૫૩, પૃ. ૨૫૯

કલમ ડાંગ કડિયાળીi - મુકુન્દ પરીખ, જુલાઈ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૩, પૃ. ૭૨૬

કલાકાર-કથા - ઉમાશંકર જોશી, જાન્યુ., ૧૯૬૧, અંક : ૧૯, પૃ. ૪૮૧

કવિચિત્ત - ઉશનસ્, એપ્રિલ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૬, પૃ. ૬૮૭

કવિને - પ્રણવ, જાન્યુ., ૧૯૬૧, અંક : ૧૯, પૃ. ૪૯૮

કવિનો અભિસાર - ઉશનસ્, ફેબ્રુ., ૧૯૬૫, અંક : ૬૮, પૃ. ૫૩૨

કંડલા - પતીલ, મે, ૧૯૬૦, અંક : ૧૧, પૃ. ૭૮૩

કાગળ - જગદીશ ત્રિવેદી, ઑગસ્ટ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૨, પૃ. ૧૩૬

કાચાં ફળii - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, એપ્રિલ, ૧૯૬૪, અંક : ૫૮, પૃ. ૫૭૧-૫૭૨

કારતક સીમ - ઉશનસ્, જાન્યુ., ૧૯૬૫, અંક : ૬૭, પૃ. ૪૫૯

કાવ્ય - ચિનુ મોદી, નવે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૭, પૃ. ૩૮૫

કાવ્યરિક્ત દિવસો - રઘુવીર ચૌધરી, ઑક્ટો., ૧૯૬૪, અંક : ૬૪, પૃ. ૨૪૩-૨૪૪

કાળ - પ્રાસન્નેય, માર્ચ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૧, પૃ. ૬૫૩

‘કાંગારૂં’ - ‘આદિલ’ મન્સૂરી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૪, પૃ. ૭૮૩-૭૮૪

કિતાબોમાં - ઉશનસ્, જુલાઈ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૩, પૃ. ૮૦

કે રાજ કોઈ - સુરેશ દલાલ, એપ્રિલ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૨, પૃ. ૭૮૪

કેદી - યૉસેફ મૅકવાન, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૪, પૃ. ૭૯૩

કોઈક - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, જૂન, ૧૯૬૨, અંક : ૩૬, પૃ. ૮૭૯

કોણ આ ? - જગદીશ ત્રિવેદી, સપ્ટે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૩, પૃ. ૧૯૦

કોફીના કપવાળું સ્ટીલ લાઇફ - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, માર્ચ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૫, પૃ. ૬૪૦

કોણાર્કiii - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, ફેબ્રુ., ૧૯૬૧, અંક : ૨૦, પૃ. ૬૧૮

_________________________________________

iઆ શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યું છે.

iiઆ શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યું છે.

iiiઆ શીર્ષક ‘અથવા અને’ (પ્ર. આ. ૨૦૧૩) કાવ્યસંગ્રહ પ્રમાણે લખ્યું છે.


ક્યાં છે ? - સુરેશ જોષી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૮, પૃ. ૮૪

ખાલી ખાલી - ચન્દ્રકાન્ત શેઠ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૪, અંક : ૬૨, પૃ. ૮૯

ખીજ - ઉશનસ્, સપ્ટે., ૧૯૬૨, અંક : ૩૯, પૃ. ૧૭૦

ખીણમાં (એક ‘મોન્ટાજ’ કાવ્ય) - રાધેશ્યામ શર્મા, સપ્ટે., ૧૯૬૬, અંક : ૭૫, પૃ. ૦૮

ગમે - સુરેશ દલાલ, નવે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૭, પૃ. ૩૫૦

ગલ - જયન્ત પાઠક, માર્ચ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૩, પૃ. ૬૩૯

ગાઈ નથી શકતા - હરીન્દ્ર દવે, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૩, અંક : ૫૦, પૃ. ૦૯

ગાન - નલિન રાવળ, માર્ચ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૫, પૃ. ૬૩૭

ગિરનાર - ચિનુ મોદી, જુલાઈ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૩, પૃ. ૭૩૫-૭૩૬

ગીત - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, મે, ૧૯૬૦, અંક : ૧૧, પૃ. ૮૨૮

ગીત - વિપિન પરીખ, ઑક્ટો., ૧૯૬૦, અંક : ૧૬, પૃ. ૨૬૦

ગોલગોથા તરફ - હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ, જાન્યુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૭, પૃ. ૪૭૩

ગોવર્ધન ગિરધારી - શાન્તિ મારફતીઆ, જુલાઈ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૫, પૃ. ૦૪

ગ્રીષ્મ - ઉશનસ્, મે, ૧૯૬૦, અંક : ૧૧, પૃ. ૮૧૬


ગ્રીષ્મની વૃદ્ધ રાત્રિ - લાભશંકર ઠાકર, સપ્ટે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૭, પૃ. ૧૬૮-૧૬૯

ઘરગથ્થુ દૃશ્ય - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, એપ્રિલ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૬, પૃ. ૭૦૦

ઘોડલા દોડે - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, સપ્ટે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૭, પૃ. ૧૬૩

ચબૂતરો - હરીન્દ્ર દવે, એપ્રિલ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૨, પૃ. ૭૭૩

ચામાચીડિયું - પ્રાસન્નેય, સપ્ટે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૭, પૃ. ૧૭૦-૧૭૧

ચાર કાવ્યો (૧. કોઈ ઘૂંટેવ છે ગરલ, ૨. આજે હું તારા અન્ધકાર સાથે, ૩. હું તને આપું છું એકાન્ત,

૪. આ આપણા પ્રેમનીi ) - સુરેશ જોષી, એપ્રિલ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૬, પૃ. ૬૮૯-૬૯૩

ચિત્ર - હરીન્દ્ર દવે, જુલાઈ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૫, પૃ. ૦૬

ચિત્રસપ્તક (૧. અંધારામાં ભૂલા પડેલા એક સર્પને..., ૨. શું ખરેખર આપણે સમજીને વર્તતા હોઈએ છીએ ?...ii ,

૩. હું બધું ભૂલી જાઉં, ૪. ધીમે ધીમે હું, ૫. કોઈવાર મને એવું પણ લાગે છે, ૬. અડધી રાત,
૭. ભોંયને લઈ ભીંસમાં, ૮. કોઈનો અણસારiii ) - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, નવે., ૧૯૬૦,
અંક : ૧૭પૃ. ૩૪૩-૩૫૦

________________________________________

iઆ ચારેય રચનાના શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યાં છે.

iiઆ બંને રચનાના શીર્ષક ‘અથવા અને’ (પ્ર. આ. ૨૦૧૩) કાવ્યસંગ્રહ પ્રમાણે લખ્યાં છે.

iiiઆ છયેય રચનાના શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યાં છે.


છ કાવ્યો (૧. ખપાટિયાં ચોડેલી લાકડાની વાડના, ૨. ઊંઘના નક્કર કોચલામાં, ૩. ભોંખાળની પીળચટ્ટી આંધળી

વાગોળ, ૪. ઘર પછીતે, ૫. પીંજી નાખેલા રૂના પોલાણમાં, ૬. ફરી એક વારi ) - શ્રીકાન્ત શાહ,
ફેબ્રુ., ૧૯૬૪, અંક : ૫૬, પૃ. ૪૪૩-૪૫૦

છલના - બિપિન પરીખ, ડિસે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૮, પૃ. ૪૦૬

છે ખ્યાલ ? - યૉસેફ મૅકવાન, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૪, પૃ. ૭૯૫

છેદ મૂકો - સુરેશ જોષી, જૂન, ૧૯૬૨, અંક : ૩૬, પૃ. ૮૮૩

જનાવર - ચિનુ મોદી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૪, પૃ. ૧૪૩

જન્મ - જયન્ત પાઠક, ફેબ્રુ., ૧૯૬૪, અંક : ૫૬, પૃ. ૪૩૬

જયતિલક - અરવિન્દ ગુહા, સપ્ટે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૩, પૃ. ૧૭૬

જલાવી દો મને - દિલીપ ઝવેરી, માર્ચ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૩, પૃ. ૬૪૧

‘જાગીને જોઉં તો’ - પ્રાસન્નેય, જાન્યુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૧, પૃ. ૪૮૧-૪૮૨

જાદુ - સુરેશ દલાલ, ડિસે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૮, પૃ. ૪૬૧

જાવું છે - રાજેન્દ્ર મહંત, એપ્રિલ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૦, પૃ. ૬૯૮

જિંદગી - સુરેશ દલાલ, ફેબ્રુ., ૧૯૬૧, અંક : ૨૦, , પૃ. ૬૩૯

જેરામ પટેલનાં રેખાંકનો - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૭૬૮-૭૭૦

જો - જયન્ત પાઠક, મે, ૧૯૬૪, અંક : ૫૯, પૃ. ૬૬૭

જ્યોતિ ભટ્ટનાં રેખાંકનો - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૭૬૫-૭૬૭

જ્વાલા - બિપિન પરીખ, ફેબ્રુ., ૧૯૬૧, અંક : ૨૦, પૃ. ૬૩૮

ઝરૂખો મુજ સ્વપ્નનોii - રઘુવીર ચૌધરી, એપ્રિલ, ૧૯૬૪, અંક : ૫૮, પૃ. ૫૭૪

ઝાકળમાં - યૉસેફ મૅકવાન, નવે., ૧૯૬૩, અંક : ૫૩, પૃ. ૨૬૦

‘ઝાંય’ - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, એપ્રિલ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૨, પૃ. ૭૨૯-૭૩૮

ડુંગરા અને સમદરની ચોપડી વાંચતા - પ્રદ્યુમ્ન તન્ના, સપ્ટે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૩, પૃ. ૧૭૨

તડકો - લાભશંકર ઠાકર, જૂન, ૧૯૬૪, અંક : ૬૦, પૃ. ૭૪૦-૭૪૧

તડકો અને હું - યોસેફ મેકવાન, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૩, અંક : ૫૦, પૃ. ૦૫

તણખલાં - ચિનુ મોદી, ઑક્ટો., ૧૯૬૧, અંક : ૨૮, પૃ. ૨૯૯

તમે થોડું ઘણું - હરીન્દ્ર દવે, જુલાઈ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૫, પૃ. ૦૬

તમે ને અમે - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, મે, ૧૯૬૦, અંક : ૧૧, પૃ. ૮૨૦

________________________________

iઆ છયેય રચનાના શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યાં છે.

iiઆ શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યું છે.


તમે ય હે સંત - સુરેશ દલાલ, માર્ચ, ૧૯૬૦, અંક : ૦૯, પૃ. ૬૮૪

તરસ - વિપિન પરીખ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૪, પૃ. ૧૨૬

તળાવ આ એક - પ્રિયકાન્ત મણિયાર, જુલાઈ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૩, પૃ. ૫૦

તાબૂત - ઉશનસ્, જાન્યુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૭, પૃ. ૪૭

તાવ - જયંત પારેખ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૪, અંક : ૬૨, , પૃ. ૯૫-૯૬

તું - શાન્તિ મારફતીઆ, જુલાઈ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૫, પૃ. ૦૫

તે પહેલાં - રઘુવીર ચૌધરી, સપ્ટે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૩, પૃ. ૧૬૩-૧૬૪

ते हि नो दिवसा गता: I - રઘુવીર ચૌધરી, સપ્ટે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૩, પૃ. ૧૬૬-૧૬૭

તો - જયન્ત પાઠક, મે, ૧૯૬૪, અંક : ૫૯, પૃ. ૬૬૮

ત્રણ (કાવ્ય : ૧. સરકસના મેનેજરની સીટી, ૨. બૂક કેસમાં, ૩. સવારેi ) - રાધેશ્યામ શર્મા, ઑક્ટો., ૧૯૬૩,

અંક : ૫૨, પૃ. ૧૬૫-૧૬૭

ત્રણ (કાવ્ય : ૧. કપાયેલી પાંખોવાળું કબૂતર, ૨. હવે હું, ૩. હુંii ) - લાભશંકર ઠાકર, જુલાઈ, ૧૯૬૩,

અંક : ૪૯, પૃ. ૦૫-૦૭

ત્રણ (કાવ્ય : ૧. મેં તો મૃગજળ થકી, ૨. નિબિડ રે વનઅંધકાર, ૩. પાંચ રસ્તાiii ) - સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર,

ઑક્ટો., ૧૯૬૨, અંક : ૪૦, પૃ. ૨૪૪-૨૪૫

ત્રણ કવિતા (૧. કબ્રસ્તાનમાં, ૨. જાવ, મારે જરૂર નથીiv , ૩. એવું થાય છે કે... v) - ગુલામમોહમ્મદ શેખ,

જાન્યુ., ૧૯૬૨,

અંક : ૩૧, પૃ. ૪૭૮-૪૮૦

ત્રણ કવિતા (૧. નાટકના પડદાની બારીvi , ૨. હરણનો શિકાર, ૩. શિશિર) - દિલીપ ઝવેરી, ફેબ્રુ., ૧૯૬૪,

અંક : ૫૬, પૃ. ૪૩૮-૪૪૦

ત્રણ કવિતા (૧. શૈશવમાં, ૨. ક્વૉલિટિમાં, ૩. પરસેવાનું પાતળું પૂરુvii ) - લાભશંકર ઠાકર, ડિસે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૬, પૃ. ૩૮૬-૩૮૯

ત્રણ કાવ્યો (૧. નિદ્રાના ફળને છીલીને ટુકડા કર્યા હોય..., ૨. બપોરની ઊંઘનો સ્વાદ અનેરો હોય છે...viii ,

૩. મેં આજેix ) - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, સપ્ટે., ૧૯૬૨, અંક : ૩૯, પૃ. ૧૬૩-૧૬૫

_______________________________________

iઆ ત્રણેય રચનાના શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યાં છે.

iiઆ ત્રણેય રચનાના શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યાં છે.

iiiઆ ત્રણેય રચનાના શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યાં છે.

ivઆ શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યું છે.

vઆ શીર્ષક ‘અથવા અને’ (પ્ર. આ. ૨૦૧૩) કાવ્યસંગ્રહ પ્રમાણે લખ્યું છે.

viઆ શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યું છે.

viiઆ ત્રણેયય રચનાના શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યાં છે.

viiiઆ બંને રચનાના શીર્ષક ‘અથવા અને’ (પ્ર. આ. ૨૦૧૩) કાવ્યસંગ્રહ પ્રમાણે લખ્યાં છે.

ixઆ શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યું છે.


ત્રણ કાવ્યો (૧. ગરમાળાનાં કર્કશ વૃક્ષ, ૨. મકાનની ભીની બારીમાંથી, ૩. સત્તાની ફાંસi ) - શ્રીકાન્ત શાહ,

જુલાઈ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૩, પૃ. ૭૨૭-૭૨૯

ત્રણ ગીત (૧. સાવન કેરી રાતડી, ૨. આજ, ૩. સીમ ઓઢી આજii ) - ગુલામમોહમ્મદ શેખ,

જુલાઈ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૫, પૃ. ૦૯-૧૦

ત્રણ સરરિયાલિસ્ટ કાવ્યો (૧. હાંફેલા ઊંટોની પેઠેiii , ૨. બપોરનો એક સરરિયાલિસ્ટિક અનુભવ,

૩. ચોવીસમી વર્ષગાંઠે) - ચિનુ મોદી, મે, ૧૯૬૪, અંક : ૫૯, પૃ. ૬૬૨-૬૬૫

ત્રિકોણ કાવ્ય - ‘આદિલ’ મન્સૂરી, નવે., ૧૯૬૩, અંક : ૫૩, પૃ. ૨૭૦

ત્રિજ્યા - સુરેશ જોષી, ફેબ્રુ., ૧૯૬૧, અંક : ૨૦, પૃ. ૬૦૮

થા ઉગ્ર મૂર્ત - ઉશનસ્, નવે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૫, પૃ. ૩૬૮

થિયેટર હૉલમાં - યૉસેફ મૅકવાન, જૂન, ૧૯૬૪, અંક : ૬૦, પૃ. ૭૪૨-૭૪૩

દમ્ભ - શાન્તિ મારફતીઆ, જુલાઈ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૫, પૃ. ૦૫

દર્શન - યૉસેફ મૅકવાન, સપ્ટે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૩, પૃ. ૧૭૪

દશ દિવસ - સુરેશ જોષી, માર્ચ, ૧૯૬૪, અંક : ૫૭, પૃ. ૫૧૫-૫૨૪

દિવાસ્વપ્ન - યૉસેફ મૅકવાન, એપ્રિલ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૦, પૃ. ૬૦૪

દ્વાર - ચિનુ મોદી, મે, ૧૯૬૪, અંક : ૫૯, પૃ. ૬૫૯

ધરિત્રી - હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ, મે, ૧૯૬૦, અંક : ૧૧, પૃ. ૮૦૨

નગર - રઘુવીર ચૌધરી, એપ્રિલ, ૧૯૬૪, અંક : ૫૮, પૃ. ૫૭૬

નદીનું પ્રભાત - રઘુવીર ચૌધરી, એપ્રિલ, ૧૯૬૪, અંક : ૫૮, પૃ. ૫૭૩

નહિ ચાલે - જયન્ત પાઠક, ફેબ્રુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૮, પૃ. ૫૪૮

ના ઓળખું - હરીન્દ્ર દવે, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૩, અંક : ૫૦, પૃ. ૧૦

નારી - રઘુવીર ચૌધરી, એપ્રિલ, ૧૯૬૪, અંક : ૫૮, પૃ. ૫૭૫

નિતિમ્બિનીના રોમે રોમે - ‘આદિલ’ મન્સૂરી, એપ્રિલ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૦, પૃ. ૬૦૨-૬૦૩

નિર્વાસિતનું ગાન - રાજેન્દ્ર શાહ, જુલાઈ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૩, પૃ. ૧૭-૧૮

ન્હોર - ચિનુ મોદી, મે, ૧૯૬૪, અંક : ૫૯, પૃ. ૬૫૫

પડછાયા - ચિનુ મોદી, મે, ૧૯૬૪, અંક : ૫૯, પૃ. ૬૫૮

પડછાયો - જયન્ત પાઠક, માર્ચ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૩, પૃ. ૬૩૯

'પતંગ - પ્રણવ, ઑગસ્ટ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૨, પૃ. ૧૩૭-૧૩૮

___________________________________

iઆ ત્રણેય રચનાના શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યાં છે.

iiઆ ત્રણેય રચનાના શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યાં છે.

iiiઆ શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યું છે.


પથારીમાં- મનહર મોદી, જાન્યુ., ૧૯૬૫, અંક : ૬૭, પૃ. ૪૬૨-૪૬૩

પરપોટો - પ્રિયકાન્ત મણિયાર, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૮, પૃ. ૮૩

પરિચય - ફકીરમહંમદ મનસુરી, સપ્ટે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૩, પૃ. ૧૭૩

પર્વતખેડૂનું ગીત - ‘આદિલ’ મન્સૂરી, જુલાઈ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૩, પૃ. ૭૨૫

પવન - પ્રાસન્નેય, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૮, પૃ. ૮૮

પહાડોમાં વરસાદ - ઉશનસ્, ઑક્ટો., ૧૯૬૦, અંક : ૧૬, પૃ. ૨૯૯

પહેલો વરસાદ - જયન્ત પાઠક, જુલાઈ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૩, , પૃ. ૦૨

પળેપળે નદીતીરે સંતાયલી છાયાઓi - શ્રીકાન્ત શાહ, ઑક્ટો., ૧૯૬૪, અંક : ૬૪, પૃ. ૨૪૬

પાછલી રાતે - રાજેન્દ્ર શાહ, સપ્ટે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૩, પૃ. ૧૬૨

પાણીની ધારાએ - પ્રજારામ (રાવળ), એપ્રિલ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૨, પૃ. ૭૮૩

પાન - જયન્ત પાઠક, માર્ચ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૩, પૃ. ૬૩૯

પાનખર - નલિન રાવળ, ફેબ્રુ., ૧૯૬૪, અંક : ૫૬, પૃ. ૪૩૩

પારેવાં - જયન્ત પાઠક, નવે., ૧૯૬૩, અંક : ૫૩, પૃ. ૨૬૨

પાવસ હો - પ્રાસન્નેય, જુલાઈ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૫, પૃ. ૦૭

પાંચ કાવ્યો (૧. ક્રૂઝોii , ૨. હોય જ્યમ સાપની, ૩. એક વારની વસંતે, ૪. એક વાર, ૫. ભૂખરા રંગની સડકiii )

- ગુલામમોહમ્મદ શેખ, ઑક્ટો., ૧૯૬૧,અંક : ૨૮, પૃ. ૨૯૪-૨૯૭

પાંચ પડછાયા - દિલીપ ઝવેરી, એપ્રિલ, ૧૯૬૪, અંક : ૫૮, પૃ. ૫૭૮

પીરાજી સાગરાનાં ચિત્રો (૧. જલકન્યાની જાંઘોના પોલાણોમાંથી, ૨. મૌંજાના લંબાતા હાથો, ૩. ઊર્ણનાભની,

૪. સૂરજની પાંસળીઓ તોડીiv ) - ‘આદિલ’ મન્સૂરી, જૂન, ૧૯૬૪, અંક : ૬૦, પૃ. ૭૩૩-૭૩૯

પીળી કવિતા - ‘આદિલ’ મન્સૂરી, ઑક્ટો., ૧૯૬૪, અંક : ૬૪, પૃ. ૨૪૯-૨૫૦

પોપટ - જગદીશ ત્રિવેદી, એપ્રિલ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૦, પૃ. ૭૨૮

પોષીપૂનમે પૃથ્વી - ઉશનસ્, માર્ચ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૩, પૃ. ૬૩૮

પ્રસન્ન - રાજેન્દ્ર શાહ, નવે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૭, પૃ. ૩૨૨

પ્રાણ હે! - વિપિન પરીખ, જુલાઈ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૩, પૃ. ૫૦

પ્રિયને - યૉસેફ મૅકવાન, ઑક્ટો., ૧૯૬૪, અંક : ૬૪, પૃ. ૨૪૮

પ્રીત - લાભશંકર ઠાકર, માર્ચ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૧, પૃ. ૬૮૩

પ્રીતિ - જયન્ત પાઠક, મે, ૧૯૬૨, અંક : ૩૫, પૃ. ૭૯૭

________________________________

iઆ શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યું છે.

iiઆ શીર્ષક ‘અથવા અને’ (પ્ર. આ. ૨૦૧૩) કાવ્યસંગ્રહ પ્રમાણે લખ્યું છે.

iiiઆ ચારેય રચનાના શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યાં છે.

ivઆ ચારેય રચનાના શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યાં છે.


પૃથ્વીને - હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ, જાન્યુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૭ અંક : ૦૭, પૃ. ૪૭૨

પ્રેત - ચિનુ મોદી, મે, ૧૯૬૪, અંક : ૫૯, પૃ. ૬૫૭

ફફડાટ - ચિનુ મોદી, જુલાઈ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૩, પૃ. ૭૩૯

ફરી ચાલવું - સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૩, અંક : ૫૦, પૃ. ૧૧

ફૂલના દીવા - યૉસેફ મૅકવાન, મે, ૧૯૬૪, અંક : ૫૯, પૃ. ૬૬૬

બહુ બોલ બોલ કરે - રાજેન્દ્ર શાહ, માર્ચ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૧, પૃ. ૬૫૭

બારાખડી - ઉશનસ્, ફેબ્રુ., ૧૯૬૧, અંક : ૨૦, પૃ. ૬૪૪

બારીએથી - યૉસેફ મૅકવાન, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૪, પૃ. ૭૯૪

બિમ્બ અને ધૂળ - પ્રણવ, ઑગસ્ટ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૨, પૃ. ૧૩૫

બીચ પર - ‘આદિલ’ મન્સૂરી, ફેબ્રુ., ૧૯૬૪, અંક : ૫૬, પૃ. ૪૪૨

બે કવિતા (૧. દિવસે, ૨. પિત્તળની ચામડીનો બોદો રણકાર... i) - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, જૂન, ૧૯૬૧,

અંક : ૨૪, પૃ. ૯૦૩-૯૦૪

બે કવિતા (૧. પોલી દીવાલોમાંથી ઝમીને, ૨. પેલા મેદાનમાં ચરતા ઘેટાના પગ) - દિલીપ ઝવેરી,

એપ્રિલ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૬, પૃ. ૬૯૪-૬૯૫

બે કવિતા (૧. જાતને ચીરી, ૨. આભ કેરે રોમરોમેii ) - પ્રાસન્નેય, જૂન, ૧૯૬૧, અંક : ૨૪,, પૃ. ૯૩૨-૯૩૩

બે કાવ્ય (૧. ગામ વચ્ચેની ગાડીના, ૨. ગામને પાદરiii ) - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, મે, ૧૯૬૧, અંક : ૨૩પૃ. ૮૫૪-૮૫૫

બે કાવ્ય (૧. કોણ દેખશે કરોળિયાની આંખે, ૨. બારીઓને તોડી નાંખોiv ) - દિલીપ ઝવેરી, એપ્રિલ, ૧૯૬૬,

અંક : ૭૦, પૃ. ૫૯૯-૬૦૧

બે કાવ્યો (૧. ભીંતે અઢેલીને બાકોરામાં પ્રવેશી તાકતી સુન્દરીv , ૨. કિલ્લા નીચેના ઘાસમાં )

- ગુલામમોહમ્મદ શેખ, ઑક્ટો., ૧૯૬૩, અંક : ૫૨, પૃ. ૧૬૮-૧૬૯

બે કાવ્યો (૧. ધૂળ ચડે, ૨. સીમમાં, ચોગાનમાંvii ) - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, ડિસે., ૧૯૬૧,

અંક : ૩૦, પૃ. ૪૦૦-૪૦૧

_____________________________________

iઆ શીર્ષક ‘અથવા અને’ (પ્ર. આ. ૨૦૧૩) કાવ્યસંગ્રહ પ્રમાણે લખ્યું છે.

iiઆ બંને રચનાના શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યાં છે.

iiiઆ બંને રચનાના શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યાં છે.

ivઆ બંને રચનાના શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યાં છે.

vઆ શીર્ષક ‘અથવા અને’ (પ્ર. આ. ૨૦૧૩) કાવ્યસંગ્રહ પ્રમાણે લખ્યું છે.

viઆ શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યું છે.

viiઆ બંને રચનાના શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યાં છે.


બે કાવ્યો (૧. ચાકડે ફરતી માટીના લિસોટા..., ૨. છીપલાંની ઠરેલ, સૂકી, સુરમ્ય ક્રૂરતા... i)

- ગુલામમોહમ્મદ શેખ, નવે., ૧૯૬૨, અંક : ૪૧, પૃ. ૩૨૫-૩૨૬

બે કાવ્યો (૧. ઊંડા જળમાં, ૨. જાઓii ) - મનહર મોદી, સપ્ટે., ૧૯૬૬, અંક : ૭૫, પૃ. ૦૧-૦૩

બે કાવ્યો (૧. એક દિ, ૨. એલાર્મ ધણધણી ઊઠ્યુંiii ) - રસિક પંડ્યા, સપ્ટે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૭, પૃ. ૧૭૨-૧૭૪

બે કાવ્યો (૧. અવાચક ઓરડાની ભીતરમાં, ૨. અચૂક આ મીંઢા ખોરડાઓનાiv ) - શ્રીકાન્ત શાહ,

જાન્યુ., ૧૯૬૫, અંક : ૬૭, પૃ. ૪૬૦-૪૬૧

બે પંખીની વાત - દિલીપ ઝવેરી, ડિસે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૬, પૃ. ૩૮૧-૩૮૩

બ્રાહ્મ - રાજેન્દ્ર શાહ, નવે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૭, પૃ. ૩૨૩

ભણકાર - રાજેન્દ્ર શાહ, માર્ચ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૫, પૃ. ૬૩૮

ભરતી - ઉશનસ્, એપ્રિલ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૨, પૃ. ૭૪૩

ભાદ્રપદના પ્રભાતે - પ્રજારામ (રાવળ), સપ્ટે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૭, પૃ. ૧૬૧

ભૈરવ - રાજેન્દ્ર શાહ, નવે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૭, પૃ. ૩૨૨-૩૨૩

મધરાત - પ્રજારામ (રાવળ), સપ્ટે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૭, પૃ. ૧૬૨

મધલાળ - જયન્ત પાઠક, સપ્ટે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૭, પૃ. ૧૬૫

મન વામન - ગીતા પરીખ, જુલાઈ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૧, પૃ. ૪૦

મહાબલિપુરમ્ - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, એપ્રિલ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૬, પૃ. ૬૯૮

માછલી - પ્રિયકાન્ત મણિયાર, જાન્યુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૧, પૃ. ૪૭૭

માણસો - પ્રાસન્નેય, નવે., ૧૯૬૨, અંક : ૪૧, પૃ. ૩૨૩-૩૨૪

માણસો (રોબર્ટ હાન્સેનનાં ચિત્રો) - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, જાન્યુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૧, પૃ. ૫૨૪-૫૨૫

મારા નગરને - જગદીશ ત્રિવેદી, ફેબ્રુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૮, પૃ. ૫૬૬

મારી શાળા પાસેથી પસાર થતા - નલિન રાવળ, જાન્યુ., ૧૯૬૫, અંક : ૬૭, પૃ. ૪૬૪

માંસલ અન્ધકારનીv - ‘આદિલ’ મન્સૂરી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૩, અંક : ૫૦, પૃ. ૦૪

મુક્તકો - સુરેશ દલાલ, ઑક્ટો., ૧૯૬૦, અંક : ૧૬, પૃ. ૨૭૧

મુક્તિ - સુંદરમ્, મે, ૧૯૬૧, અંક : ૨૩, પૃ. ૮૧૩

મુશ્કેલ - ગીતા પરીખ, જુલાઈ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૩, પૃ. ૬૮

_________________________________

iઆ બંને રચનાના શીર્ષક ‘અથવા અને’ (પ્ર. આ. ૨૦૧૩) કાવ્યસંગ્રહ પ્રમાણે લખ્યાં છે.

iiઆ બંને રચનાના શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યાં છે.

iiiઆ બંને રચનાના શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યાં છે.

ivઆ બંને રચનાના શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યાં છે.

vઆ શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યું છે.


મૂર્ત વસંત - ઉશનસ્, માર્ચ, ૧૯૬૦, અંક : ૦૯, પૃ. ૬૪૧

મૂંઝવણ - જગદીશ ત્રિવેદી, ડિસે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૬, પૃ. ૪૦૫

મૃગજળ - હરીન્દ્ર દવે, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૩, અંક : ૫૦, પૃ. ૦૮

મૃત્યુ - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, મે, ૧૯૬૨, અંક : ૩૫, પૃ. ૭૯૯

મૃત્યુ - રઘુવીર ચૌધરી, ઑક્ટો., ૧૯૬૪, અંક : ૬૪, પૃ. ૨૪૨

મૃત્યુને - અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ, સપ્ટે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૫, પૃ. ૨૦૪

મૃત્યુને - દેવકૃષ્ણ જોષી, નવે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૫, પૃ. ૩૩૪

મૅરી, જગજ્જનની - હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ, જાન્યુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૭, પૃ. ૪૬૯

મેઘ રે મનવા - સુરેશ દલાલ, જુલાઈ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૩, પૃ. ૦૨

મેહૂલો આવે... - નરસિંહ મેહેતો, જુલાઈ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૩, પૃ. ૦૧

મોક્ષ - ઉશનસ્, સપ્ટે., ૧૯૬૨, અંક : ૩૯, પૃ. ૧૭૦

યાર્ડમાં - સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર, ઑક્ટો., ૧૯૬૩, અંક : ૫૨, પૃ. ૧૬૯-૧૭૦

રખડું હૃદય - જગદીશ ત્રિવેદી, જૂન, ૧૯૬૦, અંક : ૧૨, પૃ. ૯૧૦-૯૧૧

રણ - જયન્ત પાઠક, સપ્ટે., ૧૯૬૬, અંક : ૭૫, પૃ. ૦૭

રવીન્દ્રને - સુરેશ જોષી, મે, ૧૯૬૧, અંક : ૨૩, પૃ. ૮૧૪-૮૧૬

રસ્તો - જયન્ત પાઠક, ફેબ્રુ., ૧૯૬૪, અંક : ૫૬, પૃ. ૪૩૫

રાત - ચિનુ મોદી, નવે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૭, પૃ. ૩૮૫

રાત - મણિલાલ દેસાઈ, ડિસે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૬, પૃ. ૩૯૨

રાત - યૉસેફ મૅકવાન, ઑક્ટો., ૧૯૬૪, અંક : ૬૪, પૃ. ૨૪૭

રાત પડે ને - જયન્ત પાઠક, ડિસે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૬, પૃ. ૩૯૪

રાતદિન - હેમન્ત દેસાઈ, જુલાઈ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૯, , પૃ. ૦૮

રાતરાણીનો રોપ - હીરાબહેન પાઠક, મે, ૧૯૬૧, અંક : ૨૩, પૃ. ૮૩૪-૮૩૫

રાતવન - મણિલાલ દેસાઈ, ડિસે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૬, પૃ. ૩૯૧

રિસાયેલ વરસાદને - ઉશનસ્, સપ્ટે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૫, પૃ. ૨૧૧

રૂપ - ઉશનસ્, ફેબ્રુ., ૧૯૬૫, અંક : ૬૮, પૃ. ૫૩૧

રેલવે પ્લૅટફૉર્મ પર - ઉશનસ્, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૪, પૃ. ૧૨૧

રોમાન્ટિકનો પ્રલાપ - સુરેશ જોષી, સપ્ટે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૭, પૃ. ૧૬૬

લઘરો કવિ - લાભશંકર ઠાકર, જુલાઈ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૩, પૃ. ૭૩૦-૭૩૪

લઘુતા - જયન્ત પાઠક, મે, ૧૯૬૦, અંક : ૧૧, પૃ. ૭૮૩

લંબગોળ કાવ્ય - ‘આદિલ’ મન્સૂરી, નવે., ૧૯૬૩, અંક : ૫૩, પૃ. ૨૬૯

લંબચોરસ ગઝલ - ‘આદિલ’ મન્સૂરી, નવે., ૧૯૬૩, અંક : ૫૩, પૃ. ૨૭૧

લીલ લપાઈ બેઠી - સુરેશ દલાલ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૪, પૃ. ૭૮૯

લીલા ફ્લાવરવાઝવાળું સ્ટીલ લાઈફ - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, માર્ચ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૫, પૃ. ૬૪૧

લુવ્રના ખંડિયેરોમાંi - મણિલાલ દેસાઈ, નવે., ૧૯૬૩, અંક : ૫૩, પૃ. ૨૬૮

લોહીનો છંદ - ઉશનસ્, ફેબ્રુ., ૧૯૬૪, અંક : ૫૬, પૃ. ૪૩૭

વન - રઘુવીર ચૌધરી, એપ્રિલ, ૧૯૬૪, અંક : ૫૮, પૃ. ૫૭૭

વરસાદ - નલિન રાવળ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૪, અંક : ૬૨, પૃ. ૯૨

વંચના - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, એપ્રિલ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૬, પૃ. ૬૯૬

વંધ્યત્વ - ચન્દ્રકાન્ત શેઠ, સપ્ટે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૩, પૃ. ૧૬૧

વાચા - ચિનુ મોદી, જુલાઈ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૩, પૃ. ૭૩૮

વાત - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, જૂન, ૧૯૬૦, અંક : ૧૨, પૃ. ૮૬૮

વિદાય - હરીન્દ્ર દવે, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૩, અંક : ૫૦, પૃ. ૦૬-૦૭

વિશ્વંભરને - હરિહર (ભટ્ટ ?), ઑક્ટો., ૧૯૫૯, અંક : ૦૪, પૃ. ૨૯૦

વિસ્મૃતિ - ઉશનસ્, જૂન, ૧૯૬૪, અંક : ૬૦, પૃ. ૭૪૪

વૃદ્ધાને- યૉસેફ મૅકવાન, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૪, પૃ. ૭૯૧

શબ્દ - દિલીપ ઝવેરી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૪, અંક : ૬૨, પૃ. ૯૧

શરણાગતિ - ઉશનસ્, ઑક્ટો., ૧૯૫૯, અંક : ૦૪, પૃ. ૨૬૮

શરદ ઊતરતાં - ઉશનસ્, નવે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૭, પૃ. ૩૪૨

શહેર અને સીમ - રઘુવીર ચૌધરી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૪, પૃ. ૭૮૬-૭૮૭

શહેરી થાંભલાઓii - મનહર મોદી, ડિસે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૬, પૃ. ૩૮૪-૩૮૫

શાકુન્તલ - લાભશંકર ઠાકર, નવે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૫, પૃ. ૩૪૦

શાપ - સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર, ફેબ્રુ., ૧૯૬૪, અંક : ૫૬, પૃ. ૪૩૪

શાહમૃગો - મનોજ ખંડેરિયા, જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૭, અંક : ૭૬-૭૭, પૃ. ૦૩-૦૫

શિખર પર - જયન્ત પાઠક, જૂન, ૧૯૬૦, અંક : ૧૨, પૃ. ૯૨૦

શિખામણ - સુરેશ દલાલ, મે, ૧૯૬૧, અંક : ૨૩, પૃ. ૮૧૬

શિશિર - દિલીપ ઝવેરી, ફેબ્રુ., ૧૯૬૪, અંક : ૫૬, પૃ. ૪૪૦

શુક્રિત સૂર્યતા - ‘આદિલ’ મન્સૂરી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૪, પૃ. ૭૮૫

શૈશવ - જગદીશ ત્રિવેદી, માર્ચ, ૧૯૬૦, અંક : ૦૯, પૃ. ૬૫૭

__________________________________

iઆ શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યું છે.

iiઆ શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યું છે.


શોધ - રઘુવીર ચૌધરી, સપ્ટે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૩, પૃ. ૧૬૮-૧૭૦

સવાર - હેમંત દેસાઈ, ફેબ્રુ., ૧૯૬૧, અંક : ૨૦, પૃ. ૬૨૦

સંચાર - ચિનુ મોદી, મે, ૧૯૬૪, અંક : ૫૯, પૃ. ૬૬૦

સંતાકૂકડી - અશરફ (ડબાવાલા ?), ફેબ્રુ., ૧૯૬૪, અંક : ૫૬, પૃ. ૪૪૧

સંયોગ - પ્રિયકાન્ત મણિયાર, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૩, અંક : ૫૦, પૃ. ૦૩

સાપ - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૪, પૃ. ૧૪૩

સાંજ - જયન્ત પાઠક, ડિસે., ૧૯૬૧, અંક : ૩૦, પૃ. ૩૯૭

સાંજના વરસાદ થંભ્યો - ‘તુષાર’, ડિસે., ૧૯૬૧, અંક : ૩૦, પૃ. ૪૦૨

સિમેન્ટના રસ્તા પર - સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર, એપ્રિલ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૬, પૃ. ૬૮૮

સિવિલ હોસ્પિટલમાં પ્રવેશતાં - ચિનુ મોદી, ફેબ્રુ., ૧૯૬૧, અંક : ૨૦, પૃ. ૬૧૨

સુખદુ:ખ - ‘આદિલ’ મન્સૂરી, સપ્ટે., ૧૯૬૬, અંક : ૭૫, પૃ. ૦૪

સુખના બયાનમાં - ‘આદિલ’ મન્સૂરી, ડિસે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૬, પૃ. ૩૯૦

સૂરજ - ‘આદિલ’ મન્સૂરી, ઑક્ટો., ૧૯૬૪, અંક : ૬૪, પૃ. ૨૫૨

સૂર્યને શિક્ષા કરો - લાભશંકર ઠાકર, ઑક્ટો., ૧૯૬૧, અંક : ૨૮, પૃ. ૨૯૮

સૂર્યમાં - ‘આદિલ’ મન્સૂરી, સપ્ટે., ૧૯૬૬, અંક : ૭૫, પૃ. ૦૫-૦૬

સ્થળકાળની દીવાલો વચ્ચે - પતીલ, જૂન, ૧૯૬૦, અંક : ૧૨, પૃ. ૮૬૯-૮૭૦

સ્મિત અને ગીત - ઉશનસ્, ફેબ્રુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૮, પૃ. ૬૦૨

સ્મૃતિ - ઉશનસ્, એપ્રિલ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૦, પૃ. ૭૬૨

સ્મૃતિ - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, માર્ચ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૫, પૃ. ૬૪૨

હડસેલો - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૪, પૃ. ૧૪૨

હરણનો શિકાર - દિલીપ ઝવેરી, ફેબ્રુ., ૧૯૬૪, અંક : ૫૬, પૃ. ૪૩૯

હરિયાળી - ઉશનસ્, ફેબ્રુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૨, પૃ. ૫૫૮

હવે આજે - ઉશનસ્, નવે., ૧૯૬૩, અંક : ૫૩, પૃ. ૨૬૧

હા હા વસંત - પ્રણવ, માર્ચ, ૧૯૬૦, અંક : ૦૯, પૃ. ૬૫૦

હું - ચિનુ મોદી, મે, ૧૯૬૪, અંક : ૫૯, પૃ. ૬૫૬

હું - પ્રાસન્નેય, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૮, પૃ. ૮૬-૮૭

હું એક પીળી ફીતi - શ્રીકાન્ત શાહ, ઑક્ટો., ૧૯૬૪, અંક : ૬૪, પૃ. ૨૪૫

હું કવિતા લખવાનો છું - દિલીપ ઝવેરી, માર્ચ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૩, પૃ. ૬૪૨

હું ડૂબું છું - સુરેશ જોષી, જૂન, ૧૯૬૨, અંક : ૩૬, પૃ. ૮૮૪ _______________________________________

iઆ શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યું છે.

હું ને મારો પાડછાયો જુદા નથી - દિલીપ ઝવેરી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૪, અંક : ૬૨, પૃ. ૯૦

હું સાંભળું છું - સુરેશ જોષી, સપ્ટે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૭, પૃ. ૧૬૬

હે જીવનાથ! - પિનાકિન્ ત્રિવેદી, ઑગસ્ટ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૨, પૃ. ૯૫

હોટલ - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, મે, ૧૯૬૦, અંક : ૧૧, પૃ. ૮૨૧

હોળી - અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ, એપ્રિલ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૨, પૃ. ૭૭૩

વાર્તા

અમૃતાધાન - સુરેશ જોષી, ડિસે., ૧૯૬૧, અંક : ૩૦, પૃ. ૪૩૩-૪૩૭

અંગ્રેજી નોવેલના તડકા હેઠળ (રજાઈથી ઢાંકેલો અંધકાર) - મધુ રાય, એપ્રિલ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૦, પૃ. ૬૨૦-૬૨૭

આંધળી માછલીઓ - સુરેશ જોષી, ડિસે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૬, પૃ. ૪૦૧-૪૦૬

એ.....! - યૉસેફ મૅકવાન, ઑક્ટો., ૧૯૬૪, અંક : ૬૪, પૃ. ૨૮૬-૨૮૮

એક બપોરે - વસંત જોષી, માર્ચ, ૧૯૬૪, અંક : ૫૭, પૃ. ૫૪૧-૫૪૩

ઓથાર - વસંત જોષી, માર્ચ, ૧૯૬૪, અંક : ૫૭, પૃ. ૫૩૭-૫૪૦

ઓવર-બ્રિજ - અચ્યુત યાજનિક, એપ્રિલ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૦, પૃ. ૬૦૮-૬૧૦

કઈ બાજુ ? - સરોજ પાઠક, ફેબ્રુ., ૧૯૬૫, અંક : ૬૮, પૃ. ૫૫૨-૫૫૭

કપોલકલ્પિત - સુરેશ જોષી, ફેબ્રુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૨, પૃ. ૫૫૯-૫૬૩

કંઈક જો થાય તો સારું... - સુભાષ શાહ, સપ્ટે., ૧૯૬૬, અંક : ૭૫, પૃ. ૩૮-૪૦

કુતૂહલ - મધુ રાય, એપ્રિલ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૬, પૃ. ૭૧૭-૭૨૩

ઝેર - સુરેશ જોષી, મે, ૧૯૬૨, અંક : ૩૫, પૃ. ૮૧૧-૮૧૪

દર - સુરેશ જોષી, સપ્ટે, ૧૯૬૩, અંક : ૫૧, પૃ. ૧૨૯-૧૩૨

દિવ્ય ભૂતાવળ - હરીશ વ્યાસ, માર્ચ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૩, પૃ. ૬૪૭-૬૫૨

દૃશ્યો - દિગીશ મહેતા, જાન્યુ., ૧૯૬૫, અંક : ૬૭, પૃ. ૪૭૮-૪૮૨

ધુમ્મસ - સુરેશ જોષી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૪, અંક : ૬૨, પૃ. ૯૭-૧૦૨

-ને હેમંત આવી - ઈવા ડેવ, ફેબ્રુ., ૧૯૬૪, અંક : ૫૬, પૃ. ૪૭૩-૪૭૮ અને ૫૧૧

પદભ્રષ્ટ - સુરેશ જોષી, મે, ૧૯૬૨, અંક : ૩૫, પૃ. ૮૧૫-૮૧૮

પરી અને... - કનુ અડાસી, માર્ચ, ૧૯૬૪, અંક : ૫૭, પૃ. ૫૪૪-૫૫૮

પંખી - સુરેશ જોષી, સપ્ટે, ૧૯૬૩, અંક : ૫૧, પૃ. ૧૩૩-૧૩૬

પોલાણ - પ્રાસન્નેય, જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૭, અંક : ૭૬-૭૭, પૃ. ૧૫-૨૦

બકુલ અને બકુલની બા - દિલીપ ઝવેરી, જાન્યુ., ૧૯૬૫, અંક : ૬૭, પૃ. ૪૬૫-૪૭૨

બકુલ, જકરંદ અને નયના - દિલીપ ઝવેરી, એપ્રિલ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૦, પૃ. ૬૧૧-૬૧૪

બાબિલનો મિનારો - વસુબોધ, ઑગસ્ટ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૨, પૃ. ૧૨૧-૧૨૨

ભાગો! - છિન્નઘોષ વૈષ્ણવ, ઑક્ટો., ૧૯૬૪, અંક : ૬૪, પૃ. ૨૮૪-૨૮૫

મારા ચાર ખૂનીઓ (अ ब क ड) - સુરેશ જોષી, જાન્યુ., ૧૯૬૫, અંક : ૬૭, પૃ. ૪૭૩-૪૭૭

મોટર સાઈકલ - ચંદ્રકાંત બક્ષી, ડિસે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૬, પૃ. ૩૯૫-૪૦૦

રાક્ષસ - સુરેશ જોષી, સપ્ટે, ૧૯૬૩, અંક : ૫૧, પૃ. ૧૨૩-૧૨૯

વમળ - સુરેશ જોષી, સપ્ટે., ૧૯૬૨, અંક : ૩૯, પૃ. ૧૭૦

વરપ્રાપ્તિ - સુરેશ જોષી, સપ્ટે., ૧૯૬૨, અંક : ૩૯, પૃ. ૨૨૬-૨૨૯

વર્તુળ - લાભશંકર ઠાકર, એપ્રિલ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૪, પૃ. ૭૫૫-૭૬૦

વર્તુળ - સુરેશ જોષી, ઑક્ટો., ૧૯૬૧, અંક : ૨૮, પૃ. ૩૦૦-૩૦૪

વાણી - પ્રણવ, માર્ચ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૧, પૃ. ૬૯૭-૬૯૯

વાર્તાની વાર્તા - સુરેશ જોષી, મે, ૧૯૬૪, અંક : ૫૯, પૃ. ૬૯૨-૭૦૦

વીરાંગના - સુરેશ જોષી, નવે., ૧૯૬૨, અંક : ૪૧, પૃ. ૩૩૮-૩૪૩

શવ - પ્રાંજલ, એપ્રિલ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૪, પૃ. ૭૨૮-૭૩૦

શેષ પ્રહર - મધુ રાય, ફેબ્રુ., ૧૯૬૫, અંક : ૬૮, પૃ. ૫૩૩-૫૫૧

સલોની સલોની સલોની - મધુ રાય, જુલાઈ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૩, પૃ. ૭૪૨-૭૪૫

સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન - મધુ રાય, મે, ૧૯૬૨, અંક : ૩૫, પૃ. ૮૧૯-૮૨૩

સોનેરી માછલીઓ - કિશોર જાદવ, એપ્રિલ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૬, પૃ. ૭૨૪-૭૨૭

સ્મશાનi - મધુ રાય, જુલાઈ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૯, પૃ. ૧૧-૧૬

સ્વપ્નદોષ - મહેશ દવે, ઑક્ટો., ૧૯૬૪, અંક : ૬૪, પૃ. ૨૮૦-૨૮૩

નવલકથા

છિન્નપત્ર - સુરેશ જોષી, માર્ચ., ૧૯૬૫, અંક : ૬૯, પૃ. ૦૧-૮૬

_____________________________________________

iક્ષિતિજ’ અંક ૬૦ની વાર્ષિક સૂચિમાં ‘સ્મશાન’ને ચર્ચાના વિભાગમાં મૂકવામાં આવી છે, પરંતુ કથનતત્ત્વ અને પ્રયોગશીલતાને લક્ષમાં રાખી અહીં વાર્તાના વિભાગમાં દર્શાવી છે.

લઘુનવલ

'अ...ब...क -' સુરેશ જોષી, એપ્રિલ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૬, પૃ. ૭૨૮-૭૩૧

નાટક

કોલબેલ - ચિનુ મોદી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૪, પૃ. ૭૯૬-૭૯૮

નિબંધ

અખિલાઈ તરફ..... - દિગીશ મહેતા, જૂન, ૧૯૬૪, અંક : ૬૦, પૃ. ૭૫૨-૭૬૦

જનાન્તિકે (૧. પાણ્ડુલિપિ, ૨. કવિ યાયાવર, ૩. ટકોરનું સાહસ, ૪. રૂપાન્તર, ૫. માધ્યમોની ઉપેક્ષા,

૬. આબોહવાનું ઘડતર, ૭. માનુષી સમ્પર્કi ) - સુરેશ જોષી, ડિસે., ૧૯૬૧,

અંક : ૩૦, પૃ. ૪૨૮-૪૩૨

જનાન્તિકે (૧. નાનું ઘર, ૨. અજાતશ્મશ્રુ અને અજાતશત્રુii ) - સુરેશ જોષી, જાન્યુ., ૧૯૬૨,

અંક : ૩૧પૃ. ૫૩૬-૫૪૦

જનાન્તિકે (૧. અક્રમ જલ્પના, ૨. અન્ધકારiii ) - સુરેશ જોષી, મે, ૧૯૬૨, અંક : ૩૫, પૃ. ૮૨૭-૮૨૯

જનાન્તિકે (પ્રેમપત્રોiv ) - સુરેશ જોષી, જૂન, ૧૯૬૨, અંક : ૩૬, પૃ. ૯૦૭-૯૨૩

જનાન્તિકે (૧. ઢીંગલીની સૃષ્ટિમાં, ૨. ભયv) - સુરેશ જોષી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૮, પૃ. ૧૧૦-૧૧૨

જનાન્તિકે (૧. ક્રોમિયમ પ્લેટેડ સૌજન્ય, ૨. મધુમાલતીનું દુ:સ્વપ્ન, ૩. તાવની આંચ, ૪. પારદર્શી શૂન્ય,

૫. પડછાયો,૬. ક્યાં છે સોનું ?, ૭. વૃક્ષરાજ, ૮. પુરુષોત્તમ માસ, ૯. મુશળધાર વરસાદ,
૧૦. સૂર્યનો બહિષ્કાર, ૧૧. દેશાટન ) - સુરેશ જોષી, ઑક્ટો., ૧૯૬૨, અંક : ૪૦, પૃ. ૨૭૩-૨૮૦

જનાન્તિકે (ધૂસરતાvii ) - સુરેશ જોષી, ફેબ્રુ., ૧૯૬૪, અંક : ૫૬, પૃ. ૪૫૧-૪૫૪

મનથી અતિમન - પ્રણવ, જાન્યુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૭, પૃ. ૪૯૩-૪૯૫

______________________________________

iઆ દરેક શીર્ષક ‘જનાન્તિકે’ (બી. પાર્શ્વ આ. ૧૯૯૭) નિબંધ સંગ્રહને આધારે લખ્યા છે.

iiઆ બંને શીર્ષક ‘જનાન્તિકે’ (પાર્શ્વ પબ્લિકેશન, બી. આ. ૧૯૯૭) નિબંધ સંગ્રહને આધારે લખ્યાં છે.

iiiઆ બંને શીર્ષક ‘જનાન્તિકે’ (પાર્શ્વ પબ્લિકેશન, બી. આ. ૧૯૯૭) નિબંધ સંગ્રહને આધારે લખ્યાં છે.

ivઆ શીર્ષક ‘જનાન્તિકે’ (પાર્શ્વ પબ્લિકેશન, બી. આ. ૧૯૯૭) નિબંધ સંગ્રહને આધારે લખ્યું છે.

vઆ બંને શીર્ષક ‘જનાન્તિકે’ (પાર્શ્વ પબ્લિકેશન, બી. આ. ૧૯૯૭) નિબંધ સંગ્રહને આધારે લખ્યાં છે.

viઆ દરેક શીર્ષક ‘જનાન્તિકે’ (પાર્શ્વ પબ્લિકેશન, બી. આ. ૧૯૯૭) નિબંધ સંગ્રહને આધારે લખ્યાં છે.

viiઆ શીર્ષક ‘જનાન્તિકે’ (પાર્શ્વ પબ્લિકેશન, બી. આ. ૧૯૯૭) નિબંધ સંગ્રહને આધારે લખ્યું છે.

ગદ્યખંડ

આંધળીને પાથરતાં વહાણું વાય! - વસુબોધ, ઑગસ્ટ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૨, પૃ. ૧૦૪-૧૦૬

દક્ષિણાયન - હરિહર, ઑગસ્ટ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૨, પૃ. ૧૨૩-૧૨૫

બે ગદ્યખણ્ડ - દામોદર બલર, સપ્ટે., ૧૯૬૨, અંક : ૩૯, પૃ. ૧૯૯-૨૦૫

બે જન્મ - હરીશ વ્યાસ, સપ્ટે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૫, પૃ. ૧૭૩-૧૭૬

બે પત્રો - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, એપ્રિલ, ૧૯૬૪, અંક : ૫૮, પૃ. ૫૮૦-૫૯૦ અને ૬૨૦-૬૨૨

મુએ ઢોરકે ચામસે... - પ્રબોધ ચોક્સી, મે, ૧૯૬૦, અંક : ૧૧, પૃ. ૭૯૧-૭૯૬

વસ્ત્રસ્વાવલંબીનું સ્વપ્ન - આનંદબોધ, માર્ચ, ૧૯૬૦, અંક : ૦૯, પૃ. ૬૮૧-૬૮૨

વ્યક્તિ અને સમૂહ - પ્રબોધ ચોક્સી, સપ્ટે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૩, પૃ. ૧૯૭-૧૯૯

સરદારનાં બે સંસ્મરણો - નારાયણ દેસાઈ, નવે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૫, પૃ. ૩૪૧-૩૪૩

સિંદુર રંગની પાંખો - દામોદર બલર, એપ્રિલ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૦, પૃ. ૬૨૮-૬૩૩

સુકરાતની પૂર્વકથા - પ્રબોધ ચોક્સી, ડિસે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૬, પૃ. ૪૪૦-૪૪૫


સંસ્મરણ

'ઈટાલીના પ્રવાસના પ્રસંગો - જ્યોતિ ભટ્ટ, સપ્ટે., ૧૯૬૨, અંક : ૩૯, પૃ. ૧૭૧-૧૭૬

મને ઓળખ્યો ? - નારાયણ દેસાઈ, જુલાઈ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૭, પૃ. ૩૭-૪૦

વિવેચન વિભાગ

કાવ્ય : આસ્વાદ

અશી તુઝી કલ્પના હોતી! ( - વિંદા કરંદીકર) - સુરેશ જોષી, નવે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૯, પૃ. ૩૭૬-૩૮૧

પવનભરી રાત( - જીવનાનન્દ દાસ) - સુરેશ જોષી, ડિસે., ૧૯૬૧, અંક : ૩૦, પૃ. ૪૩૮-૪૪૭

બ્રહ્મ-વિદ્યા-વિહારીને - પ્રાંજલ, સપ્ટે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૩, પૃ. ૨૧૧-૨૧૩

મૃત્યુ વિશે (રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર) - સુરેશ જોષી, ઑગસ્ટ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૨, પૃ. ૧૩૯-૧૪૧


કાવ્યસંગ્રહ : સમીક્ષા

આવકાર, જાકાર (‘સંકેત’ - જયંત પાઠક) - જયંત પારેખ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૬, પૃ. ૧૪૧-૧૪૬

ઇંગિત ( - હેમંત દેસાઈ) - રઘુવીર ચૌધરી, એપ્રિલ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૬, પૃ. ૭૩૬-૭૩૮

પ્રત્યંચા ( - સુરેશ જોષી) - ચન્દ્રકાન્ત શેઠ, ઑક્ટો.,૧૯૬૪, અંક : ૬૪, પૃ. ૨૮૯-૨૯૭

‘મનોમુદ્રા’ની મનોમુદ્રા ( - ઉશનસ્) - પ્રાસન્નેય, ઑક્ટો., ૧૯૬૧, અંક : ૨૮, પૃ. ૩૦૫-૩૧૦

મલિન ફીણને છોગે (‘તૃણનો ગ્રહ’ - ઉશનસ્) - રઘુવીર ચૌધરી, ડિસે.,૧૯૬૪, અંક : ૬૬, પૃ. ૪૨૦-૪૨૭

રંગ અને ખુશ્બૂનો પગરવ (‘પગરવ’ - આદિલ મન્સૂરી) - મનહર મોદી, સપ્ટે.,૧૯૬૬, અંક : ૭૫, પૃ. ૪૧-૪૮

‘રૂપ અને રસ’નાં રૂપ ( - ઉશનસ્) - સુમન શાહ, જુલાઈ,૧૯૬૬, અંક : ૭૩, પૃ. ૭૭૧-૭૮૧

શાંત માણસનો કોલાહલ (‘શાંત કોલાહલ’ - રાજેન્દ્ર શાહ) - ચિનુ મોદી, એપ્રિલ, ૧૯૬૪, અંક : ૫૮, પૃ. ૬૪૧-૬૪૯

હાઈકુ કે કવિતા ? : એક અંગત પત્ર ( ‌‌‌‌‌–– - સુભાષ શાહ) - રાધેશ્યામ શર્મા, સપ્ટે.,૧૯૬૬, અંક : ૭૫, પૃ. ૪૯-૫૫


કવિતા : અભ્યાસ

અનુર્વરા ભૂમિની ઉર્વરા કવિતા - સુરેશ જોષી, જાન્યુ.,૧૯૬૫, અંક : ૬૭, પૃ. ૪૮૯-૫૦૫

આજની કવિતા - રામપ્રસાદ પ્રે. બક્ષી, નવે., ૧૯૬૨, અંક : ૪૧, પૃ. ૩૭૪-૩૮૦

આધુનિક મરાઠી કવિતા - ડૉ. ના. ગ. જોષી, સપ્ટે.,૧૯૬૩, અંક : ૫૧, પૃ. ૧૧૯-૧૨૨

આપણું કાવ્યવિવેચન (૧૯૪૫-૧૯૬૫) - સુરેશ જોષી, મે-જૂન,૧૯૬૬, અંક : ૭૧-૭૨ (વિવેચન વિશેષાંક), પૃ. ૭૦૧-૭૨૩

કવિતા અને વિવેચન - લાભશંકર ઠાકર, જુલાઈ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૯, પૃ. ૬૨-૬૭

કાવ્યનો આસ્વાદ - સુરેશ જોષી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૪, પૃ. ૧૪૪-૧૫૨

કાવ્યમાં અદ્યતનતા - સુરેશ જોષી, ડિસે., ૧૯૬૧, અંક : ૩૦, પૃ. ૪૬૬-૪૭૧

જીવનાનન્દ દાસની કાવ્યસૃષ્ટિ - સુરેશ જોષી, ફેબ્રુ.,૧૯૬૪, અંક : ૫૬, પૃ. ૫૦૧-૫૦૫

નિષ્ઠાવાન કવિ - સુરેશ જોષી, ફેબ્રુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૨, પૃ. ૬૨૪-૬૨૭

પંચકોશ કાવ્ય - રામપ્રસાદ પ્રે. બક્ષી, જૂન,૧૯૬૪, અંક : ૬૦, પૃ. ૭૭૧-૭૭૬

પ્રાચીન ભારતમાં કાવ્યચર્ચા - વિષ્ણુપદ ભટ્ટાચાર્ય, જુલાઈ,૧૯૬૪, અંક : ૬૧, પૃ. ૧૭-૩૩

ભૂમાનો કવિ - સુરેશ જોષી, ડિસે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૮, પૃ. ૪૬૪-૪૭૦

મુક્ત પદ્ય અને પદ્યમુક્તિ - ઉમાશંકર જોશી, નવે.,૧૯૬૪, અંક : ૬૫, પૃ. ૩૨૩-૩૩૦

‘મુખ્યાર્થ’-નવી કવિતામાં અથવા દુર્બોધતાની મીમાંસા - ના. ગ. જોષી, જુલાઈ,૧૯૬૪, અંક : ૬૧, પૃ. ૬૫-૬૯

સર્જન, આસ્વાદ અને વિવેચન - જયંત પંડ્યા, સપ્ટે.,૧૯૬૩, અંક : ૫૧, પૃ. ૧૪૧-૧૪૫

Correspondences : બોદલેરનો કાવ્યાદર્શ - ભોળાભાઈ પટેલ, જૂન, ૧૯૬૪, અંક : ૬૦, પૃ. ૭૬૧-૭૭૦


વાર્તા : સમીક્ષા

અન્તર્જલી યાત્રા ( - કમલકુમાર મજમુદાર) - ભોળાભાઈ પટેલ, ફેબ્રુ., ૧૯૬૫, અંક : ૬૮, પૃ. ૫૮૮-૫૯૨

ગઈકાલની વાર્તા (‘ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તા’ - સં. મનસુખલાલ ઝવેરી) - સુરેશ જોષી, નવે., ૧૯૬૦,

અંક : ૧૭, પૃ. ૩૭૭-૩૮૨

ગામડાનો દાક્તર : એક દૃષ્ટિ (‘એ વિલેજ ડૉક્ટર’ - ફ્રાન્ઝ કાફકા) - સુરેશ જોષી, ઑક્ટો., ૧૯૬૦,

અંક : ૧૬, પૃ. ૨૯૦-૨૯૯

પ્રયોગો અનેક, પણ ઉપલબ્ધિ ? (‘બાંશી નામની એક છોકરી’ - મધુ રાય) - રઘુવીર ચૌધરી, મે, ૧૯૬૪,

અંક : ૫૯, પૃ ૭૧૯-૭૨૫

‘બીજી થોડીક’ વિષે બીજું થોડુંક ( - સુરેશ જોષી) - ચુનીલાલ મડિયા, માર્ચ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૧, પૃ. ૭૦૪-૭૦૮

મધુ રાય નામે એક... (‘બાંશી નામની એક છોકરી’ - મધુ રાય) - જયંતિલાલ મહેતા, જૂન,૧૯૬૪,

અંક : ૬૦, પૃ ૭૭૬-૭૮૪

શૈલીની શોધમાં ( –– - જ્યોતિષ જાની) - સુરેશ જોષી, માર્ચ-એપ્રિલ,૧૯૬૭, અંક : ૭૮-૭૯, પૃ. ૨૧૩-૨૧૬

‘સરિત સંગમ’ ( - સં. મંજુલાલ મજમુદાર, સુરેશ ગાંધી) - બાબુ દાવલપુરા, ફેબ્રુ., ૧૯૬૫,

અંક : ૬૮, પૃ. ૫૭૧-૫૭૫


વાર્તા : અભ્યાસ

(ઓગણીસો)’૫૦ના ગાળાની અમેરિકી ટૂંકી વાર્તા - સુરેશ જોષી, જાન્યુ.,૧૯૬૫, અંક : ૬૭, પૃ. ૪૮૩-૪૮૮


નવલકથા : સમીક્ષા

અમૃતા’ અને ( - રઘુવીર ચૌધરી) - સુમન શાહ, જાન્યુ.-ફેબ્રુ.,૧૯૬૭, અંક : ૭૬-૭૭, પૃ. ૧૧૦-૧૨૭

અવલોકન-અકસ્માતોની તપાસ (‘આપણો ઘડીક સંગ’ - દિગીશ મહેતા) - રતિલાલ દવે, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૩,

અંક : ૫૦, પૃ. ૨૦-૨૭

અંતરપટ ( - સ્નેહરશ્મિ) - ભોગીલાલ ગાંધી, જુલાઈ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૭, પૃ. ૭૩-૮૦

અંતરપટ-થોડાક ખુલાસા ( - સ્નેહરશ્મિ) - ભોગીલાલ ગાંધી, ઑક્ટો., ૧૯૬૨, અંક : ૪૦, પૃ. ૩૦૪-૩૧૧

અંતરપટ-વધુ ચર્ચા ( - સ્નેહરશ્મિ) - રતિલાલ નાયક, ઑક્ટો., ૧૯૬૨, અંક : ૪૦, પૃ. ૨૯૬-૩૦૪

‘આકાર’નો આકાર( - ચંદ્રકાન્ત બક્ષી) - જયંતીલાલ મહેતા, સપ્ટે.,૧૯૬૩, અંક : ૫૧, પૃ. ૧૫૧-૧૬૧

આત્મરાગનું આલેખન (‘પૂર્વરાગ - રઘુવીર ચૌધરી) - રાધેશ્યામ શર્મા, ડિસે.,૧૯૬૪, અંક : ૬૬, પૃ. ૪૦૭-૪૧૨

‘ઇવાન ઇલિચનું મૃત્યુ’ : એક દૃષ્ટિ ( - તૉલ્સ્તૉય) - વ્યંકટેશ કંટક, ફેબ્રુ., ૧૯૬૧, અંક : ૨૦, પૃ. ૬૩૫-૬૪૪

કથરોટમાં ગંગા (‘ઝેર તો પીધાં છે જાણી જાણી - ‘દર્શક’) - સુરેશ જોષી, એપ્રિલ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૨, પૃ. ૭૯૦-૭૯૮

કુમકુમ અને આશકા : ‘શાંત’ રસની (નવલ)કથા ( - ચુનીલાલ મડિયા) - બાબુ દાવલપુરા, જુલાઈ, ૧૯૬૩,

અંક : ૪૯, પૃ. ૪૯-૬૨

કૃતક ‘આવરણ’ ( - રઘુવીર ચૌધરી) - (સુરેશ જોષી ? ), માર્ચ-એપ્રિલ,૧૯૬૭, અંક : ૭૮-૭૯, પૃ. ૨૧૭-૨૧૯

કૃષ્ણાવતાર ( - કનૈયાલાલ મુનશી) - દિલાવરસિંહજી જાડેજા, એપ્રિલ,૧૯૬૬, અંક : ૭૦, પૃ. ૬૩૪-૬૪૦

‘ક્રાઈમ એન્ડ પનિશમેન્ટ’ની અર્વાચીનતા ( - દોસ્તોએવ્સ્કી) - સુરેશ જોષી, માર્ચ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૫, પૃ. ૬૫૫-૬૮૩

‘ગુજરાતનો નાથ’-એક દૃષ્ટિપાત ( - કનૈયાલાલ મુનશી) - પ્રાસન્નેય, જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૩,

અંક : ૪૩-૪૪ (નવલકથા વિશેષાંક), પૃ. ૬૨૩-૬૩૦

જીવન-વલોણાનાં ઝેર અને અમૃત (‘ઝેર તો પીધાં છે જાણી જાણી - ‘દર્શક’) - ચુનીલાલ મડિયા, ફેબ્રુ., ૧૯૬૧, અંક : ૨૦, પૃ. ૬૨૫-૬૩૫

દુર્ગ (‘ધ કૅસલ - ફ્રાન્ઝ કાફકા) - સુરેશ જોષી, સપ્ટે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૫, પૃ. ૨૧૫-૨૨૮

________________________________

iઅનુક્રમણિકામાં આ લેખના વિવેચકનું નામ રઘુવીર ચૌધરી લખ્યું છે, પરંતુ કૃતિના લેખક સાથેની ચર્ચામાં એમણે આ લેખના વિવેચક સુરેશ જોષી હશે એવી ધારણા વ્યક્ત કરી છે.


ધર્મવીર ભારતીકૃત સૂરજનો સાતમો ઘોડો-એક નવીન કથાપ્રયોગ - ભોળાભાઈ પટેલ, જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૩,

અંક : ૪૩-૪૪ (નવલકથા વિશેષાંક), પૃ. ૫૪૭-૫૫૧

પૂર્વરાગ : એક અવલોકન ( - રઘુવીર ચૌધરી) - બાબુ દાવલપુરા, ડિસે.,૧૯૬૪, અંક : ૬૬, પૃ. ૪૧૩-૪૧૯

ભોંયતળિયેની ઓરડી (‘નૉટ્સ ફ્રોમ અન્ડરગ્રાઉન્ડ - દોસ્તોએવ્સ્કી) - સુરેશ જોષી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૦,

અંક : ૧૪, પૃ. ૧૩૦-૧૪૨

મનખાવતાર : એક અવલોકન ( - પન્નાલાલ પટેલ) - જશવંત શેખડીવાળા, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૮, પૃ. ૧૫૨-૧૫૯

‘લીલુડી ધરતી’ : કેટલાક મુદ્દાઓ ( - ચુનીલાલ મડિયા) - દિલાવરસિંહ જાડેજા, જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૩,

અંક : ૪૩-૪૪ (નવલકથા વિશેષાંક), પૃ. ૫૫૨-૫૬૧

વડવાનલ ( - ધીરુબહેન પટેલ) - ( –– ), નવે.,૧૯૬૪, અંક : ૬૫, પૃ. ૩૬૮-૩૭૧

હરીન્દ્ર દવે - નિષ્ફળ સંવેદનશીલતા ( - ‘અગનપંખી’) - જયંત પારેખ, માર્ચ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૫, પૃ. ૬૪૩-૬૫૦


નવલકથા : અભ્યાસ

કામૂની નવલકથા - પ્રબોધ ચોક્સી, એપ્રિલ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૦, પૃ. ૭૩૬-૭૪૫

ગુજરાતી નવલકથાનું સૌમનસ્ય (ગુહા) શિખર (‘સરસ્વતીચંદ્ર’ - ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી) - રામપ્રસાદ પ્રે. બક્ષી,

જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૩, અંક : ૪૩-૪૪ (નવલકથા વિશેષાંક), પૃ. ૫૧૭-૫૨૪

ગુજરાતી સાહિત્યમાં નવલકથા-વિવેચન (૧૯૪૫-૧૯૬૫) - ભોળાભાઈ પટેલ, મે-જૂન,૧૯૬૬,

અંક : ૭૧-૭૨ (વિવેચન વિશેષાંક), પૃ. ૬૮૧-૭૦૦

ચન્દ્રકાન્ત બક્ષીની નવલકથાઓ - રસિક શાહ, જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૩, અંક : ૪૩-૪૪ (નવલકથા વિશેષાંક), પૃ. ૫૬૨-૫૭૨

નવલકથા વિશે - સુરેશ જોષી, જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૩, અંક : ૪૩-૪૪ (નવલકથા વિશેષાંક), પૃ. ૪૭૯-૫૧૬ અને ૬૦૪-૬૨૨

પશ્ચિમના કથાસાહિત્યમાં માનવ : પ્રાસ્તાવિક - સુરેશ જોષી, જુલાઈ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૩, પૃ. ૬૯-૭૪

‘પશ્ચિમના સાહિત્યમાં માનવ’ (એક ચર્ચા : યંત્ર વૈજ્ઞાનિક યુગમાં માનવમૂલ્યો) - રતિલાલ દવે, એપ્રિલ, ૧૯૬૬,

અંક : ૭૦, પૃ. ૬૪૧-૬૪૫

પૂછું, મને કટેવ.... - ગુલાબદાસ બ્રોકર, જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૩, અંક : ૪૩-૪૪ (નવલકથા વિશેષાંક), પૃ. ૫૯૮-૬૦૩

મંજરી-‘ગુજરાતનો નાથ’નું એક ક્ષુદ્ર સ્ત્રી-પાત્ર - જશવંત શેખડીવાળા, જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૩,

અંક : ૪૩-૪૪ (નવલકથા વિશેષાંક), પૃ. ૫૨૫-૫૩૯

‘મૈલા આંચલ’નું સંઘટનસૂત્ર ( - ફણીશ્વરનાથ રેણુ) - ઉમાશંકર જોશી, જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૩,

અંક : ૪૩-૪૪ (નવલકથા વિશેષાંક), પૃ. ૫૭૩-૫૮૪


નાટક : સમીક્ષા

એક ઉંદર અને જદુનાથ ( - લાભશંકર ઠાકર, સુભાષ શાહ) - રાધેશ્યામ શર્મા, જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૭, અંક : ૭૬-૭૭, પૃ. ૧૨૮-૧૩૪

બીજો પ્રયોગ (‘એક ઉંદર અને જદુનાથ’ - લાભશંકર ઠાકર, સુભાષ શાહ) - રાધેશ્યામ શર્મા,

જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૭,

અંક : ૭૬-૭૭, પૃ. ૧૩૫-૧૩૮

નાટક : અભ્યાસ

‘શર્વિલક’ રાજપરિવર્તનનું કે પ્રણયનું નાટક ? ( - રસિકલાલ પરીખ) - ભૂપેન્દ્ર ઉપાધ્યાય, ફેબ્રુ., ૧૯૬૫, અંક : ૬૮, પૃ. ૫૯૪-૫૯૮

શાકુન્તલમાં “तत्त्वान्वेष” ( - કાલિદાસ) - રામપ્રસાદ બક્ષી, ફેબ્રુ.,૧૯૬૫, અંક : ૬૮, પૃ. ૫૫૮-૫૬૫


‘સાગરઘેલી’ અનુવાદ કે તરજુમો ? ( - લે. ઈબ્સન, અનુ. યશવન્ત શુક્લ) - જશવંત શેખડીવાળા, ફેબ્રુ.,૧૯૬૫, અંક : ૬૮, પૃ. ૫૬૬-૭૦

‘The Flies’ સાર્ત્રની ‘સ્વતંત્રતા’ - મહેન્દ્ર જાની, સપ્ટે.,૧૯૬૬, અંક : ૭૫, પૃ. ૦૯-૨૦


સાહિત્ય વિવેચન : સમીક્ષા

અવલોકન ( - રમણ કોઠારી) - દિલાવરસિંહ જાડેજા, મે, ૧૯૬૨, અંક : ૩૫, પૃ. ૮૫૦-૮૫૫

‘આનંદમીમાંસા’ : એક અવલોકન ( - રસિકલાલ પરીખ) - રામપ્રસાદ પ્રે. બક્ષી, ફેબ્રુ.,૧૯૬૪,

અંક : ૫૬, પૃ. ૪૭૯-૪૮૪

एषा संजीवनी टीका (‘શ્રી અને સૌરભ’ - ઉમાશંકર જોશી) - ભોળાભાઈ પટેલ, સપ્ટે.,૧૯૬૪,

અંક : ૬૩પૃ. ૨૧૭-૨૨૯

‘ઉપાયન’-પ્રથમ દૃષ્ટિએ ( - વિષ્ણુપ્રસાદ ત્રિવેદી) - સુરેશ જોષી, ઑક્ટો., ૧૯૬૩, અંક : ૫૨, પૃ. ૨૦૯-૨૧૫

‘કિંચિત્’-એક અગોચર ( - સુરેશ જોષી) - બટુક વોરા, મે, ૧૯૬૨, અંક : ૩૫, પૃ. ૮૪૩-૮૫૦

‘ગુજરાતી કવિતાનો આસ્વાદ ?’ ( - સુરેશ જોષી) - રઘુવીર ચૌધરી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૩, અંક : ૫૦, પૃ. ૨૭-૩૦

ગોવર્ધનરામ-એક અધ્યયન ( - રમણલાલ જોશી) - રાધેશ્યામ શર્મા, નવે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૫, પૃ. ૩૫૮-૩૬૮

જીવનચિંતન ( - કાકાસાહેબ કાલેલકર) - રાધેશ્યામ શર્મા, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૬, પૃ. ૧૪૬-૧૫૫

તેજ અને તિમિર (‘મણિલાલ નભુભાઈ-જીવનરંગ’ - ધીરુભાઈ ઠાકર) - રામપ્રસાદ બક્ષી, સપ્ટે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૫, પૃ. ૨૨૯-૨૩૪

ધારા ન બની શકતાં તત્ત્વબિંદુઓ (‘આનંદમીમાંસા’ - રસિકલાલ પરીખ) - હરિવલ્લભ ભાયાણી,

ઑગસ્ટ, ૧૯૬૪, અંક : ૬૨, પૃ. ૧૨૯-૧૩૫

પ્રાચીન મનીષીઓના (‘પ્રાચીન સાહિત્ય’ - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર) - ચુનીલાલ મડિયા, મે, ૧૯૬૧, અંક : ૨૩, પૃ. ૮૬૫-૮૭૦

બે મધ્યકાલીન કૃતિઓનાં ઉપયોગી સંપાદનો (યશોવિજયકૃત ‘જંબૂસ્વામી રાસ - સં. રમણલાલ શાહ,

દેહલકૃત ‘અભિનવ-ઊઝણું’ - સં. શિવલાલ જેસલપુરા) - હરિવલ્લભ ભાયાણી, નવે., ૧૯૬૨,
અંક : ૪૧, પૃ. ૩૮૦-૩૯૨

વાર્તાવિમર્શ ( - ચુનીલાલ મડિયા) - દિલાવરસિંહ જાડેજા, નવે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૯, પૃ. ૩૮૨-૩૮૮

સાહિત્યમાં ‘સ્વરૂપાનુસંધાન’ ( - સુરેશ જોષી) - રામપ્રસાદ પ્રે. બક્ષી, જુલાઈ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૫, પૃ. ૬૫-૭૨

‘સ્વાધ્યાય-ફલ’ (‘ભારતીય કાવ્યસિંદ્ધાત’ - જયંત કોઠારી, નટુભાઈ રાજપરા) - રામપ્રસાદ બક્ષી,

ઑગસ્ટ, ૧૯૬૩, અંક : ૫૦, પૃ. ૫૧-૫૬

‘હા, ગુજરાતી કવિતાનો આસ્વાદ’ ( - સુરેશ જોષી) - સુમન શાહ, ઑક્ટો.,૧૯૬૩, અંક : ૫૨, પૃ. ૨૦૩-૨૦૮

સાહિત્ય વિવેચન : અભ્યાસ

૧૯૪૫થી ૧૯૬૫નું સિદ્ધાંત વિવેચન - દિગીશ મહેતા, મે-જૂન,૧૯૬૬, અંક : ૭૧-૭૨ (વિવેચન વિશેષાંક), પૃ. ૬૬૯-૬૮૦

અધ્યાપનમાં થતા વિવેચનનું સ્વરૂપ - સુરેશ જોષી, ડિસે., ૧૯૬૧, અંક : ૩૦, પૃ. ૪૭૨-૪૭૪

અર્વાચીન ગુજરાતી સાહિત્યમાં પ્રણાલિકા નિરૂપણ - ગુલાબદાસ બ્રોકર, જૂન, ૧૯૬૧,

અંક : ૨૪, પૃ. ૯૨૨-૯૨૭

અસ્તિત્વવાદ - સુરેશ જોષી, માર્ચ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૧, પૃ. ૭૧૧-૭૨૧

અસ્તિત્વવાદ-એક સમીક્ષા - સુનયના દીવેટિયા, ફેબ્રુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૨, પૃ. ૫૮૧-૫૮૫

કવિ-વિવેચક રવીન્દ્રનાથ - બુદ્ધદેવ બસુ, ઑક્ટો., ૧૯૬૪, અંક : ૬૪, પૃ. ૨૯૭-૩૦૩

કાવ્યોચિત્ત શબ્દનું સ્વરૂપ - હર્ષદ ત્રિવેદી, નવે., ૧૯૬૩, અંક : ૫૩, પૃ. ૨૩૭-૨૫૭

કૃતિ, લાગણી અને આકૃતિ - પ્રાસન્નેય, મે, ૧૯૬૨, અંક : ૩૫, પૃ. ૮૫૫-૮૬૩

દક્ષિણદૃષ્ટિ વિવેચન ? - સુરેશ જોષી, માર્ચ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૩, પૃ. ૬૯૪-૭૦૨

નર્મદ : એક મૂલ્યાંકન - સુરેશ જોષી, ઑગસ્ટ,૧૯૬૪, અંક : ૬૨, પૃ. ૧૩૯-૧૪૪

નવલરામના સમકાલીનો - રામપ્રસાદ પ્રે. બક્ષી, એપ્રિલ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૨, પૃ. ૭૬૫-૭૭૦

રવીન્દ્રનાથ : પૂર્વ અને પશ્ચિમનો સમન્વય : એક વિશ્લેષણ - ભોગીલાલ ગાંધી, ઑક્ટો., ૧૯૬૧,

અંક : ૨૮, પૃ. ૨૭૭-૨૮૬

રસમીમાંસાની કેટલીક સમસ્યાઓ - સુરેશ જોષી, ઑક્ટો, ૧૯૬૦, અંક : ૧૬, પૃ. ૩૦૦-૩૦૪

વિવેચન-સાહિત્યિક કે સાહિત્યેતર પ્રવૃત્તિ ? - રતિલાલ દવે, રાધેશ્યામ શર્મા, સપ્ટે., ૧૯૬૩,

અંક : ૫૧, પૃ. ૧૪૫-૧૫૦

વ્યંજનાવૃત્તિની આવશ્યકતા - રતિલાલ જાની, ઑક્ટો., ૧૯૬૩, અંક : ૫૨, પૃ. ૧૯૦-૧૯૬

સમીક્ષાની દૃષ્ટિ - સુરેશ જોષી, જાન્યુ., ૧૯૬૧, અંક : ૧૯, પૃ. ૪૮૯-૪૯૪ અને ૫૫૭-૫૬૦

સર્જનાત્મક સાહિત્યમાં આકૃતિ અને અંતસ્તત્ત્વ - ગુલાબદાસ બ્રોકર, એપ્રિલ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૨, પૃ. ૭૮૫-૭૮૯

સર્જનાત્મક સાહિત્યમાં સત્ય - પ્રાસન્નેય, જાન્યુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૧, પૃ. ૫૪૮-૫૫૦

સાર્ત્ર અને અસ્તિત્વવાદનું અધ્યયન - પ્રબોધ ચોક્સી, માર્ચ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૧, પૃ. ૭૨૨-૭૨૪

સાહિત્યના વિવેચનમાં સાહિત્યનો ઉપયોગ - સુરેશ જોષી, મે, ૧૯૬૪, અંક : ૫૯, પૃ. ૭૧૦-૭૧૬


સંશોધન

ખંભાત શબ્દાર્થ - રમણલાલ મહેતા, નવે., ૧૯૬૨, અંક : ૪૧, પૃ. ૩૯૨-૩૯૬

ભારતરત્ન (યુદ્ધની નિરર્થકતા-૧) - ઉપેન્દ્રરાય જ. સાંડેસરા, જૂન, ૧૯૬૦, અંક : ૧૨, પૃ. ૮૭૮-૮૮૨

ભારતરત્ન (યુદ્ધની નિરર્થકતા-૨) - ઉપેન્દ્રરાય જ. સાંડેસરા, જુલાઈ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૩, પૃ. ૪૫-૪૮

ભારતરત્ન (યુદ્ધની નિરર્થકતા-૩) - ઉપેન્દ્રરાય જ. સાંડેસરા, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૪, પૃ. ૧૨૭-૧૨૯

ભારતરત્ન (યુદ્ધની નિરર્થકતા-૪) - ઉપેન્દ્રરાય જ. સાંડેસરા, સપ્ટે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૫, પૃ. ૨૧૨-૨૧૪

ભારતરત્ન (યુદ્ધની નિરર્થકતા-૫) - ઉપેન્દ્રરાય જ. સાંડેસરા, ઑક્ટો, ૧૯૬૦, અંક : ૧૬, પૃ. ૨૭૨-૨૭૪

ભારતરત્ન (અર્થદોષ-૧) - ઉપેન્દ્રરાય જ. સાંડેસરા, એપ્રિલ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૨, પૃ. ૭૩૯-૭૪૩

ભારતરત્ન (અર્થદોષ-૨) - ઉપેન્દ્રરાય જ. સાંડેસરા, મે, ૧૯૬૧, અંક : ૨૩, પૃ. ૮૩૬-૮૩૯

ભારતરત્ન (અર્થદોષ-૩) - ઉપેન્દ્રરાય જ. સાંડેસરા, જુલાઈ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૫, પૃ. ૭૭-૮૦

ભારતરત્ન (સંયમ-૧) - ઉપેન્દ્રરાય જ. સાંડેસરા, ઑક્ટો., ૧૯૬૧, અંક : ૨૮, પૃ. ૨૮૭-૨૯૦

ભારતરત્ન (સંયમ-૨) - ઉપેન્દ્રરાય જ. સાંડેસરા, જાન્યુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૧, પૃ. ૫૧૩-૫૧૫

ભારતરત્ન (સંયમ-૩) - ઉપેન્દ્રરાય જ. સાંડેસરા, ફેબ્રુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૨, પૃ. ૫૮૬-૫૮૭

ભારતરત્ન (સંયમ-૪) - ઉપેન્દ્રરાય જ. સાંડેસરા, માર્ચ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૩, પૃ. ૬૬૫-૬૭૦

ભારતરત્ન (સંયમ-૫) - ઉપેન્દ્રરાય જ. સાંડેસરા, એપ્રિલ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૪, પૃ. ૭૬૫-૭૬૮

ભારતરત્ન (સંયમ-૬) - ઉપેન્દ્રરાય જ. સાંડેસરા, જુલાઈ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૭, પૃ. ૩૫-૩૬

ભારતરત્ન (સંયમ-૭) - ઉપેન્દ્રરાય જ. સાંડેસરા, સપ્ટે., ૧૯૬૨, અંક : ૩૯, પૃ. ૨૧૭-૨૨૦

ભારતરત્ન (કર્મ-૧) - ઉપેન્દ્રરાય જ. સાંડેસરા, ઑક્ટો., ૧૯૬૨, અંક : ૪૦, પૃ. ૨૬૭-૨૭૨

‘સંદેશક રાસ’માં ખંભાતવર્ણનi - જશવંત શેખડીવાળા, ઑક્ટો., ૧૯૬૨, અંક : ૪૦, પૃ. ૨૯૧-૨૯૫

સોલંકી યુગની શ્રી અને સંસ્કૃતિ - ભોગીલાલ સાંડેસરા, ડિસે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૬, પૃ. ૪૪૭-૪૫૦

‘સ્વાધ્યાય’ ( - સં. ભોગીલાલ સાંડેસરા, પ્રાચ્ય વિદ્યામંદિર, વડોદરાનું સંશોધન સામયિક ‘સ્વાધ્યાય’ : અંક - ૧ની સમીક્ષા)

- રામપ્રસાદ પ્રે. બક્ષી, ફેબ્રુ.,૧૯૬૪,

અંક : ૫૬, પૃ. ૪૮૫-૪૮૭


કળા

[ક] ચિત્રકલા

(અઢારસો નેવું)૧૮૯૦ (કલાક્ષેત્રે) - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, સપ્ટે., ૧૯૬૨, અંક : ૩૯, પૃ. ૨૩૬-૨૩૮

અંતે - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૯૫-૮૯૯

કલાક્ષેત્રે - સુરેશ જોષી, ફેબ્રુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૨, પૃ. ૬૩૦-૬૩૪

કલાપ્રવૃત્તિઓ - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૦૯-૮૧૩

કલાવાર્તા - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, જાન્યુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૧, પૃ. ૫૨૬-૫૩૨

કલાવિવેચનના ત્રણ પ્રયોગો - સુરેશ જોષી, જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૭, અંક : ૭૬-૭૭, પૃ. ૭૩-૮૧

કેટલાક ભારતીય ચિત્રકારો - ગુલામમોહમ્મદ શેખ અને અન્ય, મે-જૂન, ૧૯૬૩,

અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૨૧-૮૪૪

કેટલીક ચિત્ર-પદ્ધતિઓ - જ્યોતિ ભટ્ટ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૮૧-૮૮૮

ગુજરાત રાજ્ય તૃતીય કલાપ્રદર્શન - ભૂપેન ખખ્ખર, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૧૯-૮૨૧

છેલ્લે - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૪૪-૮૪૫

જેરામ પટેલની ચિત્રસૃષ્ટિ - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, એપ્રિલ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૪, પૃ. ૭૮૦-૭૮૪

વીક્ષણ - દામોદર બલર, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૦૨-૮૦૮

શ્રી ગુલામમોહમ્મદ શેખનાં ચિત્રોનું પ્રદર્શન - વી. આર. આંબેડકર, ઑક્ટો., ૧૯૬૧,

અંક : ૨૮, પૃ. ૩૧૦-૩૧૧

શ્રી ભાનુ શાહનાં ચિત્રો - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, નવે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૯, પૃ. ૩૯૨-૩૯૪

સૂર્ય : ગ્રાફીસ વિશેષાંક - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, ડિસે., ૧૯૬૨, અંક : ૪૨, પૃ ૪૧૦-૪૨૦ _________________________________________

i‘ક્ષિતિજ’માં સમીક્ષા અંતર્ગત દર્શાવેલ આ લેખ તેમાંની સામાગ્રીને કારણે આ વિભાગમાં મૂક્યો છે.

[ખ] નૃત્યકલા

જીસેલ - સુનીલ કોઠારી, સપ્ટે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૭, પૃ. ૧૮૫-૧૯૩

નૃત્યક્ષેત્રે - સુનીલ કોઠારી, એપ્રિલ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૪, પૃ. ૭૫૦-૭૫૪

નૃત્ય-નાટિકા : રાજા સ્રોંગ્ત્સાન - સુનીલ કોઠારી, ફેબ્રુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૨, પૃ. ૫૮૮-૫૯૨

બોલ્શોઈ થીએટર - સુનીલ કોઠારી, નવે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૯, પૃ. ૩૩૪-૩૩૯

‘માર્ગ’ મણિપુરી વિશેષાંક - સુનીલ કોઠારી, સપ્ટે., ૧૯૬૨, અંક : ૩૯, પૃ. ૨૩૩-૨૩૬

વડોદરામાં ભરતનાટ્યમના પ્રયોગો - સુનીલ કોઠારી, માર્ચ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૫, પૃ. ૬૫૧-૬૫૪


[ગ] સિનેમાકલા

ઈન્ગમાર બર્ગમેન - સુનીલ કોઠારી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૩, અંક : ૫૦, પૃ. ૭૧-૭૯

તીન કન્યા - સુનીલ કોઠારી, જુલાઈ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૫, પૃ. ૧૪-૨૨

તીર અને વાંસળી - સુનીલ કોઠારી, ફેબ્રુ., ૧૯૬૧, અંક : ૨૦, પૃ. ૬૦૩-૬૦૮

દેવી - સુનીલ કોઠારી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૬, પૃ. ૧૧૯-૧૨૬

[ઘ] અન્ય (કલા વિષયક)

કલામાં સર્જન પ્રક્રિયા - સુરેશ જોષી-ગુલામમોહમ્મદ શેખ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૭૯૫-૮૦૧

ગાંધીજી અને કળા - મહાદેવ દેસાઈ, ઑક્ટો., ૧૯૫૯, અંક : ૦૪, પૃ. ૨૩૮-૨૪૦

જ્યોતિ ભટ્ટ (એચિંગ્સનું પ્રદર્શન : અમદાવાદ) - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૭, અંક : ૭૬-૭૭, પૃ. ૮૨-૮૪

૭૨મું વાર્ષિક પ્રદર્શન - જ્યોતિ ભટ્ટ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૧૩-૮૧૮

સુગમ સંગીત - સુનીલ કોઠારી, સપ્ટે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૭, પૃ. ૨૦૮-૨૧૯

શાસ્ત્ર

[ક] ભાષાવિજ્ઞાન

ઈજિપ્તની લિપિનું વાચન - રમણલાલ ના. મહેતા, સપ્ટે., ૧૯૬૩, અંક : ૫૧, પૃ. ૧૧૪-૧૧૮

‘ગુજરાતી રૂપરચના’ : એક સમીક્ષા ( - કે. કા. શાસ્ત્રી) - ‘રામાનુજ’, જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૭, અંક : ૭૬-૭૭, પૃ. ૯૪-૯૮

ભાષાનો અભ્યાસ - દિનેશ માહુલકર, એપ્રિલ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૪, પૃ. ૭૭૬-૭૯

ભાષાનો અભ્યા : જૂનો અને નવો - દિનેશ માહુલકર, નવે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૯, પૃ. ૩૫૯-૩૬૪

ભાષાનો અભ્યાસ : જૂનો અને નવો - દિનેશ માહુલકર, જાન્યુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૧, પૃ. ૪૯૬-૫૦૦

ભાષાવિજ્ઞાન ભાગ ૧લો - શાંતિલાલ આચાર્ય, જાન્યુ.,૧૯૬૫, અંક : ૬૭, પૃ. ૫૦૬-૫૨૦

વિરામ ચિહ્ન - મોહનભાઈ શં. પટેલ, મે,૧૯૬૪, અંક : ૫૯, પૃ ૭૦૧-૭૦૯

શબ્દાતીત - રસિક શાહ, સપ્ટે., ૧૯૬૨, અંક : ૩૯, પૃ. ૧૭૭-૧૮૪


[ખ] મનોવિજ્ઞાન

મનોવિશ્લેષણ અને ફ્રોઈડ (-૧) - રસિક શાહ, સપ્ટે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૭, પૃ. ૧૭૯-૧૮૪

મનોવિશ્લેષણ અને ફ્રોઈડ-૨ - રસિક શાહ, નવે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૯, પૃ. ૩૨૭-૩૩૩

મનોવિજ્ઞાન અને ફ્રોઈડ-૩ (નીઓ-ફ્રોઇડીઅનો) - રસિક શાહ, એપ્રિલ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૪, પૃ. ૭૪૩-૭૪૯

મનોવિશ્લેષણ અને ફ્રોઈડ-૪ - રસિક શાહ, જૂન, ૧૯૬૨, અંક : ૩૬, પૃ. ૯૨૪-૯૩૦

'મનોવિશ્લેષણ અને ફ્રોઈડ-૫ - રસિક શાહ, ઑક્ટો., ૧૯૬૨, અંક : ૪૦, પૃ. ૩૧૨-૩૧૯

માનવમન અને યુંગ - રસિક શાહ, જુલાઈ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૫, પૃ. ૫૬-૬૪

[ગ] વિજ્ઞાન

અંતિમ ક્રાંતિ - મધુકર શાહ, એપ્રિલ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૬, પૃ. ૭૩૨-૭૩૫

ડૉ. ડૉનાલ્ડ ગ્લેઝર - મધુકર શાહ, સપ્ટે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૭, પૃ. ૧૯૪-૧૯૯

ડૉ. ફ્રિડ્જોફ નાન્સેન - મધુકર શાહ, ઑક્ટો., ૧૯૬૧,અંક : ૨૮, પૃ. ૨૯૧-૨૯૩

મિખેઈલ લોમોનોસોવ - મધુકર શાહ, સપ્ટે., ૧૯૬૨, અંક : ૩૯, પૃ. ૨૩૦-૨૩૨

વિકસતું વિજ્ઞાન - મધુકર શાહ, જૂન, ૧૯૬૦, અંક : ૧૨, પૃ. ૯૧૩-૯૧૮

સમયયાત્રા (?) - મધુકર શાહ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૬, પૃ. ૧૧૨-૧૧૮

[ઘ] નૃવંશશાસ્ત્ર

જિપ્સી - પ્રબોધ ચોક્સી, જુલાઈ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૯, પૃ. ૪૧-૪૩


અન્ય લેખ

અહિંસાની મર્યાદા - મો. ક. ગાંધી, ડિસે., ૧૯૬૨, અંક : ૪૨, પૃ. ૪૦૨

‘કોરી પાટી’ કે ‘બાલ દીક્ષા’ ? - પ્રબોધ ચોક્સી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૮, પૃ. ૧૪૫-૧૫૧

‘કોરી પાટી’ કે ‘બાલ દીક્ષા’ ? - પ્રબોધ ચોક્સી, સપ્ટે., ૧૯૬૨, અંક : ૩૯, પૃ. ૨૦૬-૨૧૦

નિવેદન - અ. ભિ. શાહ, મે-જૂન, ૧૯૬૬, અંક : ૭૧-૭૨ (વિવેચન વિશેષાંક), પૃ. ૬૪૯

નિવેદન - હરિવલ્લભ ભાયાણી, મે-જૂન, ૧૯૬૬, અંક : ૭૧-૭૨ (વિવેચન વિશેષાંક), પૃ. ૬૫૦-૬૫૧

પર્સનો બાલકૃષ્ણ - પ્રણવ, નવે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૭, પૃ. ૩૨૦-૩૨૧

પેરિપ્લસ ( - મૂળ લે. અજ્ઞાત, અનુ. દુષ્યન્ત પંડ્યા) - રમણલાલ ના. મહેતા, ઑક્ટો, ૧૯૬૦,

અંક : ૧૬, પૃ. ૩૦૪-૩૦૫

મૃતકપૂજા અને વિભૂતિપૂજા : કેટલાંક દૂષણો - જશવંત શેખડીવાળા, જુલાઈ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૩, પૃ. ૭૫૫-૭૭૦

વનવિહાર (Jungle Lore - જીમ કોરબેટ) - રમણલાલ મહેતા, જુલાઈ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૯, પૃ. ૬૭-૬૮

શિક્ષણ સોપાન ( - મધુરીબેન ર. શાહ) - ગૌ., ઑક્ટો., ૧૯૬૧, અંક : ૨૮, પૃ. ૩૧૨


અનુવાદ વિભાગ

કાવ્ય

અકાળ નિદ્રા - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : સુરેશ જોષી, માર્ચ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૧, પૃ. ૬૫૪-૬૫૬

અગ્નિના પારસમણિથી.... - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નારાયણ દેસાઈ, જુલાઈ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૩, પૃ. ૬૪

અજાણ્યાની ઓળખ - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નારાયણ દેસાઈ, જાન્યુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૭, પૃ. ૫૨૯

અદીઠ - (કવિ - અજ્ઞાત) : પ્રદ્યુમ્ન તન્ના, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૩, અંક : ૫૦, પૃ. ૧૪

આ બધુંય સારું લાગે - જીવનાનન્દ દાસ : સુરેશ જોષી, જાન્યુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૧, પૃ. ૪૮૮

આકસ્મિક મિલન - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : સુરેશ જોષી, એપ્રિલ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૨, પૃ. ૭૩૯

આગ ને બરફ - રોબર્ટ ફ્રોસ્ટ : પ્રણવ, માર્ચ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૧, પૃ. ૬૯૯

આઠ ચીની કવિતાઓ - પો ચુ અને અન્ય : સુરેશ જોષીi , ઑગસ્ટ, ૧૯૬૪, અંક : ૬૨, પૃ. ૮૧-૮૮

આઠ વર્ષ પહેલાંનો એક દિવસ - જીવનાનન્દ દાસ : તન્મય ગંગોપાધ્યાય, જુલાઈ, ૧૯૬૪,

અંક : ૬૧, પૃ. ૦૩-૦૬

એ - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : સુરેશ જોષી, ફેબ્રુ., ૧૯૬૧, અંક : ૨૦, પૃ. ૬૨૧-૬૨૪

એક કવિતાને કાજે - સુભાષ મુખોપાધ્યાય : તન્મય ગંગોપાધ્યાય, જુલાઈ, ૧૯૬૪, અંક : ૬૧, પૃ. ૧૪

એક દિન - જીવનાનન્દ દાસ : સુરેશ જોષી, જાન્યુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૧, પૃ. ૪૮૯

એક વિષણ્ણ પર્ણ - માશા કાલૅકો : રાધેશ્યામ શર્મા, નવે., ૧૯૬૩, અંક : ૫૩, પૃ. ૨૬૩

(એકવીસ) ૨૧ હઈકુ કાવ્યો - બાશો અને અન્ય : અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ, જૂન, ૧૯૬૧, અંક : ૨૪, પૃ. ૯૧૯-૯૨૧

એકરાર - બૉદલેર : સુરેશ જોષીii , નવે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૫, પૃ. ૩૨૦-૩૨૧

કાળોતરા મોતનું ગીત - લોર્કા : ગુલામમોહમ્મદ શેખ, નવે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૯, પૃ. ૩૨૫

કે નકારું ? - વૉલ્ટ વ્હિટમેન : પ્રણવ, માર્ચ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૧, પૃ. ૬૪૯

કેશરાશિ - બૉદલેરiii : સુરેશ જોષી, ઑક્ટો., ૧૯૬૪, અંક : ૬૪, પૃ. ૨૪૦-૨૪૧

ગાડી - ડી ડ્રોશ્ક : રાધેશ્યામ શર્મા, નવે., ૧૯૬૩, અંક : ૫૩, પૃ. ૨૬૫

ગીત - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નારાયણ દેસાઈ, માર્ચ, ૧૯૬૦, અંક : ૦૯, પૃ. ૬૨૭

ગીતાર - લોર્કા : ગુલામમોહમ્મદ શેખ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૬, પૃ. ૧૦૧

_____________________________________

i‘સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ : કાવ્ય’ (પ્ર. આ. ૨૦૦૫)ને આધારે અનુવાદકનું નામ લખ્યું છે.

iI‘સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ : કાવ્ય’ (પ્ર. આ. ૨૦૦૫)ને આધારે કવિનું નામ લખ્યું છે.

iii‘સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ : કાવ્ય’ (પ્ર. આ. ૨૦૦૫)ને આધારે અનુવાદકનું નામ લખ્યું છે.


ગોકળગાયની‌ જાત્રા - લોર્કા : ગુલામમોહમ્મદ શેખ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૬, પૃ. ૧૦૨-૧૦૩

ઘરબદલી - તાઓ-ચી એન : ( –– ), સપ્ટે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૩, પૃ. ૧૭૧

ઘાસ - જીવનાનન્દ દાસ : સુરેશ જોષીi , ઑગસ્ટ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૬, પૃ. ૯૯

ઘાસતણા વક્ષથી - જીવનાનન્દ દાસ : સુરેશ જોષી, જાન્યુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૧, પૃ. ૪૯૦

ચન્દ્રોદય - લોર્કા : ગુલામમોહમ્મદ શેખ, નવે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૯, પૃ. ૩૨૧

જંગલ - પૉલ ઝેક : રાધેશ્યામ શર્મા, નવે., ૧૯૬૩, અંક : ૫૩, પૃ. ૨૬૪

જિન્દગીનો આત્મા - જોર્જ ટ્રેકલ : રાધેશ્યામ શર્મા, નવે., ૧૯૬૩, અંક : ૫૩, પૃ. ૨૬૭

ઝાડવાં - લોર્કા : ગુલામમોહમ્મદ શેખ, સપ્ટે., ૧૯૬૨, અંક : ૩૯, પૃ. ૧૬૬

ડાળીઓનું ગીત - લોર્કા : ગુલામમોહમ્મદ શેખ, નવે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૯, પૃ. ૩૨૪

ડૉ. ઝિવાગોની કવિતા (૧. વિયોગ, ૨. મિલન, ૩. પ્રભાત) - બોરિસ પાસ્તરનાક : સુરેશ જોષી, મે, ૧૯૬૧, અંક : ૨૩, પૃ. ૮૬૦-૮૬૪

ત્રણ જાપાની કવિતા (૧. આકાશની પાટી પર, ૨. મહેરબાન, ૩. બુઢ્ઢી મા!ii ) - દાઈગાકુ હોરિગુચી-

તારો યામામોતો-જુકિચી યાગી : સુરેશ જોષીiii , માર્ચ, ૧૯૬૪, અંક : ૫૭, પૃ. ૫૨૫-૫૨૮

દરિયાનો રાજ્જા - ગટે : પ્રણવ, ઑક્ટો., ૧૯૫૯, અંક : ૦૪, પૃ. ૨૬૪

દાદરા - વિન્દા કરંદીકર : સુરેશ જોષીiv , ઑગસ્ટ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૬, પૃ. ૧૦૦

દીપની જ્યોત - ( –– ) : હરિવલ્લભ ભાયાણી, ઑક્ટો., ૧૯૬૨, અંક : ૪૦, પૃ. ૨૪૩

દુ:ખની રાતનો રાજા - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : મહાદેવ દેસાઈ, ઑગસ્ટ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૨, પૃ. ૮૧-૮૨

દુર્બોધ - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નારાયણ દેસાઈ, ઑક્ટો., ૧૯૫૯, અંક : ૦૪, પૃ. ૨૪૫-૨૪૬

ન લીધેલી વાટ - રૉબર્ટ ફ્રૉસ્ટ : પ્રણવ, ફેબ્રુ., ૧૯૬૧, અંક : ૨૦, પૃ. ૫૭૦

નગ્ન નિર્જન હાથ - જીવનાનન્દ દાસ : સુરેશ જોષી, જાન્યુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૧, પૃ. ૪૮૩-૪૮૪

નારંગી - જીવનાનન્દ દાસ : સુરેશ જોષીv , ઑગસ્ટ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૬, પૃ. ૧૦૦

નૃત્યગીત - લોર્કા : ગુલામમોહમ્મદ શેખ, નવે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૯, પૃ. ૩૨૨

પતંગ - પાઉલ ગુડમૅન : પ્રણવ, જાન્યુ., ૧૯૬૧, અંક : ૧૯, પૃ. ૫૬૬

પત્રપુટ : ૪ - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : સુરેશ જોષી, સપ્ટે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૭, પૃ. ૧૫૯-૧૬૧

પરિવાર - ગુરુદયાળ મલ્લિક : હસમુખ પટેલ, જુલાઈ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૩, પૃ. ૪૯

પાર્થિવ દેવતાઓ - ખલિલ જિબ્રાન : પ્રબોધ ચોક્સી, જુલાઈ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૩, પૃ. ૩૦-૪૪

___________________________________

i‘સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ : કાવ્ય’ (પ્ર. આ. ૨૦૦૫)ને આધારે અનુવાદકનું નામ લખ્યું છે

iiઆ ત્રણેય રચનાના શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યાં છે.

iii‘ક્ષિતિજ’ અંક ૬૦ની વાર્ષિક સૂચિ પ્રમાણે અનુવાદકનું નામ લખ્યું છે.

iv‘સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ : કાવ્ય’ (પ્ર. આ. ૨૦૦૫)ને આધારે અનુવાદકનું નામ લખ્યું છે.

v‘સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ : કાવ્ય’ (પ્ર. આ. ૨૦૦૫)ને આધારે અનુવાદકનું નામ લખ્યું છે.


પાર્થિવ દેવતાઓ - ખલિલ જિબ્રાન : પ્રબોધ ચોક્સી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૪, પૃ. ૧૦૨-૧૧૫

પાંચ કવિતા (૧. સૂરલોકે નૃત્યના ઉત્સવે, ૨. સવારે મેં જાગી ઊઠી, ૩. આ મારી કીર્તિ, ૪. ખોલી દિયો દ્વાર,

૫. પ્રભાતે પ્રભાતે પામુંi ) - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : સુરેશ જોષી, જૂન, ૧૯૬૧,

અંક : ૨૪, પૃ. ૮૮૧-૮૮૪

પ્રભાત - લોર્કા : ગુલામમોહમ્મદ શેખ, સપ્ટે., ૧૯૬૨, અંક : ૩૯, પૃ. ૧૬૮

પ્રભુ, ક્ષમા કરો એને! - ગેબ્રિયેલા મિસ્ટ્રાલ : હસમુખ પટેલ, જુલાઈ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૩, પૃ. ૨૨-૨૪

પ્રેમનું ઉપનિષદ્ - ખલિલ જિબ્રાન : પ્રબોધ ચોક્સી, જુલાઈ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૧, પૃ. ૧૪-૧૬

પ્રેમીઓની મદિરા - બૉદલેર : સુરેશ જોષીii , નવે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૫, પૃ. ૩૧૭

ફરી પાછાં વાડી-ખેતર - તાઓ-ચીએન : પ્રદ્યુમ્ન તન્ના, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૩, અંક : ૫૦, પૃ. ૧૨-૧૩

બહાનું - સુકુને યાકામોચી : પ્રદ્યુમ્ન તન્ના, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૩, અંક : ૫૦, પૃ. ૧૪

બિલાડી - જીવનાનન્દ દાસ : સુરેશ જોષીiii , ઑગસ્ટ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૬, પૃ. ૯૯

બે સ્તોત્ર - સૅઈન્ત જ્હોન પર્સ : (સુરેશ જોષી ?), નવે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૭, પૃ. ૩૧૯

બ્રાહ્મણ - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નારાયણ દેસાઈ, નવે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૫, પૃ. ૩૧૭-૩૨૦

ભૂત, વર્તમાન, ભાવિ - સુધીન્દ્રનાથ દત્ત : તન્મય ગંગોપાધ્યાય, જુલાઈ, ૧૯૬૪, અંક : ૬૧, પૃ. ૧૫-૧૬

મધ્યેમહાભારતમ્iv - વિનોબા : ગોકુળભાઈ ભટ્ટ, એપ્રિલ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૦, પૃ. ૬૯૫-૯૮

મારો બ્લ્યૂ પીઆનો - એલ્સ લાસ્કર-શુલર : રાધેશ્યામ શર્મા, નવે., ૧૯૬૩, અંક : ૫૩, પૃ. ૨૬૬

મિત ભાષણ - જીવનાનન્દ દાસ : તન્મય ગંગોપાધ્યાય, જુલાઈ, ૧૯૬૪, અંક : ૬૧, પૃ. ૦૯

મુક્તિ - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નારાયણ દેસાઈ, ઑગસ્ટ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૨, પૃ. ૧૨૫

મૃત્યુ - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : સુરેશ જોષી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૬, પૃ. ૮૧-૮૨

મૃત્યુંજયનો જય - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નારાયણ દેસાઈ, જુલાઈ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૧, પૃ. ૦૧-૦૬

‘મૌલિકતા’ વિશે - ગટે : પ્રણવ, સપ્ટે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૩, પૃ. ૧૬૪

રાતે - કેથલીન રાઈન : સુરેશ જોષી, જુલાઈ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૯, પૃ. ૦૩

રુદનનું ગીત - લોર્કા : ગુલામમોહમ્મદ શેખ, નવે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૯, પૃ. ૩૨૬

વરસાદ - લોર્કા : ગુલામમોહમ્મદ શેખ, સપ્ટે., ૧૯૬૨, અંક : ૩૯, પૃ. ૧૬૭

વાયરો - બોરિસ પાસ્તરનાક : ( –– ), જૂન, ૧૯૬૦, અંક : ૧૨, પૃ. ૮૫૩

વૈશાખ - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : સુરેશ જોષી, મે, ૧૯૬૧, અંક : ૨૩, પૃ. ૮૧૯-૮૨૪

શવ - (કવિ-અજ્ઞાત) : પ્રદ્યુમ્ન તન્ના, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૩, અંક : ૫૦, પૃ. ૧૪

શંખમાળા - જીવનાનન્દ દાસ : તન્મય ગંગોપાધ્યાય, જુલાઈ, ૧૯૬૪, અંક : ૬૧, પૃ. ૦૭-૦૮

_________________________________

iઆ પાંચેય રચનાના શીર્ષક પ્રથમ પંક્તિને આધારે આપ્યાં છે.

ii‘સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ : કાવ્ય’ (પ્ર. આ. ૨૦૦૫)ને આધારે અનુવાદકનું નામ લખ્યું છે.

iii‘સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ : કાવ્ય’ (પ્ર. આ. ૨૦૦૫)ને આધારે અનુવાદકનું નામ લખ્યું છે.

ivમૂળ મરાઠી ગદ્ય પ્રવચનનો ગેય ઢાળમાં અનુવાદ.


શાહમૃગ - સુધીન્દ્રનાથ દત્ત : તન્મય ગંગોપાધ્યાય, જુલાઈ, ૧૯૬૪, અંક : ૬૧, પૃ. ૧૦-૧૧

શૂન્યની ઝંખના - બૉદલેર : સુરેશ જોષીi , નવે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૫, પૃ. ૩૧૬

સંગ્રામ-ધૂલિ-વર્ણન - સ્વયંભૂ : હરિવલ્લભ ભાયાણી, નવે., ૧૯૬૩, અંક : ૫૩, પૃ. ૨૭૨-૨૭૬

સંજીવની - રોબર્ટ ફ્રોસ્ટ : પ્રણવ, જાન્યુ., ૧૯૬૧, અંક : ૧૯, પૃ. ૪૯૮

સંધ્યા - બૉદલેર : સુરેશ જોષીii , નવે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૫, પૃ. ૩૧૮-૩૧૯

સંવાદ - બૉદલેર : સુરેશ જોષીiii , નવે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૫, પૃ. ૩૨૨

સાહેબને માલમ થાય કે - અમીય ચક્રવર્તી : તન્મય ગંગોપાધ્યાય, જુલાઈ, ૧૯૬૪, અંક : ૬૧, પૃ. ૧૨-૧૩

સાંજ ઢળે - જીવનાનન્દ દાસ : સુરેશ જોષી, જાન્યુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૧, પૃ. ૪૮૭

સુન્દરતા - બૉદલેરiv : સુરેશ જોષી, ઑક્ટો., ૧૯૬૪, અંક : ૬૪, પૃ. ૨૩૯

સૂર્યમણ્ડૂકસંવાદ - નોર્મા ફાર્બર : ગુલામમોહમ્મદ શેખ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૬, પૃ. ૧૦૧

સ્તોત્ર - બૉદલેર : સુરેશ જોષીv , નવે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૫, પૃ. ૩૧૩

સ્વગતોક્તિ - બૉદલેર : સુરેશ જોષીvi , નવે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૫, પૃ. ૩૧૪

હરણ - જીવનાનન્દ દાસ : સુરેશ જોષી, જાન્યુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૧, પૃ. ૪૮૬

હું - ત્રિસ્તાં કોર્બિયેર : ( –– ), માર્ચ-એપ્રિલ, ૧૯૬૭, અંક : ૭૮-૭૯, પૃ. ૧૪૪-૧૪૫

હું - યીમેનેઝ : સુરેશ જોષી, સપ્ટે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૩, પૃ. ૧૯૫-૧૯૬

હું - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : સુરેશ જોષી, સપ્ટે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૩, પૃ. ૧૯૩-૧૯૪

હું જો હોત - જીવનાનન્દ દાસ : સુરેશ જોષી, જાન્યુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૧, પૃ. ૪૮૫

હું મરું તો - લોર્કા : ગુલામમોહમ્મદ શેખ, નવે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૯, પૃ. ૩૨૩

‘હું’ની ઊજવણી - વૉલ્ટ વ્હિટમેન : ( –– ), સપ્ટે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૩, પૃ. ૧૯૬

હે પ્રભુ - ચેઝારે વાલેજો : ( –– ), માર્ચ-એપ્રિલ, ૧૯૬૭, અંક : ૭૮-૭૯, પૃ. ૧૪૬-૧૪૭

હેમન્ત - બૉદલેર : સુરેશ જોષીvii , નવે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૫, પૃ. ૩૧૫

_____________________________________________

i‘સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ : કાવ્ય’ (પ્ર. આ. ૨૦૦૫)ને આધારે અનુવાદકનું નામ લખ્યું છે.

ii‘સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ : કાવ્ય’ (પ્ર. આ. ૨૦૦૫)ને આધારે અનુવાદકનું નામ લખ્યું છે.

iii‘સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ : કાવ્ય’ (પ્ર. આ. ૨૦૦૫)ને આધારે અનુવાદકનું નામ લખ્યું છે.

iv‘ક્ષિતિજ’ અંક ૬૫માં પ્રગટ થયેલ શુદ્ધિપત્રક પ્રમાણે કવિનું નામ લખ્યું છે.

v‘સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ : કાવ્ય’ (પ્ર. આ. ૨૦૦૫)ને આધારે અનુવાદકનું નામ લખ્યું છે.

vi‘સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ : કાવ્ય’ (પ્ર. આ. ૨૦૦૫)ને આધારે અનુવાદકનું નામ લખ્યું છે.

vii‘સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ : કાવ્ય’ (પ્ર. આ. ૨૦૦૫)ને આધારે અનુવાદકનું નામ લખ્યું છે.

વાર્તા

અણુબૉમ્બમાંથી ઊગરેલી - ટાકાશી નાગાઈ : સુભદ્રાબહેન ગાંધી, ઑગસ્ટ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૨, પૃ. ૮૩-૯૫

અતિથિ - ઓસામુ દાઝાઈ : જયંત પારેખ, ફેબ્રુ., ૧૯૬૪, અંક : ૫૬, પૃ. ૪૫૫-૪૭૨

અનન્તને આરે - સ્ટેન્લી વાઈન બોમ : મધુકર શાહ, સપ્ટે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૩, પૃ. ૧૭૭-૧૮૯

‘અવશેષ’ - એ. જી. કુલકર્ણી : છાડુઆ (બાબુ છાડવા), નવે., ૧૯૬૩, અંક : ૫૩, પૃ. ૨૮૬-૨૯૦

અંદાલુસિયાનો કૂતરો - લુઈસ બુન્વેલ : ગુલામમોહમ્મદ શેખ, જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૭, અંક : ૭૬-૭૭, પૃ. ૮૫-૯૩

ઇન્સાફ - ઇથિયોપિયાની કટાક્ષિકા : ( –– ), ફેબ્રુ., ૧૯૬૧, અંક : ૨૦, પૃ. ૬૦૯-૬૧૦

ઈઝુની નાચનારી - યાસુનારી કાવાબાતા : સુરેશ જોષીi , ડિસે., ૧૯૬૩, જાન્યુ., ૧૯૬૪

અંક : ૫૪-૫૫ (જાપાની વાર્તા વિશેષાંક) , પૃ. ૩૯૬-૩૧૮

ઈસ્ટરનો એક પ્રસંગ - માઈકેલ જોશેન્કો : શિરીષ પંચાલ, જૂન, ૧૯૬૪, અંક : ૬૦, પૃ. ૭૯૨-૭૯૪

ઉલૂક - વ્લાદીમિર દુદિન્ત્સેવ : પ્રબોધ ચોક્સી, જુલાઈ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૩, પૃ. ૦૫-૧૬ અને ૪૪

ઉલૂક-૨ - વ્લાદીમિર દુદિન્ત્સેવ : પ્રબોધ ચોક્સી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૪, પૃ. ૮૩-૯૬ અને ૧૫૪-૧૫૭

એક પ્રવચન - જેઇમ્સ પર્ડી : સુરેશ જોષી, જુલાઈ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૭, પૃ. ૦૮-૧૨

એક માછીમારે - દા. પાનવલકર : હંસા અમીન, સપ્ટે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૩, પૃ. ૧૯૭-૨૦૫

એક વાર્તા - જૈનેન્દ્ર જૈન : મણિલાલ દેસાઈ, ઑક્ટો., ૧૯૬૩, અંક : ૫૨, પૃ. ૧૮૦-૧૮૧

એક સાચી મિત્ર - સીન ઓ’ફાઓલેન : નવીન પંડ્યા, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૪, અંક : ૬૨, પૃ. ૧૨૭-૧૨૮ અને ૧૫૧-૧૫૭

એકાકી - એલન સીલીટૉ : કાન્તિલાલ પૂજારા, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૪, પૃ. ૭૯૯-૮૧૩

કઠોર પરિશ્રમii -ii પોસ્તોવ્સ્કી : ( –– ), સપ્ટે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૭, પૃ. ૨૩૦-૨૩૫

કવિનું અપમૃત્યુ - બોરિસ પાસ્તરનાક : રસિક શાહ, જૂન, ૧૯૬૧, અંક : ૨૪, પૃ. ૮૯૦-૮૯૪

કહેજો આઝાદીને - પીટર અબ્રાહમ્સ : પ્રબોધ ચોક્સી, એપ્રિલ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૨, પૃ. ૭૪૯-૭૫૬ અને ૭૭૧-૭૭૨

કેમેલિયા - તોન સાતોમી : જયંત પારેખ, ડિસે., ૧૯૬૩, જાન્યુ., ૧૯૬૪ અંક : ૫૪-૫૫ (જાપાની વાર્તા વિશેષાંક) , પૃ. ૩૪૪-૩૪૮

કૉ વાડિમસ ? - ઈ. બી. વ્હાઈટ : મધુ રાય, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૪, અંક : ૬૨, પૃ. ૧૧૭-૧૨૧

ખોવાયેલો આત્મા - બેન હેક્ટ : રાધેશ્યામ શર્મા, ફેબ્રુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૨, પૃ. ૫૭૧-૫૭૫

ગામડાનો દાક્તર - ફ્રાન્ઝ કાફકા : પ્રબોધ ચોક્સી, ઑક્ટો., ૧૯૬૦, અંક : ૧૬, પૃ. ૨૮૧-૨૮૯

ગાય દ મોપાસાં - આઇઝાક બેબલ : ગુલાબદાસ બ્રોકર, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૬, પૃ. ૮૯-૯૮

___________________________________

i‘ક્ષિતિજ’ અંક ૬૦ની વાર્ષિક સૂચિ પ્રમાણે અનુવાદકનું નામ લખ્યું છે.

iiવાર્તાના માળખામાં લેખકની કૅફિયત રજૂ થઈ હોય તેવી સંભાવના છે.


ગાયનું મૃત્યુ - લિયામ ઓ’ફ્લેહર્ટી : મધુકર શાહ, નવે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૯, પૃ. ૩૫૨-૩૫૫

ચકો ને ચકી - લાઓની કથા : ( –– ), ઑક્ટો., ૧૯૬૦, અંક : ૧૬, પૃ. ૨૭૫-૨૭૬

ચમત્કારથી ઊગરેલો માણસ - સ્લાવોમીર મ્રોઝેક : ગુલામમોહમ્મદ શેખ, જાન્યુ., ૧૯૬૨,

અંક : ૩૧, પૃ. ૫૦૭-૫૦૯

ચંદ્રમાંથી નાસી છૂટનારો - એન્તોનિયો બાલ્દિનિ : મધુકર શાહ, ડિસે., ૧૯૬૧, અંક : ૩૦, પૃ. ૪૫૩-૪૫૭

ચીંથરે વીંટી ચબરખી - યોશોકી હાયામા : ભારતી દલાલ, ડિસે., ૧૯૬૩, જાન્યુ., ૧૯૬૪

અંક : ૫૪-૫૫ (જાપાની વાર્તા વિશેષાંક) , પૃ. ૩૭૨-૩૭૬

ચોક્ખી અંજવાસભરી જગ્યા - અર્નેસ્ટ હેમિંગ્વે : કમલેશ પીર, જૂન, ૧૯૬૪, અંક : ૬૦, પૃ. ૭૮૬-૭૯૧

ચોવીસ કલાકની વાર્તા - વસુબોધ : ( –– ), મે, ૧૯૬૧, અંક : ૨૩, પૃ. ૮૫૩

છૂંદણાં - જુનિશિરો તાનિઝાકી : સુરેશ જોષીi , ડિસે., ૧૯૬૩, જાન્યુ., ૧૯૬૪ અંક : ૫૪-૫૫ (જાપાની વાર્તા વિશેષાંક) , પૃ. ૩૪૯-૩૫૮

જંગલના સદ્ગૃહસ્થો - જોમો કેન્યાટા : ગુલામમોહમ્મદ શેખ, મે, ૧૯૬૧, અંક : ૨૩, પૃ. ૮૨૭-૮૩૦

જે લિફ્ટ નરકે ઊતરી - પાર લેજરક્વિસ્ટ : પ્રબોધ ચોક્સી, ફેબ્રુ., ૧૯૬૧, અંક : ૨૦, પૃ. ૫૭૫-૫૮૨

ઝાડીની ઓથે - ઈ. એમ. ફોર્સ્ટર : પ્રબોધ ચોક્સી, જૂન, ૧૯૬૦, અંક : ૧૨, પૃ. ૮૫૪-૮૬૧

ઝાડીમાં - રિયૂનોસુકે આકુતાગાવા : સુનીલ કોઠારી, ડિસે., ૧૯૬૩, જાન્યુ., ૧૯૬૪

અંક : ૫૪-૫૫ (જાપાની વાર્તા વિશેષાંક) , પૃ. ૩૭૭-૩૮૬

ઢાંક્યું રતન - કેમિલો જાસે કેલા : ઉષા જોષીii , એપ્રિલ, ૧૯૬૪, અંક : ૫૮, પૃ. ૫૯૧-૬૦૬

ઢીંગલી - શીર્ષેન્દુ મુખોપાધ્યાય : સુરેશ જોષીiii , ઑક્ટો., ૧૯૬૨, અંક : ૪૦, પૃ. ૨૮૧-૨૮૭

તાવીજ - માસાઓ યામાકાવા : સુરેશ જોષી, જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૭, અંક : ૭૬-૭૭, પૃ. ૦૬-૧૪

તૃણનો મસૃણ સ્પર્શ - લૂઈજી પિરાન્દેલો : જયંત પારેખ, નવે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૫, , પૃ. ૩૫૨-૩૫૭

ત્રણ લાવરાં - લિયામ ઓ’ફ્લેહર્ટી : દામોદર બલર, જાન્યુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૧, પૃ. ૫૧૬-૫૨૦

ત્રણ હત્યારાઓ - યુગો મોરેત્તિ : ઉષા જોષી, ઑક્ટો., ૧૯૬૪, અંક : ૬૪, પૃ. ૨૭૨-૨૭૯

દર્પણ - કાવાબાતા યાસુનારી : સુરેશ જોષીiv , ડિસે., ૧૯૬૨, અંક : ૪૨, પૃ. ૪૬૧-૪૭૧

દસ વર્ષ પછી એક દિવસ - સંદીપન ચટોપાધ્યાય : તન્મય ગંગોપાધ્યાય, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૪, પૃ. ૮૧૪-૮૨૭

દુર્લભા - વિલિયમ સેન્સમ : જયંત પારેખ, સપ્ટે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૭, પૃ. ૨૨૦-૨૨૩

ધરતીકંપ - એન્તન ચૅખવ : પ્રબોધ પરીખ, માર્ચ, ૧૯૬૦, અંક : ૦૯, પૃ. ૬૨૮-૬૩૪ અને ૬૮૩-૬૮૪

____________________________________________

i‘ક્ષિતિજ’ અંક ૬૦ની વાર્ષિક સૂચિ પ્રમાણે અનુવાદકનું નામ લખ્યું છે.

ii‘ક્ષિતિજ’ અંક ૬૦ની વાર્ષિક સૂચિ પ્રમાણે અનુવાદકનું નામ લખ્યું છે.

iii‘ક્ષિતિજ’ અંક ૪૯ની વાર્ષિક સૂચિ પ્રમાણે અનુવાદકનું નામ લખ્યું છે.

iv‘ક્ષિતિજ’ અંક ૪૯ની વાર્ષિક સૂચિ પ્રમાણે અનુવાદકનું નામ લખ્યું છે.


નકલી નક્ષત્ર - પ્રબોધબંધૂ અધિકારી : તન્મય ગંગોપાધ્યાય : બાબુ દાવલપુરા, જુલાઈ, ૧૯૬૩,

અંક : ૪૯પૃ. ૧૭-૪૦

નરક-પરદો - આકુતાગાવા રયુનોસુકે : પ્રબોધ ચોક્સી, સપ્ટે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૫, પૃ. ૧૮૧-૨૦૩

નંદનવન - પાર લેજરક્વિસ્ટ : પ્રબોધ ચોક્સી, માર્ચ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૧, પૃ. ૬૮૫-૬૮૮

નાની બેનના ભાઈની વાત - ડૉ. ટાકાશી નાગાઈ : સુભદ્રાબેન ગાંધી, માર્ચ, ૧૯૬૦, અંક : ૦૯, પૃ. ૬૩૫-૬૪૧

નિપાત - આલ્બેર કામૂ : પ્રબોધ ચોક્સી, એપ્રિલ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૦, પૃ. ૭૪૬-૭૫૩

નિપાત - ૨ : હું, હું, હું - આલ્બેર કામૂ : પ્રબોધ ચોક્સી, મે, ૧૯૬૦, અંક : ૧૧, પૃ. ૭૪૬-૭૫૩

નીચે જા, મોઝિસ - વિલિયમ ફૉકનર : પ્રબોધ ચોક્સી, જુલાઈ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૭, પૃ. ૪૧-૫૩

પડદો - વિજયા રાજાધ્યક્ષ : સુહાસિની જાની, સપ્ટે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૩, પૃ. ૧૯૦-૧૯૬

પેલાગેયો - માઈકેલ જોશેન્કો : શિરીષ પંચાલ, જૂન, ૧૯૬૪, અંક : ૬૦, પૃ. ૭૯૪-૭૯૬

પોતીકો સાપ - જ્હોન સ્ટેઈનબેક : મધુકર શાહ, ઑક્ટો., ૧૯૬૧, અંક : ૨૮, પૃ. ૨૬૫-૨૭૬


પોલું ઢોલ - લિયો તૉલ્સ્તૉય : પ્રબોધ ચોક્સી, ઑક્ટો., ૧૯૫૯, અંક : ૦૪, પૃ. ૨૫૧-૨૬૩

'પ્રથમ ઉડ્ડયન - લિયામ ઓ’ફ્લેહર્ટી : મધુકર શાહ, સપ્ટે., ૧૯૬૨, અંક : ૩૯, પૃ. ૧૮૫-૧૮૮

પ્રથમ પ્રેમ - મોઈશે નાદિર : સુરેશ જોષીi , એપ્રિલ, ૧૯૬૪, અંક : ૫૮, પૃ. ૬૦૭-૬૪૦

બધાય તોછડા લોકો માટે - જેક રીચી : પ્રદ્યુમ્ન તન્ના, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૪, અંક : ૬૨, પૃ. ૧૦૩-૧૧૬

બાળકો - સ્લાવોમીર મ્રોઝેક : ગુલામમોહમ્મદ શેખ, ડિસે., ૧૯૬૧, અંક : ૩૦, પૃ. ૪૪૮-૪૫૨

બુઢ્ઢો - અર્નેસ્ટ હેમિંગ્વે : ઉષા જોષી, જુલાઈ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૫, પૃ. ૫૩-૫૫

બે સંશોધકો - વીલી સોટેન્સન : દામોદર બલર, એપ્રિલ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૦, પૃ. ૬૧૫-૬૧૯

બોલતી ખોપરી - નૂપે લોકકથા : ( –– ), ફેબ્રુ., ૧૯૬૧, અંક : ૨૦, પૃ. ૬૧૩

ભીંત - જ્યૉં પૉલ સાર્ત્ર : પ્રબોધ ચોક્સી, માર્ચ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૧, પૃ. ૬૫૯-૬૭૨ અને ૭૧૯-૭૨૧

મહેમાન - આલ્બેર કામૂ : પ્રબોધ ચોક્સી, ફેબ્રુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૮, પૃ. ૫૪૯-૫૬૨

માટી - જેમ્સ જોય્સ : જયંત પારેખ, ડિસે., ૧૯૬૧, અંક : ૩૦, પૃ. ૪૦૯-૧૬

મારાઓ - અર્નેસ્ટ હેમિંગ્વે : જયંત પારેખ, ઑક્ટો., ૧૯૬૨, અંક : ૪૦, પૃ. ૨૪૬-૨૫૬

મારી ઈડિપસ ગ્રંથિ - ફ્રેન્ક ઓ’કોનર : દેવબાળા શાહ, જુલાઈ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૭, પૃ. ૬૦-૭૨

મૂરખનો સરદાર - ઈઝાક બાશેવિસ સિન્ગર : સુરેશ જોષી, ફેબ્રુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૨, પૃ. ૫૯૩-૬૦૮

મૃગજળ - આલ્બર્તો મોરાવિયા : જયંત પારેખ, એપ્રિલ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૪, પૃ. ૭૬૯-૭૭૫

મોજું - લિયામ ઓ’ફ્લેહર્ટી : મધુકર શાહ, નવે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૯, પૃ. ૩૫૫-૩૫૮

મોલિનું સૂચન - એન્થની કેય : જયંત પારેખ, સપ્ટે., ૧૯૬૩, અંક : ૫૧, પૃ. ૧૩૭-૧૪૦

મોંએ તાળાં - આલ્બૅર કામૂ : પ્રબોધ (ચોક્સી), સપ્ટે., ૧૯૫૯, અંક : ૩ અંક : ૦૩, પૃ. ૧૬૭-૧૮૩

_________________________________________

i‘ક્ષિતિજ’ અંક ૬૦ની વાર્ષિક સૂચિ પ્રમાણે અનુવાદકનું નામ લખ્યું છે.


યમ અને ડૉક્ટર - જેનો હાલ્તાઈ : મધુકર શાહ, જૂન, ૧૯૬૨, અંક : ૩૬, પૃ. ૮૯૧-૮૯૮

યુદ્ધ - મિલોવાન જિલાસ : પ્રબોધ ચોક્સી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૮, પૃ. ૮૯-૯૮

યોમ કિપ્પૂર - મીરા મહાદેવન્ : પ્રબોધ ચોક્સી, જુલાઈ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૯, પૃ. ૪૪-૪૮

રાશોમોન - રિયૂનોસુકે આકુતાગાવા : સુનીલ કોઠારીi , ડિસે., ૧૯૬૩, જાન્યુ., ૧૯૬૪

અંક : ૫૪-૫૫ (જાપાની વાર્તા વિશેષાંક) , પૃ. ૩૮૯-૩૯૫

રૈહાના - ખલિલ જિબ્રાન : શ્રીપાદ જોશી : પ્રબોધ ચોક્સી, નવે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૫, પૃ. ૩૨૧-૩૩૩

લગ્ન - એન્તન ચેખવ : ઉષા જોષી, ફેબ્રુ., ૧૯૬૧, અંક : ૨૦, પૃ. ૫૯૬-૬૦૨

લાંબા લાંબા દિવસ - જેઈમ્સ પર્ડી : ઉષા જોષી, જુલાઈ, ૧૯૬૪, અંક : ૬૧, પૃ. ૫૩-૫૬ અને ૭૩-૭૭

લેઝેરસ - લિયોનાર્ડ એન્ડ્રિયેવ : સુરેશ જોષીii , મે, ૧૯૬૪, અંક : ૫૯, પૃ. ૬૬૯-૬૯૧

વર્તુળાકાર ખંડેરો - જોર્જ લૂઈસ બોર્જિસ : કમલેશ પીર, જૂન, ૧૯૬૪, અંક : ૬૦, પૃ. ૭૪૫-૭૫૧

વાંદરીનાં પરાક્રમ - માઈકેલ જોશેન્કો : શિરીષ પંચાલ, ઑક્ટો., ૧૯૬૩, અંક : ૫૨, પૃ. ૧૮૨-૧૮૯

વિજય-એક દંતકથા - આલ્ફ્રેડ ચેસ્ટર : ગુલામમોહમ્મદ શેખiii , ઑક્ટો., ૧૯૬૧, અંક : ૨૮, પૃ. ૨૪૭-૨૫૧

વિરામચિહ્ન - જ્હોન ગ્રાન્ટ : મધુકર શાહ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૮, પૃ. ૧૨૨-૧૨૬

વેર - જોહાન્ પીટર હેબેલ : સુરેશ જોષીiv , મે, ૧૯૬૦, અંક : ૧૧, પૃ. ૮૨૯-૮૩૧

વ્યભિચારિણી - આલ્બેર કામૂ : કમલેશ પીર, ઑક્ટો., ૧૯૬૪, અંક : ૬૪, પૃ. ૨૫૩-૨૭૧

શત્રુ-મિત્ર - જી. લૉવેસ ડિકિન્સન : ( –– ), ઑગસ્ટ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૨, પૃ. ૯૬-૯૭

શરત - એન્તન ચેખવ : ( –– ), જાન્યુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૭, પૃ. ૪૭૭-૪૮૪

શરદશૈલ - રિયૂનોસુકે આકુતાગાવા : જયંત પારેખ, નવે., ૧૯૬૩, અંક : ૫૩, પૃ. ૨૭૭-૨૮૫

શાણાએ મૂકેલું ઉખાણું - વામન ચોરઘડે : જયંત પારેખ, ડિસે., ૧૯૬૨, અંક : ૪૨, પૃ. ૪૭૨-૪૭૬

શિકાર - લિયામ ઓ’ફ્લેહર્ટી : દામોદર બલર, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૮, પૃ. ૧૧૩-૧૧૫

શિકારી બંદૂક - ઈનોઉએ યાસુશી : સુરેશ જોષી, ડિસે., ૧૯૬૩, જાન્યુ., ૧૯૬૪ અંક : ૫૪-૫૫ (જાપાની વાર્તા વિશેષાંક) , પૃ. ૩૦૪-૩૪૩

શિલિંગ - લિયામ ઓ’ફ્લેહર્ટી : મધુકર શાહ, જાન્યુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૧, પૃ. ૫૨૦-૫૨૩

શ્રી. સલિલ - પીટર રેડગ્રોવ : જયંત પારેખ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૩, અંક : ૫૦, પૃ. ૧૫-૧૯

સખી - કુસુમ દેશપાંડે : ( –– ), ઑગસ્ટ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૨, પૃ. ૧૫૨-૧૫૩

સાપ - વિલિયમ સેરોયન : ‘કુણાલ’, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૪, અંક : ૬૨, પૃ. ૧૨૨-૧૨૬

સાસુ જમાઈ - લુઈજી પિરાન્દેલો : ભૂપેન્દ્ર ઉપાધ્યાય, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૬, પૃ. ૮૩-૮૮

સિન્સી - લુઈજી પિરાન્દેલો : અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ, જૂન, ૧૯૬૧, અંક : ૨૪, પૃ. ૮૯૫-૯૦૧

______________________________________

i‘વિદેશિની - ૩’ (પ્ર. આ. ૧૯૮૫) પ્રમાણે અનુવાદકનું નામ લખ્યું છે.

ii‘ક્ષિતિજ’ અંક ૬૦ની વાર્ષિક સૂચિ પ્રમાણે અનુવાદકનું નામ લખ્યું છે.

iii‘ક્ષિતિજ’ અંક ૩૬ની વાર્ષિક સૂચિ પ્રમાણે અનુવાદકનું નામ લખ્યું છે.

iv‘વિદેશિની - ૧’ (પ્ર. આ. ૧૯૮૫) પ્રમાણે અનુવાદકનું નામ લખ્યું છે.


સિંહ - સ્લાવોમીર મ્રોઝેક : ગુલામમોહમ્મદ શેખ, જાન્યુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૧, પૃ. ૫૦૯-૬૧૦

સુકરાતનો કૂકડો - લિયોપોલ્ડો એલાસ (ક્લેરિન) : પ્રબોધ ચોક્સી, ડિસે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૬, પૃ. ૪૪૬-૪૫૨

સુખદુ:ખની એક વાત - મીઓદ્રાગ બુલાતોવીક : પ્રદ્યુમ્ન તન્ના, ઑક્ટો., ૧૯૬૩, અંક : ૫૨, પૃ. ૧૭૧-૧૭૯

સ્ત્રી અને પુરુષ - લુઇ જિલુ : હંસરાજ શાહ, જૂન, ૧૯૬૨, અંક : ૩૬, પૃ. ૮૯૯-૯૦૬

સ્પૅનિશ કૂતરાનું ઘર - હારૂઓ સાતો : કમલેશ પીરi , ડિસે., ૧૯૬૩, જાન્યુ., ૧૯૬૪

અંક : ૫૪-૫૫ (જાપાની વાર્તા વિશેષાંક) , પૃ. ૩૮૭-૩૮૮ અને ૪૧૯-૪૨૬

હકીકત - સ્લાવોમીર મ્રોઝેક : ગુલામમોહમ્મદ શેખ, જાન્યુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૧, પૃ. ૫૧૦-૫૧૨

હાનનો ગુનો - શિગો નાઓયા : ઉષા જોષી, ડિસે., ૧૯૬૩, જાન્યુ., ૧૯૬૪ અંક : ૫૪-૫૫ (જાપાની વાર્તા વિશેષાંક) , પૃ. ૩૫૯-૩૭૧

નવલકથા-અંશ

ગરીબનો મરો - લિયો તૉલ્સ્તૉય : પ્રબોધ ચોક્સી, નવે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૭, પૃ. ૩૫૪-૩૭૬

ગરીબનો મરો - ૨ - લિયો તૉલ્સ્તૉય : પ્રબોધ ચોક્સી, ડિસે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૮, પૃ. ૪૧૧-૪૬૦

ઝિવાગોનું ઉપનિષદ્ - બોરિસ પાસ્તરનાક : પ્રબોધ ચોક્સી, સપ્ટે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૩, પૃ. ૨૦૩-૨૦૬

બુધ્ધૂની પ્રિયતમા - ફ્યોદોર દોસ્તોયેવ્સ્કી : પ્રબોધ ચોક્સી, જુલાઈ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૧, પૃ. ૦૭-૧૩

નાટક

આંધળે બહેરાં (ત્રિઅંકી નાટક) - આલ્બેર કામૂ : સુરેશ જોષી, જાન્યુ., ૧૯૬૧, અંક : ૧૯, પૃ. ૪૯૯-૫૫૬

ઉપજાવી કાઢેલું નાટક - (યૂજિન)ઈયોનેસ્કો : ડોનાલ્ડ વોટ્સન : સુરેશ જોષી, જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૭, અંક : ૭૬-૭૭, પૃ. ૨૧-૭૨

ખંડિયેરનાં રહેનારાં (અંક ૧) - વિલિયમ સેરોયન : ધનસુખલાલ મહેતા, નવે., ૧૯૬૨,

અંક : ૪૧, પૃ. ૩૪૫-૩૬૯

ખંડિયેરનાં રહેનારાં અંક ૨ - વિલિયમ સેરોયન : ધનસુખલાલ મહેતા, ડિસે., ૧૯૬૨,

અંક : ૪૨, પૃ. ૪૨૧-૪૫૪

ખુરશીઓ : એક કરુણ પ્રહસન - યુજેન ઈયોનેસ્કો : ડોનાલ્ડ એલન : દિગીશ મહેતાii , માર્ચ-એપ્રિલ, ૧૯૬૭,

અંક : ૭૮-૭૯, પૃ. ૧૪૮-૨૦૨

_______________________________

ii‘ક્ષિતિજ’ અંક ૬૦ની વાર્ષિક સૂચિ પ્રમાણે અનુવાદકનું નામ લખ્યું છે.

iiગુજરાતી અનુવાદકનું નામ ‘ખુરશીઓ’ (પ્ર. આ. એપ્રિલ, ૨૦૦૦) પ્રમાણે લખ્યું છે.


જીવતર મેં દીધું તને(-૧) - લુઈજી પિરાન્દેલો : પ્રબોધ ચોક્સી, જુલાઈ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૫, પૃ. ૩૩-૪૪

જીવતર મેં દીધું તને-૨ - લુઈજી પિરાન્દેલો : પ્રબોધ ચોક્સી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૬, પૃ. ૧૨૮-૧૩૯

જીવતર મેં દીધું તને-૩ - લુઈજી પિરાન્દેલો : પ્રબોધ ચોક્સી, સપ્ટે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૭, પૃ. ૨૦૦-૨૦૭

જીવતર મેં દીધું તને-૪ - લુઈજી પિરાન્દેલો : પ્રબોધ ચોક્સી, ફેબ્રુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૨, પૃ. ૫૬૪-૫૭૦

જીવતર મેં દીધું તને-૫ - લુઈજી પિરાન્દેલો : સુરેશ જોષી, માર્ચ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૩, પૃ. ૬૭૪-૬૯૩

જીવતર મેં દીધું તને-૬ - લુઈજી પિરાન્દેલો : સુરેશ જોષી, એપ્રિલ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૪, પૃ. ૭૩૧-૭૪૨

યુદ્ધમોરચે ઉજાણી - આરાબાલ : જયંત પારેખ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૮, પૃ. ૧૨૭-૧૪૪


નિબંધ

આત્મપરિચય - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : સુરેશ જોષી, મે, ૧૯૬૧, અંક : ૨૩, પૃ. ૮૨૫-૮૨૬

आषाढस्य प्रथम दिवसे - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : સુરેશ જોષી, માર્ચ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૧, પૃ. ૬૫૦-૬૫૨

કવિની સાધના - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : સુરેશ જોષી, મે, ૧૯૬૧, અંક : ૨૩, પૃ. ૮૧૭-૮૧૮

છાયાની માયા - જુનિશિરો તાનિઝાકી : સુરેશ જોષીi , ડિસે., ૧૯૬૩, જાન્યુ., ૧૯૬૪

અંક : ૫૪-૫૫ (જાપાની વાર્તા વિશેષાંક) , પૃ. ૨૯૩-૩૦૩

તમને નહિ જવા દઉં - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : સુરેશ જોષી, જુલાઈ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૫, પૃ. ૦૧-૦૩

પંદર આના - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : સુરેશ જોષી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૬, પૃ. ૧૦૪-૧૦૮

પાગલ - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : સુરેશ જોષી, જૂન, ૧૯૬૧, અંક : ૨૪, પૃ. ૮૮૫-૮૮૯

વસન્તયાપન - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : સુરેશ જોષી, એપ્રિલ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૨, પૃ. ૭૪૪-૭૪૮

શરદ્ - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : સુરેશ જોષી, નવે., ૧૯૬૨, અંક : ૪૧, પૃ. ૩૭૦-૩૭૩

હવે મને પાછો વાળો - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : સુરેશ જોષીii , ઑક્ટો., ૧૯૬૧, અંક : ૨૮, પૃ. ૨૩૯-૨૪૨


નોંધપોથીiii

ભય - રાઈનર મારિયા રિલ્કે : સુરેશ જોષી, જુલાઈ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૭, પૃ. ૦૩-૦૭

શાંતિનિકેતન - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નગીનદાસ પારેખ, ઑક્ટો., ૧૯૫૯, અંક : ૦૪, પૃ. ૨૭૭-૨૮૫

_________________________________________

i‘ક્ષિતિજ’ અંક ૬૦ની વાર્ષિક સૂચિ પ્રમાણે અનુવાદકનું નામ લખ્યું છે.

ii‘ક્ષિતિજ’ અંક ૩૬ની વાર્ષિક સૂચિ પ્રમાણે અનુવાદકનું નામ લખ્યું છે.

iii‘ક્ષિતિજ’ અંક ૪૯ની વાર્ષિક સૂચિ પ્રમાણે આ વિભાગનું નામ રાખ્યું છે.


શાંતિનિકેતન (પાપ, સુખ-દુ:ખ) - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નગીનદાસ પારેખ, નવે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૫, પૃ. ૩૬૦-૩૬૪

શાંતિનિકેતન (ત્યાગ) - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નગીનદાસ પારેખ, ડિસે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૬,પૃ. ૪૫૩-૪૫૫

શાંતિનિકેતન (ત્યાગ, પ્રેમ) - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નગીનદાસ પારેખ, જાન્યુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૭, પૃ. ૪૯૬-૫૦૦

શાંતિનિકેતન (પ્રેમયોગ) - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નગીનદાસ પારેખ, ફેબ્રુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૮, પૃ. ૫૯૧-૫૯૫

શાંતિનિકેતન (શાંતિ અને પ્રેમ) - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નગીનદાસ પારેખ, માર્ચ, ૧૯૬૦,

અંક : ૦૯, પૃ. ૬૭૮-૬૮૦

શાંતિનિકેતન (અમૃત, શ્રી હ્રી ધી) - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નગીનદાસ પારેખ, એપ્રિલ, ૧૯૬૦,

અંક : ૧૦, પૃ. ૭૨૯-૭૩૫

શાંતિનિકેતન (દર્શન) - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નગીનદાસ પારેખ, મે, ૧૯૬૦, અંક : ૧૧, પૃ. ૮૧૭-૮૨૦

શાંતિનિકેતન (શ્રવણ, હિસાબ) - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નગીનદાસ પારેખ, જૂન, ૧૯૬૦, અંક : ૧૨, પૃ. ૮૭૧-૮૭૬

શાંતિનિકેતન (ઉત્સવ, દીક્ષા) - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નગીનદાસ પારેખ, જુલાઈ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૩, પૃ. ૨૫-૨૯

શાંતિનિકેતન (માણસ) - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નગીનદાસ પારેખ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૪, પૃ. ૧૧૬-૧૨૦

શાંતિનિકેતન (વીખરાયેલો મેળો, ઉત્સવનો મેળો) - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નગીનદાસ પારેખ, સપ્ટે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૫, પૃ. ૧૭૭-૧૮૦

શાંતિનિકેતન (સંચય-તૃષ્ણા, પાર કરો) - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નગીનદાસ પારેખ, ઑક્ટો., ૧૯૬૦,

અંક : ૧૬, પૃ. ૨૭૭-૨૮૦

શાંતિનિકેતન (આ પાર ઓ પાર) - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નગીનદાસ પારેખ, નવે., ૧૯૬૦,

અંક : ૧૭, પૃ. ૩૯૩-૩૯૫

શાંતિનિકેતન (આનંદકંદ ભૂમા) - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નગીનદાસ પારેખ, ડિસે., ૧૯૬૦,

અંક : ૧૮, પૃ. ૪૦૭-૪૦૯

શાંતિનિકેતન (શાંત છંદ ઉપાસના) - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નગીનદાસ પારેખ, જાન્યુ., ૧૯૬૧, અંક : ૧૯, પૃ. ૪૯૬-૪૯૭

Bold text શાંતિનિકેતન (અનંત આભિજાત્ય, વિશેષ આવિર્ભાવ) - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નગીનદાસ પારેખ, ફેબ્રુ., ૧૯૬૧, અંક : ૨૦, પૃ. ૫૯૩-૫૯૫

શાંતિનિકેતન (પ્રેમનો અધિકાર) - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નગીનદાસ પારેખ, એપ્રિલ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૨, પૃ. ૭૬૧-૭૬૪

શાંતિનિકેતન (ઇચ્છા) - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નગીનદાસ પારેખ, મે, ૧૯૬૧, અંક : ૨૩, પૃ. ૮૩૧-૮૩૩

શાંતિનિકેતન (સૌંદર્ય) - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નગીનદાસ પારેખ, જુલાઈ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૫, પૃ. ૧૧-૧૩

શાંતિનિકેતન (પ્રાર્થનાનું સત્ય) - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નગીનદાસ પારેખ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૧,

અંક : ૨૬, પૃ. ૧૦૯-૧૧૧

શાંતિનિકેતન (વિધાન, ત્રણ) - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નગીનદાસ પારેખ, સપ્ટે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૭, પૃ. ૧૭૫-૧૭૮

શાંતિનિકેતન (પાર્થક્ય, પ્રકૃતિ) - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નગીનદાસ પારેખ, ઑક્ટો., ૧૯૬૧

અંક : ૨૮, પૃ. ૨૫૯-૨૬૪

શાંતિનિકેતન (પ્રાપ્તિ) - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નગીનદાસ પારેખ, જાન્યુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૧, પૃ. ૫૩૩-૫૩૫

શાંતિનિકેતન (સમગ્ર, કર્મ) - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નગીનદાસ પારેખ, ફેબ્રુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૨, પૃ. ૬૦૯-૬૧૪

શાંતિનિકેતન (શક્તિ) - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નગીનદાસ પારેખ, મે, ૧૯૬૨, અંક : ૩૫, પૃ. ૮૩૦-૩૩

શાંતિનિકેતન (જગતમાં મુક્તિ, સમાજમાં મુક્તિ) - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નગીનદાસ પારેખ, જૂન, ૧૯૬૨, અંક : ૩૬, પૃ. ૮૮૫-૮૯૦

શાંતિનિકેતન (મત) - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નગીનદાસ પારેખ, જુલાઈ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૭, પૃ. ૧૭-૧૯

શાંતિનિકેતન (નિર્વિશેષ, બે) - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નગીનદાસ પારેખ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૮, પૃ. ૯૯-૧૦૪

શાંતિનિકેતન (વિશ્વવ્યાપી, મૃત્યુ) - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નગીનદાસ પારેખ, સપ્ટે., ૧૯૬૨, અંક : ૩૯, પૃ. ૨૧૧-૨૧૪

શાંતિનિકેતન (નવયુગનો ઉત્સવ) - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નગીનદાસ પારેખ, ઑક્ટો., ૧૯૬૨, અંક : ૪૦, પૃ. ૨૫૭-૨૬૬

વિવેચન

[ક] કવિતા

ચીની ઉપનિષદ્ : ‘દેવયાન’ - લાવ ત્ઝૂ : ( –– ), ઑક્ટો., ૧૯૫૯, અંક : ૦૪, પૃ. ૨૯૧-૨૯૫

નવીન કવિતા : પ્રયોગનો પ્રશ્ન - શંભૂનાથસિંહ : શિરીષ પંચાલ, નવે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૫, પૃ. ૩૩૧-૩૫૧


[ખ] નવલકથા

ત્રણ બંગાળી નવલકથાઓ (૧. ‘સે દિન ચૈત્ર માસ’ - દિવ્યેન્દુ પાલિત, ૨. ‘મનસિજ’ - જ્યોતિર્મય ગંગોપાધ્યાય,

૩. ‘અતસી’ - પ્રબોધબન્ધુ અધિકારી) - સુબન્ધુ ભટ્ટાચાર્ય : સુરેશ જોષી , ફેબ્રુ., ૧૯૬૩,
અંક : ૪૩-૪૪ (નવલકથા વિશેષાંક), પૃ. ૫૪૦-૫૪૬

નવલકથાકાર - આન્દ્ર મોરવા : અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ, જૂન, ૧૯૬૧, અંક : ૨૪, પૃ. ૯૪૮-૯૫૨

નવલકથાનો નાભિશ્વાસ - ફ્રાન્ક સ્વીનર્ટન : શિરીષ પંચાલ, સપ્ટે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૩, પૃ. ૨૦૬-૨૧૬


નવલકથા-સ્વરૂપ - સુઝાન લેન્ગર : હરિવલ્લભ ભાયાણી, જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૩, અંક : ૪૩-૪૪ (નવલકથા વિશેષાંક), પૃ. ૫૯૧-૫૯૭

પતરાનું પડઘમ (‘Die Blechtrommel’ - ગુન્ટર ગ્રાસ) - ગીલબર્ટ હાઈટ : સુરેશ જોષી , માર્ચ, ૧૯૬૪,

અંક : ૫૭, પૃ. ૫૨૯-૫૩૫

રથચક્ર ( - એસ. એન. પેંડસે) - માધવ અચવલ : રસિક શાહ, ફેબ્રુ., ૧૯૬૩, અંક : ૪૩-૪૪ (નવલકથા વિશેષાંક), પૃ. ૫૮૫-૫૯૦

‘શિપ ઑફ ફૂલ્સ’ વિશે (કેથરિન એન. પોર્ટર) - જે. મિશેલ મોર્સ : જયંત પારેખ, એપ્રિલ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૬, પૃ. ૭૧૧-૭૧૬


[ગ] નાટક

પતન પછી (પુરોવચન) - આર્થર મિલર : સુરેશ જોષી , મે, ૧૯૬૪, અંક : ૫૯, પૃ. ૭૧૬-૭૧૯

મારાં નાટકો - યૂજિન ઈયોનેસ્કો : ( –– ), જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૭, અંક : ૭૬-૭૭, પૃ. ૭૨અ-૭૨બ

રવીન્દ્રનાથનાં નાટકોની પ્રયોગક્ષમતા - શંભૂ મિત્ર : સુનીલ કોઠારી, જૂન, ૧૯૬૧, અંક : ૨૪, પૃ. ૯૨૮-૯૩૨

વિદૂષકની ભૂમિકા અને તેનું કાર્ય - ગોવિંદ કેશવ ભટ : સુ. ન. પેંડસે, જુલાઈ,૧૯૬૪, અંક : ૬૧, પૃ. ૩૪-૫૨


[ઘ] અન્ય લેખ

અર્વાચીન અમેરિકન સાહિત્ય - માર્કસ કનલીફ : સુરેશ જોષી, જૂન, ૧૯૬૨, અંક : ૩૬, પૃ. ૯૩૧-૯૪૦

કાવ્ય અને દેવકથા (Myth) - વિલિયમ વિમ્સેટ અને ક્લિન્થ બ્રૂક્સ : હરિવલ્લભ ભાયાણી, સપ્ટે., ૧૯૬૨,

અંક : ૩૯, પૃ. ૨૧૫-૨૧૬

જીવનકથાકાર - આન્દ્ર મોરવા : અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ, ડિસે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૮, પૃ. ૪૬૨-૪૬૪

________________________________

‘ક્ષિતિજ’ અંક ૪૯ની વાર્ષિક સૂચિ પ્રમાણે અનુવાદકનું નામ લખ્યું છે.

‘ક્ષિતિજ’ અંક ૬૦ની વાર્ષિક સૂચિ પ્રમાણે અનુવાદકનું નામ લખ્યું છે.

‘ક્ષિતિજ’ અંક ૬૦ની વાર્ષિક સૂચિ પ્રમાણે અનુવાદકનું નામ લખ્યું છે.


જીવનમાં Eroticism - આલ્બર્ટ મોર્ડેલ : શિરીષ પંચાલ, સપ્ટે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૩, પૃ. ૨૩૦-૨૩૮

નોબેલ-વિજેતા સૅઈન્ત જ્હોન પર્સ - (લંડન ‘ઑબ્ઝર્વર’ના ‘વીકેન્ડ રીવ્યૂ’ પરથી નોંધ), નવે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૭, પૃ. ૩૨૧

પાસ્તરનાકની કલાદૃષ્ટિ - જો’ન સ્ટ્રાચે : ( –– ), મે, ૧૯૬૧, અંક : ૨૩, પૃ. ૮૫૮-૮૫૯

ફ્રાન્ઝ કાફકા સાથે કાલ્પનિક મેળાપ - સુરેન્દ્ર ચૌધરી : ઉષા જોષી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૪, અંક : ૬૨, પૃ. ૧૪૫-૧૫૦ અને ૧૫૮

બુદ્ધિવિરોધી બુદ્ધિવાદીઓ - પિટર નેયતન : હરિવલ્લભ ભાયાણી, ડિસે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૬, પૃ. ૪૩૨-૪૪૦

બે જગત - આંદ્રે જિદ : ( –– ), ફેબ્રુ., ૧૯૬૧, અંક : ૨૦, પૃ. ૬૧૯-૬૨૦

ભારતના સાહિત્યકારોને - વિનોબા : પ્રબોધ ચોક્સી, ડિસે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૬, પૃ. ૪૩૦-૪૩૯

ભાવગંધ - મા. ગો. દેશમુખ : સુ. ન. પેંડસે, સપ્ટે., ૧૯૬૨, અંક : ૩૯, પૃ. ૧૮૯-૧૯૮

મનોવિજ્ઞાન અને સાહિત્ય - કાર્લ ગુસ્તાવ યુંગ : સુરેશ જોષી, માર્ચ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૩, પૃ. ૬૬૧-૬૬૪

રવીન્દ્ર : એક આછું દર્શન - દાદા ધર્માધિકારી : ગીતા રાયજી, ડિસે., ૧૯૬૧, અંક : ૩૦, પૃ. ૪૦૩-૪૦૮

લેખકોના મેળાવડાઓ - એલાં રોબ્બ ગ્રિયે : સુરેશ જોષીi, મે, ૧૯૬૪, અંક : ૫૯, પૃ. ૭૧૨-૧૧૬

વિવેચન અને વિવેચક : બાળ સીતારામ મર્ઢેકર - માધવ અચવલ : ( –– ), માર્ચ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૩, પૃ. ૭૦૩-૭૦૭

શબ્દ-શક્તિ - વિનોબા : ( –– ), નવે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૭, પૃ. ૩૨૪

શબ્દ-શક્તિના ઉપાસકોને - વિનોબા : ( –– ), ફેબ્રુ., ૧૯૬૧, અંક : ૨૦, પૃ. ૬૧૪-૬૧૮

શાશ્વત સાહિત્ય - વિનોબા : મીરા, મે, ૧૯૬૧, અંક : ૨૩, પૃ. ૮૭૧-૮૭૨

સર્જકો કોના માટે લખે છે ? - જ્યાં પૉલ સાર્ત્ર : શિરીષ પંચાલ, જુલાઈ,૧૯૬૪, અંક : ૬૧, પૃ. ૫૭-૬૫

સર્જનાત્મક દૃષ્ટિ - રૉજર ફ્રાય : દામોદર બલર, જુલાઈ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૭, પૃ. ૨૪-૨૬

સાહિત્યકારનો ધર્મ - વિનોબા : ( –– ), જાન્યુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૭, પૃ. ૪૮૫-૪૯૨ સાહિત્યગ્રંથોના અધ્યયનનાં ચાર સૂત્રો - ગણેશ દેશપાંડે : જયંત પારેખ, નવે., ૧૯૬૧,

અંક : ૨૯, પૃ. ૩૮૮-૩૯૨

સાહિત્યની અમોઘ શક્તિ - વિનોબા : ( –– ), જાન્યુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૧, પૃ. ૫૫૧-૫૫૩

સાહિત્યનો જન્મ શેમાંથી ? - વિનોબા : ( –– ), ઑક્ટો., ૧૯૬૦, અંક : ૧૬, પૃ. ૩૦૫

સાહિત્ય-મીમાંસા - વિનોબા (ગોપીનાથ મહંતી સાથેનો વાર્તાલાપ, નોંધ : કાલિન્દી) : ( –– ), ઑક્ટો., ૧૯૬૩,

અંક : ૫૨, પૃ. ૨૧૮-૨૨૭

સાહિત્ય-મૂલ્ય - વિનોબા : ( –– ), નવે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૭, પૃ. ૩૮૩-૩૮૫

_________________________________________

i‘ક્ષિતિજ’ અંક ૬૦ની વાર્ષિક સૂચિ પ્રમાણે અનુવાદકનું નામ લખ્યું છે.

કળા

[ક] ચિત્ર

અનંતથી ઘેરાયેલા - ઓક્ટેવિયો પાઝ : હસમુખ શાહi , ઑક્ટો., ૧૯૬૩, અંક : ૫૨, પૃ. ૨૨૮-૨૩૧

આધુનિક કળા - પૉલ ક્લે : ગુલામમોહમ્મદ શેખ, મે-જૂન,, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૬૧-૭૦૦

આધુનિક ભારતીય કલાના પ્રવાહો - કે. જી. સુબ્રહ્મણ્યન : ભૂપેન ખખ્ખર-ગુલામમોહમ્મદ શેખ,

મે-જૂન,, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૭૭૯-૭૯૪

કલાવાર્તા - એડવર્ડ રોદિતિ : જ્યોતિ શાહ, ડિસે., ૧૯૬૧, અંક : ૩૦, પૃ. ૪૧૭-૪૨૩

કળા વિશે નોંધ - જુલિયન ગ્રીન : ગુલામમોહમ્મદ શેખ, જુલાઈ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૭, પૃ. ૧૩-૧૬

ચિત્રનાં અંગ - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : સુરેશ જોષી, એપ્રિલ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૬, પૃ. ૭૦૧-૭૧૦


[ખ] શિલ્પ

બાર્બરા હેપવર્થ - એડવર્ડ રોદિતિ : ગુલામમોહમ્મદ શેખ, નવે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૯, પૃ. ૩૬૫-૩૭૫

બ્રાન્કુસીનાં કેટલાંક સંસ્મરણો - યૂજિન આયોનેસ્કો : ગુલામમોહમ્મદ શેખ, ઑક્ટો., ૧૯૬૧, અંક : ૨૮, પૃ. ૨૫૨-૨૫૮

[ગ] સ્થાપત્ય

મુખ્ય માળખાની વિભાવના -બાલકૃષ્ણ વી. દોશી : ગુલામમોહમ્મદ શેખ-સુનીલ કોઠારી, મે-જૂન, ૧૯૬૩,

અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૪૬-૮૫૪

સ્થાપત્યમાં બે વલણો - માધવ અચવલ : રસિક શાહ, મે-જૂન,, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૭૧-૮૮૦

[ઘ] સિનેમા

ઈન્ગમાર બર્ગમેનનો ગૂઢવાદ - કેરોલીન બ્લેકવુડ : સુનીલ કોઠારી, સપ્ટે., ૧૯૬૩, અંક : ૫૧, પૃ. ૮૯-૯૭

પોલીશ ફિલ્મ્સ - મેરી સીટન : સુનીલ કોઠારી, ફેબ્રુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૨, પૃ. ૬૧૫-૬૧૯

_________________________________________

i‘ક્ષિતિજ’ અંક ૫૩ની અનુક્રમણિકા અને અંક ૬૦ની વાર્ષિક સૂચિ પ્રમાણે અનુવાદકનું નામ લખ્યું છે.


પ્રવેશક-દિગ્દર્શક ઈન્ગમાર બર્ગમેનની કૃતિ - એન્થની ફઈસર : સુનીલ કોઠારી, માર્ચ, ૧૯૬૨,

અંક : ૩૩, પૃ. ૬૫૩-૬૬૦

વિવિધ દેશોનાં ચિત્રો - જ્યોર્જીસ સાદૌલ : સુનીલ કોઠારી, મે, ૧૯૬૨, અંક : ૩૫, પૃ. ૮૩૪-૮૪૨

હું ચલચિત્ર શું કામ ઉતારું છું? - ઈન્ગમાર બર્ગમેન : અશ્વિન મહેતા, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૩, અંક : ૫૦, પૃ. ૭૯-૮૮

[ચ] અન્ય

અમૂર્તની વાસ્તવિકતાને પ્રકટાવતી છબિકલા - બ્યુમોન્ટ ન્યૂહોલ : સુરેશ જોષી, મે-જૂન, ૧૯૬૩,

અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૮૯-૮૯૪

આજના કલાજગતના રંગઢંગ - આંદ્રે માર્લો : જ્યોતિ ભટ્ટ, માર્ચ-એપ્રિલ, ૧૯૬૭, અંક : ૭૮-૭૯, પૃ. ૨૦૩-૨૧૨

કલાપ્રતીક અને કલામાં પ્રતીક - સુઝાન લેન્ગર : હરિવલ્લભ ભાયાણી, મે-જૂન, ૧૯૬૩,

અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૭૭૧-૭૭૮

કલામાત્રમાં સર્જન-પ્રક્રિયા સમાન હોય છે ? - જુલિયસ પોર્તનોય : અનિલા ઝવેરી, સપ્ટે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૭, પૃ. ૨૨૪-૨૨૯

યંત્રનિષ્ઠ સંસ્કૃતિમાં માનવવાદી કલાની સમસ્યાઓ (૧) - જોન એલ્ડોર્ફ : હરિવલ્લભ ભાયાણી,

એપ્રિલ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૪, પૃ. ૭૮૫-૭૯૧

યંત્રનિષ્ઠ સંસ્કૃતિમાં માનવવાદી કલાની સમસ્યાઓ (૨) - જોન એલ્ડોર્ફ : હરિવલ્લભ ભાયાણી, મે, ૧૯૬૨, અંક : ૩૫, પૃ. ૮૬૩-૮૬૯

યંત્રનિષ્ઠ સંસ્કૃતિમાં માનવવાદી કલાની સમસ્યાઓ (૩) - જોન એલ્ડોર્ફ : હરિવલ્લભ ભાયાણી, જૂન, ૧૯૬૨, અંક : ૩૬, પૃ. ૯૪૦-૯૪૨

લલિત કલાની ભવાઈ લીલા - પટવંતસિંહ : જ્યોતિ ભટ્ટ, ઑક્ટો., ૧૯૬૩, અંક : ૫૨, પૃ. ૧૯૭-૨૦૩

સેરેમિક્સ-માટીકામની કલા - પ્રીમુલા પંડિત : સુનીલ કોઠારી, મે-જૂન,, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૫૫-૮૬૦


શાસ્ત્ર

[ક] ભાષાવિજ્ઞાન

પાણિનિના વ્યાકરણનો અભ્યાસક્રમ - ડૉ. શ્રીકૃષ્ણ સખારામ ભાવે : ડૉ. અરુણોદય જાની, સપ્ટે., ૧૯૬૩,

અંક : ૫૧, પૃ. ૯૮-૧૧૩

सबकी लिपि - વિનોબા : ( –– ), મે, ૧૯૬૦, અંક : ૧૧, પૃ. ૭૮૫-૭૮૬

[ખ] વિજ્ઞાન/મનોવિજ્ઞાન

કાર્યકારણવાદ, આકસ્મિકતાવાદ અને સૃષ્ટિ - ફિલિપ મોરિસન : મધુકર શાહ, જૂન, ૧૯૬૧,

અંક : ૨૪, પૃ. ૯૩૫-૯૪૭

દુનિયાની વસ્તી - સર ચાર્લ્સ ડાર્વિન : મધુકર શાહ, ફેબ્રુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૨, પૃ. ૫૭૬-૫૮૦

દુનિયાનું મારું દર્શન - આલ્બર્ટ આઈન્સ્ટાઈન : મધુકર શાહ, એપ્રિલ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૪, પૃ. ૭૬૧-૭૬૪

નૂતનયુગના નવા માનવી - સર ચાર્લ્સ સ્નો : મધુકર શાહ, જાન્યુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૧, પૃ. ૪૯૧-૪૯૫

નોંધવિશેષ - વિલિયમ હાર્લન હેલ : મધુકર શાહ, ડિસે., ૧૯૬૧, અંક : ૩૦, પૃ. ૪૫૮-૪૬૦

માણસના સ્વભાવનું દ્વૈત - રેબેક્કા વેસ્ટ : મધુકર શાહ, જુલાઈ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૭, પૃ. ૨૦-૨૩

માણસનું મગજ વધારે હોત તો.... - લૉર્ડ આડ્રિયન : મધુકર શાહ, મે, ૧૯૬૨, અંક : ૩૫, પૃ. ૮૨૪-૮૨૬

સત્ય અને મૂલ્ય - જેકબ બ્રોનોવસ્કી : મધુકર શાહ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૩, અંક : ૫૦, પૃ. ૫૭-૭૧

અન્ય

[ક] રાજકીય લેખન

અણુબૉમ્બ કેમ ફેંકાયો - પર્લ બક : કાંતિ શાહ, ડિસે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૬, પૃ. ૪૨૪-૪૨૯

અવિચલ નીતિ - જવાહરલાલ નહેરુ : ( –– ), ડિસે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૬, પૃ. ૩૯૧-૩૯૪

ગાંધીજીને જીવનમાં કંડારીએ - બેનીઆમિનો બુફાનો : ( –– ), ઑક્ટો., ૧૯૬૦, અંક : ૧૬, પૃ. ૨૫૫-૨૫૬

ચીનની ચૅલેંજ - અશોક મહેતા : પ્રબોધ ચોક્સી, નવે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૫, પૃ. ૩૪૪-૩૪૮

ચીનની સિદ્ધિ - ચાઉ એન-લાઈ : ( –– ), નવે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૫, પૃ. ૩૬૫-૩૬૮

નહેરુવાદ : નવયુગનો જુનવાણીપંથi (‘નહેરુ : અણુયુગનો સમર્થ સમન્વયક’ - ભોગીલાલ ગાંધી)

- રજની કોઠારી : ( –– ), જાન્યુ. , ૧૯૬૧, અંક : ૧૯, પૃ. ૪૮૯-૪૯૪ અને ૫૫૭-૫૬૦

પાર્લામેન્ટરી સ્વરાજ - દાદા ધર્માધિકારી : ( –– ), જુલાઈ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૧, પૃ. ૪૫-૪૯

ભારતની વિદેશનીતિ - જયપ્રકાશ નારાયણ : નારાયણ દેસાઈ, ઑક્ટો., ૧૯૫૯, અંક : ૦૪, પૃ. ૨૯૬-૩૦૩

યુગોસ્લાવિયાની ક્રાંતિ - વિમલા ઠકાર: ( –– ), મે, ૧૯૬૦, અંક : ૧૧, પૃ. ૭૮૭-૭૯૦

લોકશાહી સંબંધો - દાદા ધર્માધિકારી : ( –– ), ઑક્ટો., ૧૯૬૨, અંક : ૪૦, પૃ. ૨૮૮-૨૯૦

લોકસ્વરાજ્ય : પંચાયતરાજ - જયપ્રકાશ નારાયણ : ( –– ), મે, ૧૯૬૧, અંક : ૨૩, પૃ. ૮૪૦-૮૫૨

____________________________________________

iગુજરાતી પુસ્તકની રજની કોઠારીએ અંગ્રેજીમાં કરેલી સમીક્ષાનો અનુવાદ સુરેશ જોષીએ કર્યો હોવાની શક્યતા છે.


લોકસ્વરાજ્ય : પંચાયતરાજ-૨ - જયપ્રકાશ નારાયણ : ( –– ), જૂન, ૧૯૬૧, અંક : ૨૪, પૃ. ૯૦૫-૯૧૮

વિકેન્દ્રીકરણ, સ્વાલંબન અને લોકશાહી - દાદા ધર્માધિકારી : ( –– ), જુલાઈ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૩, પૃ. ૭૫-૭૬

વિશ્વપોષક ગુર્જરી - શ્રી અરવિંદ : પ્રબોધ ચોક્સી, મે, ૧૯૬૦, અંક : ૧૧, પૃ. ૭૮૧-૭૮૨

સત્યાગ્રહ - જવાહરલાલ નહેરુ : ( –– ), જાન્યુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૭, પૃ. ૪૭૪-૪૭૬

સમાજવાદના નિકષ - અચ્યુત પટવર્ધન : ( –– ), ફેબ્રુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૮, પૃ. ૬૦૩-૬૧૦

સામ્યવાદ અને અહિંસા - એડ્ગર સ્નોની ગાંધીભક્તિ વિષે : ( –– ), જુલાઈ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૧, પૃ. ૬૧-૬૩

સ્વતંત્ર પક્ષની વિચાર-ભૂમિકા - ચક્રવર્તી રાજગોપાલાચારી : ( –– ), ઑગસ્ટ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૨, પૃ. ૧૨૬-૧૩૦

[ખ] ચિંતન

અનાહત નાદ - મૅડમ બ્લેવેટ્સ્કી : કિશનસિંહ ચાવડા, નવે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૭, પૃ. ૩૫૧-૩૫૩

અમોલખ રત્ન - જ્ઞાનદેવ : વિનોબા, ફેબ્રુ., ૧૯૬૧, અંક : ૨૦, પૃ. ૫૬૯

અસ્તિત્વવાદની ભૂમિકા - સુઝાન લેન્ગર : હરિવલ્લભ ભાયાણી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૮, પૃ. ૧૦૫-૧૦૯

આજનો મૂલ્યપ્રલય : નવા યુગની જન્મવેદના - ડૉ. ઇન્દ્રસેન : ( –– ), ઑક્ટો., ૧૯૬૦,

અંક : ૧૬, પૃ. ૨૪૫-૪૭

આધ્યાત્મિક યુગનું આગમન - શ્રી અરવિંદ : સુંદરમ્, ઑગસ્ટ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૨, પૃ. ૧૪૨-૫૧

ઈશ્વરની ઘડી - શ્રી અરવિંદ : ( –– ), સપ્ટે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૩, પૃ. ૨૩૬

ઉપનિષદોનો અભ્યાસ - વિનોબા : પ્રબોધ ચોક્સી-નારાયણ દેસાઈi , જુલાઈ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૧, પૃ. ૧૭-૨૭

ઉપનિષદોનો અભ્યાસ - વિનોબા : પ્રબોધ ચોક્સી-નારાયણ દેસાઈ, ઑગસ્ટ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૨, પૃ. ૯૯-૧૦૩

ઉપનિષદોનો અભ્યાસ - વિનોબા : પ્રબોધ ચોક્સી-નારાયણ દેસાઈ, સપ્ટે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૩, પૃ. ૨૦૭-૨૧૦

ઉપનિષદોનો અભ્યાસ (શાંતિ) - વિનોબા : પ્રબોધ ચોક્સી-નારાયણ દેસાઈ, ઑક્ટો., ૧૯૫૯,

અંક : ૦૪, પૃ. ૨૮૬-૨૯૦

ઉપનિષદોનો અભ્યાસ - વિનોબા : પ્રબોધ ચોક્સી-નારાયણ દેસાઈ, નવે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૫, પૃ. ૩૩૫-૩૪૦ ઉપનિષદોનો અભ્યાસ - વિનોબા : પ્રબોધ ચોક્સી-નારાયણ દેસાઈ, જાન્યુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૭, પૃ. ૫૨૪-૫૨૮ ઉપનિષદોનો અભ્યાસ (૨ : શાંતિ) - વિનોબા : પ્રબોધ ચોક્સી-નારાયણ દેસાઈ, ફેબ્રુ., ૧૯૬૦,

અંક : ૦૮, પૃ. ૫૬૩-૫૬૬

ઉપનિષદોનો અભ્યાસ (અધ્યાય : ૩) - વિનોબા : પ્રબોધ ચોક્સી-નારાયણ દેસાઈ, માર્ચ, ૧૯૬૦,

અંક : ૦૯, પૃ. ૬૫૧-૬૫૭

__________________________________________

iઅનુવાદકના નામ યજ્ઞ પ્રકાશન દ્વારા પ્રગટ થયેલા પુસ્તક ‘ઉપનિષદોનો અભ્યાસ’ (પ્ર. આ. ૧૯૬૧) પ્રમાણે લખ્યાં છે.


ઉપનિષદોનો અભ્યાસ (અધ્યાય : ૩) - વિનોબા : પ્રબોધ ચોક્સી-નારાયણ દેસાઈ, એપ્રિલ, ૧૯૬૦,

અંક : ૧૦, પૃ. ૭૧૧-૭૧૭

ઉપનિષદોનો અભ્યાસ (અધ્યાય : ૩) - વિનોબા : પ્રબોધ ચોક્સી-નારાયણ દેસાઈ, મે, ૧૯૬૦, અંક : ૧૧, પૃ. ૭૯૭-૮૦૨

ઉપનિષદોનો અભ્યાસ (અધ્યાય : ૩) - વિનોબા : પ્રબોધ ચોક્સી-નારાયણ દેસાઈ, જૂન, ૧૯૬૦, અંક : ૧૨, પૃ. ૮૯૮-૯૦૦

ઉપનિષદોનો અભ્યાસ (અધ્યાય : ૩) - વિનોબા : પ્રબોધ ચોક્સી-નારાયણ દેસાઈ, જુલાઈ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૩, પૃ. ૧૯-૨૧

ઉપનિષદોનો અભ્યાસ (અધ્યાય : ૩) - વિનોબા : પ્રબોધ ચોક્સી-નારાયણ દેસાઈ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૦,

અંક : ૧૪, પૃ. ૯૭-૧૦૧

ઉપનિષદોનો અભ્યાસ (અધ્યાય : ૩) - વિનોબા : પ્રબોધ ચોક્સી-નારાયણ દેસાઈ, સપ્ટે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૫, પૃ. ૨૦૫-૨૦૮

ઉપનિષદોનો અભ્યાસ (પરમાર્થની પ્રસ્થાનત્રયી) - વિનોબા : પ્રબોધ ચોક્સી-નારાયણ દેસાઈ, ઑક્ટો., ૧૯૬૦,

અંક : ૧૬, પૃ. ૨૪૮-૨૫૪

ઉપનિષદોનો અભ્યાસ (પરમાર્થની પ્રસ્થાનત્રયી) - વિનોબા : પ્રબોધ ચોક્સી-નારાયણ દેસાઈ, નવે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૭, પૃ. ૩૩૫-૩૪૨

ક્રાંતિની ત્રણ નિષ્ઠાઓ - દાદા ધર્માધિકારી : કાંતિ શાહ, સપ્ટે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૫, પૃ. ૧૬૩-૧૭૨

क्रियासिद्धि: सत्त्वे - દાદા ધર્માધિકારી : ( –– ), ડિસે., ૧૯૬૨, અંક : ૪૨, પૃ. ૩૯૯-૪૦૧

ગ્રામસ્વરાજ અને વિશ્વબંધુત્વ - દાદા ધર્માધિકારી : પદ્મા, જુલાઈ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૫, પૃ. ૪૫-૫૨

चरैवेति-चरैवेति - વાસુદેવશરણ અગ્રવાલ : ( –– ), ઑગસ્ટ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૪, પૃ. ૧૨૨-૧૨૬

ચૌદ રત્નો - શ્રી અરવિંદ : ( –– ), ડિસે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૮, પૃ. ૩૯૯-૪૦૦

જાણવું એટલે પામવું - વસુબોધ : ( –– ), ઑક્ટો., ૧૯૫૯, અંક : ૦૪, પૃ. ૨૪૭-૨૫૦

ઝંખનાની ઘડી - મનસ્ : પ્રબોધ ચોક્સી, જાન્યુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૭, પૃ. ૫૩૦-૫૩૭

પ્રતિજ્ઞા - વિનોબા : ( –– ), ઑક્ટો., ૧૯૫૯, અંક : ૦૪, પૃ. ૨૩૭

પ્રભુ બોલ્યા : ૧ : પ્રભુ અને શિષ્ય - ખલિલ જિબ્રાન : પ્રબોધ ચોક્સી, ઑક્ટો., ૧૯૬૦, અંક : ૧૬, પૃ. ૨૬૧-૨૭૧

પ્રભુ બોલ્યા : ૨ : પ્રભુનું નિર્વાણ - ખલિલ જિબ્રાન : પ્રબોધ ચોક્સી, નવે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૭, પૃ. ૩૨૫-૩૩૪

પ્રભુ બોલ્યા : ૧ : જીવન વિશે - ખલિલ જિબ્રાન : પ્રબોધ ચોક્સી, ડિસે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૮, પૃ. ૪૦૧-૪૦૨

પ્રભુ બોલ્યા : ૨ : માનવી કાનૂનના શહીદો વિશે - ખલિલ જિબ્રાન : પ્રબોધ ચોક્સી, જાન્યુ., ૧૯૬૧, અંક : ૧૯, પૃ. ૪૯૫

પ્રભુ બોલ્યા : ૩ : ચિંતન અને મનન - ખલિલ જિબ્રાન : પ્રબોધ ચોક્સી, ફેબ્રુ., ૧૯૬૧, અંક : ૨૦, પૃ. ૬૧૧-૬૧૨

પ્રભુ બોલ્યા : ૪ : પ્રેમ અને લગ્ન - ખલિલ જિબ્રાન : પ્રબોધ ચોક્સી, માર્ચ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૧, પૃ. ૬૮૩-૬૮૪

પ્રભુ બોલ્યા : ૫ : માનવીની દિવ્યતા - ખલિલ જિબ્રાન : પ્રબોધ ચોક્સી, એપ્રિલ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૨, પૃ. ૭૭૪-૭૭૫

માનવવંશ નિયમન - દાદા ધર્માધિકારી : ( –– ), માર્ચ, ૧૯૬૦, અંક : ૦૯, પૃ. ૬૮૫-૬૮૮

મારી યાત્રાની દૃષ્ટિ - વિનોબા : ( –– ), સપ્ટે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૩, પૃ. ૧૮૬-૧૯૦

મુક્તિમાર્ગ (૧ : सत्य) - આર્થર હૉપકિન્સ : ( –– ), જુલાઈ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૧, પૃ. ૨૯-૪૦

મુક્તિમાર્ગ (૨ : समानता) - આર્થર હૉપકિન્સ : ( –– ), ઑગસ્ટ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૨, પૃ. ૧૦૭-૧૧૯

મુક્તિમાર્ગ (૩ : विद्या) - આર્થર હૉપકિન્સ : ( –– ), સપ્ટે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૩, પૃ. ૨૧૪-૨૨૨

મુક્તિમાર્ગ (૪ : यंत्र) - આર્થર હૉપકિન્સ : ( –– ), નવે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૫, પૃ. ૩૬૯-૩૭૬

મુક્તિમાર્ગ (૫ : पूंजीवाद) - આર્થર હૉપકિન્સ : ( –– ), ડિસે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૬, પૃ. ૪૫૬-૪૬૧

મુક્તિમાર્ગ (૬ : बहुसंगठन) - આર્થર હૉપકિન્સ : પ્રબોધ ચોક્સી, જાન્યુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૭, પૃ. ૫૧૨-૫૨૩

મુક્તિમાર્ગ (૭ : युद्ध) - આર્થર હૉપકિન્સ : ( –– ), ફેબ્રુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૮, પૃ. ૫૬૭-૫૭૮

મુક્તિમાર્ગ (૮ : विश्वबंधुत्व) - આર્થર હૉપકિન્સ : પ્રબોધ ચોક્સી, માર્ચ, ૧૯૬૦, અંક : ૦૯, પૃ. ૬૫૮-૬૬૭

મુક્તિમાર્ગ (૯ : कौशल) - આર્થર હૉપકિન્સ : પ્રબોધ ચોક્સી, એપ્રિલ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૦, પૃ. ૭૧૮-૭૨૮

મુક્તિમાર્ગ (૧૦ : पूंजीवादनो खटलो) - આર્થર હૉપકિન્સ : પ્રબોધ ચોક્સી, મે, ૧૯૬૦, અંક : ૧૧,પૃ. ૮૦૩-૮૧૬

મુક્તિમાર્ગ (૧૧ : क्रांति) - આર્થર હૉપકિન્સ : પ્રબોધ ચોક્સી, જૂન, ૧૯૬૦, અંક : ૧૨, પૃ. ૮૮૩-૮૯૭

મૈત્રેયીની પ્રાર્થના - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : પ્ર. ના. (પ્રબોધ ચોક્સી, નારાયણ દેસાઈ ?), જુલાઈ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૧,પૃ. ૬૪-૬૭

વર્તમાન માનવસ્થિતિ - એરિક ફ્રોમ : પ્રબોધ ચોક્સી, એપ્રિલ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૦, પૃ. ૭૫૪-૭૬૧

વાણીનો યજ્ઞ - વિનોબા, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૪, પૃ. ૧૫૨-૧૫૩

વૈજ્ઞાનિક સભ્યતા અને સાંસ્કૃતિક કટોકટી - સુઝાન લેન્ગર : હરિવલ્લભ ભાયાણી, ડિસે., ૧૯૬૨,

અંક : ૪૨, પૃ. ૪૦૩-૪૦૯

શાંતિ-વિચાર ( : ૧) - દાદા ધર્માધિકારી : પ્રબોધ ચોક્સી, ફેબ્રુ., ૧૯૬૧, અંક : ૨૦, પૃ. ૫૮૩-૫૯૨

શાંતિ-વિચાર : ૨ - દાદા ધર્માધિકારી : પ્રબોધ ચોક્સી, માર્ચ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૧, પૃ. ૬૭૩-૬૮૨

શાંતિ-વિચાર : ૩ - દાદા ધર્માધિકારી : પ્રબોધ ચોક્સી, એપ્રિલ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૨, પૃ. ૭૭૬-૭૮૩

શ્રી કૃષ્ણમૂર્તિનું જીવનદર્શન - દાદા ધર્માધિકારી : પદ્માબેન ભાવસાર, ફેબ્રુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૮, પૃ. ૬૦૦-૬૦૨

સમન્વય - વિનોબા : પ્રબોધ ચોક્સી, ફેબ્રુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૮, પૃ. ૫૪૭

સમાધિ અને સાયન્સ - આલ્ડસ હક્સ્લી : મધુકર શાહ, જુલાઈ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૩, પૃ. ૬૫-૬૮

સોમયાગ - વિનોબા : ( –– ), સપ્ટે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૫, પૃ. ૧૬૧-૧૬૨

સ્વતંત્રતાવાદ અને અહિંસા - સિડની હૂક-વિનોબા : ( –– ), જુલાઈ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૧, પૃ. ૫૩-૬૧


[ગ] પત્ર

અલવિદા - ( –– ) : જયંત પારેખ, એપ્રિલ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૪, પૃ. ૭૧૭-૭૨૭

કેરલ વિશે બે પત્રો - દાદા ધર્માધિકારી : ( –– ), ઑગસ્ટ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૨, પૃ. ૧૩૧-૧૩૫

ગીતાંજલિ અંગ્રેજીમાં અવતરી - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : નારાયણ દેસાઈ, ડિસે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૬, પૃ. ૪૦૬-૪૦૮

છિન્નપત્ર - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : સુરેશ જોષી, ઑક્ટો., ૧૯૬૧, અંક : ૨૮, પૃ. ૨૪૩-૨૪૬

છિન્નપત્ર - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : સુરેશ જોષી, ડિસે., ૧૯૬૧, અંક : ૩૦, પૃ. ૪૬૧-૪૬૫

છિન્નપત્ર - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : સુરેશ જોષી, માર્ચ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૩, પૃ. ૬૪૩-૬૪૬

પત્ર મર્મર - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર : સુરેશ જોષી, જુલાઈ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૫, પૃ. ૨૮-૩૨

લેખકોને પત્રો (૧. એલેક્સોઇડ પ્લેશ્ખેયેવને, ૨. એલેક્સઈ સુવોરિનને, ૩. ઈવાન લિયોન્તિયેવને)

- એન્તોન ચેહોફ : ( –– ), માર્ચ, ૧૯૬૪,

અંક : ૫૭, પૃ. ૫૬૪-૫૬૮

વાનગોઘના પત્રો - વીન્સેન્ટ (વાનગોઘ) : દામોદર બલર, મે, ૧૯૬૨, અંક : ૩૫, પૃ. ૮૦૨-૮૦૭


[ઘ] અન્ય લેખ

અણુ નહીં પ્રાણ - હેન્રી વૉલેસ : ( –– ), સપ્ટે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૫, પૃ. ૨૦૯-૨૧૦

ઑક્સફર્ડમાં જયપ્રકાશ - ગાય વિન્ટ : પ્રબોધ ચોક્સી, મે, ૧૯૬૦, અંક : ૧૧, પૃ. ૮૨૨-૮૨૭

કપિ-માનવ - બ્રિજેશ કે. વર્મા : કાંતિ શાહ, મે, ૧૯૬૦, અંક : ૧૧, પૃ. ૮૩૨-૮૩૬

ગાંધીજી - વિનોબા : ( –– ), જાન્યુ., ૧૯૬૧, અંક : ૧૯, પૃ. ૪૭૯

ગાંધીજી અને આપણે - જવાહરલાલ નેહરુ : ( –– ), ઑક્ટો., ૧૯૬૦, અંક : ૧૬, પૃ. ૨૪૩-૨૪૪

ચર્ખા-જયંતી - પ્યારેલાલ : ( –– ), ઑક્ટો., ૧૯૬૦, અંક : ૧૬, પૃ. ૨૪૧-૨૪૨

ત્રીજો ઉદ્યોગમાર્ગ - અર્નેસ્ટ બાડર : ( –– ), મે, ૧૯૬૦, અંક : ૧૧, પૃ. ૮૪૩-૮૪૫

તૉલ્સ્તૉય અને ગાંધીજી - પ્યારેલાલજી : મીરા ભટ્ટ, ફેબ્રુ., ૧૯૬૧, અંક : ૨૦, પૃ. ૫૭૧-૫૭૪

નાનાભાઈની વિભૂતિ - દાદા ધર્માધિકારી : ( –– ), જાન્યુ., ૧૯૬૧, અંક : ૧૯, પૃ. ૫૬૮

ભારતીય કૃષિનો પરાજય - રેને દુમાં : ( –– ), માર્ચ, ૧૯૬૦, અંક : ૦૯, પૃ. ૬૭૦-૬૭૭

મહાન કિન્તુ કરુણ - લૉર્ડં એટલી : ( –– ), જૂન, ૧૯૬૪, અંક : ૬૦, પૃ. ૭૩૧-૭૩૨

મુંબઈનો દૂધ-પ્રશ્ન - મનુભાઈ શાહ : પુષ્કર પંડ્યા, જૂન, ૧૯૬૦, અંક : ૧૨, , પૃ. ૯૦૧-૯૦૯

સંસ્થા અને કુટુંબ - દાદા ધર્માધિકારી : ( –– ), જૂન, ૧૯૬૦, અંક : ૧૨, પૃ. ૮૬૨-૮૬૮

હોમિયોપેથી - ડૉ. પી. શંકરન્ : ( –– ), ડિસે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૬, પૃ. ૪૧૭-૪૨


પ્રકીર્ણ

સર્જક-વ્યક્તિવિશેષ

એસ્પ્રેસો કૉફી - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, જુલાઈ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૫, પૃ. ૨૩-૨૭

ઓલ્ડસ હકસ્લી - રશ્મિ મહેતા, માર્ચ,૧૯૬૪, અંક : ૫૭, પૃ. ૫૫૯-૫૬૩

જે. બી. એસ. હાલ્ડેન - મધુકર શાહ, ડિસે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૬, પૃ. ૪૪૧-૪૪૬

ડૉ. સાંડેસરાને નર્મદ સુવર્ણ ચંદ્રક - ર. ના. મહેતા, સપ્ટે., ૧૯૬૨, અંક : ૩૯, પૃ. ૨૩૮-૨૩૯

પાસ્તરનાક અને સ્તાલિન - વસુબોધ, સપ્ટે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૩, પૃ. ૨૦૧-૨૦૨

બે નિવાપાંજલિ (૧. પ્રહલાદ પારેખ, ૨. નાનાભાઈ ભટ્ટ) - હરીન્દ્ર દવે, જાન્યુ., ૧૯૬૨,

અંક : ૩૧, પૃ. ૫૪૧-૫૪૨

બે વિજ્ઞાની - મધુકર શાહ, નવે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૯, પૃ. ૩૪૦-૩૫૧

વિલિયમ ફૉકનર : એક પરિચય - ભારતી દલાલ, જુલાઈ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૭, પૃ. ૫૪-૫૯ અને ૭૨

શ્રી કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી - સુરેશ જોષી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૪, પૃ. ૧૫૨

શ્રી રાજચંદ્રની સાધના - હરીશ વ્યાસ, ડિસે., ૧૯૬૧, અંક : ૩૦, પૃ. ૪૨૪-૪૨૭

સત્યાગ્રહી બર્ટ્રાન્ડ રસેલ - પ્રબોધ ચોક્સી, માર્ચ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૧, પૃ. ૭૦૦ અને ૭૨૮

સ્વ. હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ - પ્રબોધ ચોક્સી, જાન્યુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૭, પૃ. ૪૭૦-૪૭૧


રાજકીય લેખન

આર્થિક સ્વરાજ્યના પાયા - ગાંધીજી, જુલાઈ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૩, પૃ. ૦૩-૦૪

ઉદ્યોગદાન - પ્રબોધ ચોક્સી, જુલાઈ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૩, પૃ. ૫૧-૬૪

ઓજાર પાછળની દૃષ્ટિ - મોહન પરીખ, ઑક્ટો., ૧૯૬૦, અંક : ૧૬, પૃ. ૨૫૭-૨૬૦

કેરળ સત્યાગ્રહ વિશે ગાંધીજી - મહાદેવ દેસાઈ, જુલાઈ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૧, પૃ. ૭૩-૭૫

ચીનની પદ્ધતિ - પ્રબોધ ચોક્સી, નવે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૫, પૃ. ૩૭૭-૩૮૫

જયપ્રકાશજીના પ્રબંધનો સાર - ભોગીલાલ ગાંધી, ફેબ્રુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૮, પૃ. ૫૭૯-૫૯૦

ફ્રાન્સ, પરમાણુ બૉંબ ને વિશ્વશાંતિ - મધુકર શાહ, માર્ચ, ૧૯૬૦, અંક : ૦૯, પૃ. ૬૪૨-૬૪૯

લોક સેવક સંઘ - ગાંધીજી, જાન્યુ., ૧૯૬૧, અંક : ૧૯, પૃ. ૪૮૦

વૈજ્ઞાનિક સર્વોદયની આકાંક્ષા - નારાયણ દેસાઈ, ફેબ્રુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૮, પૃ. ૫૯૮-૫૯૯

વૈજ્ઞાનિક સર્વોદયનો મોહનમાર્ગ - પ્રબોધ ચોક્સી, માર્ચ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૧, પૃ. ૬૮૬-૬૯૬

સ્વરાજ માટે લોકોનું તપ - ગાંધીજી, ડિસે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૬, પૃ. ૩૯૫-૩૦૫

હું કૉંગ્રેસમાં કેમ જોડાયો ? - જી. જી. મહેતા, ડિસે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૬, પૃ. ૪૦૯-૪૧૩


ચિંતનાત્મક લેખન

અતિમનસની સાધના - હરીશ વ્યાસ, ડિસે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૬, પૃ. ૪૧૪-૪૧૬

આંદોલનનું આત્મપરીક્ષણ - પ્રબોધ ચોક્સી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૪, પૃ. ૮૨૮-૮૫૩

ક્વેકરો - નારાયણ દેસાઈ, નવે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૫, પૃ. ૩૪૯-૩૫૯

ધર્મની દૃષ્ટિ - ગાંધીજી, સપ્ટે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૩, પૃ. ૧૮૪-૧૮૫

બ્રહ્મવિદ્યા એ જ પાયો - બબલભાઈ મહેતા, સપ્ટે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૩, પૃ. ૧૬૫-૧૬૬

વાસનામુક્તિનો માર્ગ - હરીશ વ્યાસ, સપ્ટે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૩, પૃ. ૨૨૫-૨૨૭

વિચાર-દીપ - દાદા ધર્માધિકારી, ડિસે., ૧૯૬૨, અંક : ૪૨, પૃ. ૪૫૫-૪૬૦

વિશ્વગ્રામનો વિપ્લવ - પ્રણવ, માર્ચ, ૧૯૬૦, અંક : ૦૯, પૃ. ૬૬૮-૬૬૯

‘શબ્દ અને વસ્તુ’ (‘Words And Things’ - અર્નેસ્ટ ગેલ્નર) - દિનેશ માહુલકર, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૩,

અંક : ૫૦, પૃ. ૩૧-૪૪

‘શબ્દ અને વસ્તુ’ (ઉત્તરપક્ષ) (‘Words And Things’ - અર્નેસ્ટ ગેલ્નર) - સુનયન હ. દિવેટીયા,

ઑગસ્ટ, ૧૯૬૩, અંક : ૫૦, પૃ. ૪૫-૫૧

શિક્ષણ, શાસન અને સત્યાગ્રહ - મનમોહન ચૌધરી, જાન્યુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૭, પૃ. ૫૦૧-૫૧૧

શ્રદ્ધા-બુદ્ધિ-સમન્વય - મહાદેવ હ. દેસાઈ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૪, પૃ. ૮૧-૮૨

શ્રી કૃષ્ણમૂર્તિની જીવનદૃષ્ટિ - હરીશ વ્યાસ, જુલાઈ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૧, પૃ. ૪૧-૪૪

સર્વોદય : વ્યવહારની વિચારણા - ભોગીલાલ ગાંધી, જુલાઈ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૧, પૃ. ૬૮-૭૨

સાચાં અને શુદ્ધ સાધનોનો આગ્રહ - કિશોરલાલ મશરૂવાળા, ઑક્ટો., ૧૯૫૯, અંક : ૦૪, પૃ. ૨૪૧-૨૪૪


પત્રો

ઈટાલીના પત્રો - જ્યોતિ ભટ્ટ, ફેબ્રુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૨, પૃ. ૬૨૦-૨૨૩

ઈટાલીના પત્રો - જ્યોતિ ભટ્ટ, પ્રદ્યુમ્ન તન્ના, જુલાઈ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૭, પૃ. ૨૭-૩૪

ઈટાલીના પત્રો - જ્યોતિ ભટ્ટ, પ્રદ્યુમ્ન તન્ના, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૮, પૃ. ૧૧૬-૧૨૧

ઈટાલીનો પત્ર - જ્યોતિ ભટ્ટ, માર્ચ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૩, પૃ. ૬૭૧-૬૭૩

ગોવા અંગે બે પત્રો - કાન્તિ શાહ, પ્રબોધ ચોક્સી, જાન્યુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૧, પૃ. ૫૪૪-૫૪૭

પત્રચર્ચા

અછાંદસ વિશે થોડું છાંદસ - હીરાલાલ મહેતા, ઑક્ટો., ૧૯૬૩, અંક : ૫૨, પૃ. ૨૧૫-૨૧૭

અપેક્ષા થોડી પ્રામાણિકતાની - જશવંત શેખડીવાળા, ઑક્ટો., ૧૯૬૪, અંક : ૬૪, પૃ. ૩૦૩-૩૦૯

‘અભિનવ-ઊઝણું’ વિશે કેટલીક સ્પષ્ટતા - શિવલાલ જેસલપુરા, એપ્રિલ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૬, પૃ. ૭૩૮-૭૪૦

આકૃતિ અને ‘અંતસ્તત્ત્વ’ - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, જૂન, ૧૯૬૧, અંક : ૨૪, પૃ. ૯૫૩-૯૫૬

આજના શિક્ષિતો ‘સિનિક’ કેમ છે ? - નારાયણ દેસાઈ, ઑક્ટો., ૧૯૫૯, અંક : ૦૪, પૃ. ૨૬૫-૨૬૭

કલાનો કલાધર્મ અને જીવનધર્મ - રામપ્રસાદ બક્ષી, જૂન, ૧૯૬૧, અંક : ૨૪, પૃ. ૯૫૬-૯૬૦

કાફકા : મણિલાલ નભુભાઈ - અંબાલાલ પુરાણી, નવે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૭, પૃ. ૩૯૦-૩૯૨

ગોમતીદાદાનું ઘરઘર - પ્રબોધ ચોક્સી, એપ્રિલ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૬, પૃ. ૭૪૩-૭૫૦

જીવનચિંતન-વધુ ચર્ચા - દામોદર બલર, ઑક્ટો., ૧૯૬૧, અંક : ૨૮, પૃ. ૩૧૭-૩૧૮

જીવનચિંતન-વધુ ચર્ચા - રતિલાલ દવે, ડિસે., ૧૯૬૧, અંક : ૩૦, પૃ. ૪૭૧-૪૭૨

તેજ-તિમિર : નીતિની સાપેક્ષ ભૂમિકા - રામપ્રસાદ બક્ષી, ડિસે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૮, પૃ. ૪૭૦

તેજ-તિમિર : પ્રાણમય પ્રકૃતિનું શોધન - અંબાલાલ પુરાણી, જાન્યુ., ૧૯૬૧, અંક : ૧૯, પૃ. ૪૮૨-૪૮૮

તેજ-તિમિરનું સહઅસ્તિત્વ કે ભેદ ? - પ્રણવ, ઑક્ટો., ૧૯૬૦, અંક : ૧૬, પૃ. ૩૦૬-૩૦૭

‘થોડી કાવ્યચર્ચા’ વિષે - સુરેશ જોષી, ફેબ્રુ., ૧૯૬૪, અંક : ૫૬, પૃ. ૪૮૮-૪૯૩

‘થોડી કાવ્યચર્ચા’ વિશે થોડું વધુ - સુમન શાહ, ફેબ્રુ., ૧૯૬૪, અંક : ૫૬, પૃ. ૪૯૪-૫૦૦

દેહલનું ‘અભિનવ ઊઝણું’ - મંજુલાલ મજમુદાર, એપ્રિલ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૬, પૃ. ૭૪૦-૭૪૩

‘નવલકથા વિષે’ - ચંદ્રકાન્ત બક્ષી, સુરેશ જોષી, એપ્રિલ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૬, પૃ. ૭૫૦-૭૫૬

પડઘા વિનાની પ્રવૃત્તિ - મહેશ દવે, ડિસે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૬, પૃ. ૪૨૭-૪૩૧

‘પત્ર-ચર્ચા’ : ઈકોતેરમું ક્ષિતિજ - સુમન શાહ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૪, પૃ. ૮૫૪-૮૬૮

પત્ર-ચર્ચા - ચંદ્રકાન્ત બક્ષી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૪, અંક : ૬૨, પૃ. ૧૩૬-૧૩૮

પત્ર-ચર્ચા - ચંદ્રકાન્ત બક્ષી, માર્ચ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૩, પૃ. ૭૦૭-૭૦૮

પત્રચર્ચા - દિલીપ ઝવેરી, મે, ૧૯૬૪, અંક : ૫૯, પૃ. ૭૨૫-૭૨૭

પત્રચર્ચા - પ્રબોધ ચોક્સી, જાન્યુ.-ફેબ્રુ.,૧૯૬૭, અંક : ૭૬-૭૭, પૃ. ૯૯-૧૦૯

પત્ર-ચર્ચા - મનસુખલાલ ઝવેરી, જૂન, ૧૯૬૪, અંક : ૬૦, પૃ. ૭૮૪-૭૮૫

પત્ર-ચર્ચા - વાચસ્પતિ, જુલાઈ, ૧૯૬૪, અંક : ૬૧, પૃ. ૬૯-૭૩

પત્ર-ચર્ચા - શશિકાન્ત, મે, ૧૯૬૧, અંક : ૨૩, પૃ. ૮૭૩-૮૭૪

‘પૂર્વરાગ’ અંગે એક પત્ર - ચિનુ મોદી, જાન્યુ., ૧૯૬૫, અંક : ૬૭, પૃ. ૫૨૦-૫૨૨

‘પૂર્વરાગ-એક પત્ર’નો પ્રત્યુત્તર - રાધેશ્યામ શર્મા, ફેબ્રુ., ૧૯૬૫, અંક : ૬૮, પૃ. ૫૯૨-૫૯૩

પ્રગતિશીલ ચિત્રકારો - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, સપ્ટે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૭, પૃ. ૨૩૫-૨૩૮

પ્રથમ ગુજરાત રાજ્ય કલાપ્રદર્શન - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, માર્ચ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૧, પૃ. ૭૦૮-૭૧૧

બે ખુલાસા - ચિનુ મોદી, મે, ૧૯૬૪, અંક : ૫૯, પૃ. ૭૨૭-૭૨૮

ભિન્નરુચિર્હિ લોક: - અશ્વિન મહેતા, એપ્રિલ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૬, પૃ. ૭૫૭-૭૬૦

મડિયા અને પિકાસો - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, એપ્રિલ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૨, પૃ. ૮૦૦-૮૦૨

શું વિશ્વસેના શક્ય છે ? - પ્રબોધ ચોક્સી, જૂન, ૧૯૬૦, અંક : ૧૨, પૃ. ૮૭૭

સમકાલીન કથા-વિશ્લેષણ - ગુલાબદાસ બ્રોકર, નવે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૫, પૃ. ૩૭૧-૩૭૭

સરકારયોજિત સાહિત્યસ્પર્ધા - કીર્તિકુમાર મુખી, ફેબ્રુ., ૧૯૬૫, અંક : ૬૮, પૃ. ૫૭૬-૫૮૭

સંકેત-એક જુદું દૃષ્ટિબિંદુ - હેમન્ત દેસાઈ, ઑક્ટો., ૧૯૬૧, અંક : ૨૮, પૃ. ૩૧૩-૩૧૬

સંશયવાદનાં થોડાં મૂળિયાં - પ્રબોધ ચોક્સી, ઑક્ટો., ૧૯૫૯, અંક : ૦૪, પૃ. ૨૬૯-૨૭૪

સાહિત્યકલા અને સંગીતકલા - આર. સી. મહેતા, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૬, પૃ. ૧૫૭-૧૫૮

પ્રદેશવિશેષ

આફ્રિકા જાગે છે - પ્રબોધ ચોક્સી, એપ્રિલ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૦, પૃ. ૬૯૯-૭૧૦ અને ૭૬૨-૭૭૩

મણિપુર - સુનીલ કોઠારી, જાન્યુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૧, પૃ. ૫૦૧-૫૦૬


અહેવાલ

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું ૨૨મું સંમેલન ભેગું જંગી પુસ્તક પ્રદર્શન - ઑક્ટો., ૧૯૬૩,

અંક : ૫૨, પૃ. ૨૩૨-૨૩૩

મોડાસાનો મોડ (ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું જ્ઞાનસત્ર) - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, નવે., ૧૯૬૦,

અંક : ૧૭, પૃ. ૩૮૬-૨૮૯

વાડાસિનોરનું જ્ઞાનસત્ર - ભોળાભાઈ પટેલ, ડિસે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૬, પૃ. ૪૫૧-૪૫૬


વિલેપારલેનું વાર્તાકાર સંમેલન - જસુ પાકોi , એપ્રિલ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૨, પૃ. ૭૫૭-૭૬૦ અને ૮૦૩-૮૦૫

વિલેપારલે વાર્તાકાર-સંમેલન - બટુક વોરા, જુલાઈ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૫, પૃ. ૭૨-૭૬

વિલેપારલે સાહિત્યકાર સંમેલન - જસુ પાકો, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૬, પૃ. ૧૫૫-૧૫૭

(સાહિત્ય) પરિષદ-૨૧ - સુરેશ જોષી, ફેબ્રુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૨, પૃ. ૬૨૭-૬૩૦

સિંધુ ગુર્જરીને આંગણે (ચોથું અખિલ ભારતીય સિંધી ભાષા અને સાહિત્ય સંમેલન) - યતીમ, ડિસે., ૧૯૬૦,

અંક : ૧૮, પૃ. ૪૦૩-૪૦૬


અવકાશપૂરક

અચેતન સુખ - જગદીશ ત્રિવેદી, એપ્રિલ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૦, પૃ. ૭૧૭

અડધી બંદગી - વસુબોધ, જૂન, ૧૯૬૦, અંક : ૧૨, પૃ. ૮૭૦

અતિ - પાસ્કલ, માર્ચ, ૧૯૬૦, અંક : ૦૯, પૃ. ૬૬૯

અનુભવ અને જ્ઞાન - દાદા ધર્માધિકારી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૬, પૃ. ૮૮

અનુમાન અને હનુમાન - વસુબોધ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૬, પૃ. ૧૨૭

અપરાધ-તુલા - ફેબ્રુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૮, પૃ. ૬૧૫

અભય બિન હોત ન પ્રીત - ઉત્તમ હરજી, માર્ચ, ૧૯૬૦, અંક : ૦૯, પૃ. ૬૮૮

અભય વિશ્વ - બર્ટ્રાન્ડ રસેલ, માર્ચ, ૧૯૬૦, અંક : ૦૯, પૃ. ૬૪૯

અહિંસક યંત્રો - સ્વ. જે. સી. કુમારાપ્પા, માર્ચ, ૧૯૬૦, અંક : ૦૯, પૃ. ૬૮૨

અહિંસા - વરુણ, નવે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૫, પૃ. ૩૬૪

આ વિશ્વમાં - વિપિન પરીખ, માર્ચ, ૧૯૬૦, અંક : ૦૯, પૃ. ૬૬૭

આત્મ સમાધાન - થોરો, મે, ૧૯૬૧, અંક : ૨૩, પૃ. ૮૨૬

__________________________________

iજયંત પારેખ, સુનીલ કોઠારી (જ = જયંત, સુ = સુનીલ ; પા = પારેખ, કો = કોઠારી)


આદર્શવાદ - જગદીશ ત્રિવેદી, મે, ૧૯૬૦, અંક : ૧૧, પૃ. ૮૩૬

ઈસકા કૌન ? - હકુ, ફેબ્રુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૮, પૃ. ૫૯૭

એકલ સાંજ - સાલ્વાતોરે ક્વાસિમોદો, ડિસે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૬, પૃ. ૪૦૮

કચરો અને કાદવ - વસુબોધ, ફેબ્રુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૮, પૃ. ૫૯૯

કર્મ-દર્પણ - શ્રી અરવિંદ, ઑક્ટો., ૧૯૬૧, અંક : ૨૮, પૃ. ૨૫૮

કર્મરૂપી મહાછદ્મ - કિર્કેગાર્ડ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૪, પૃ. ૧૪૧

કલાકૃતિનો જન્મ - આંદ્રે જિદ, ઑક્ટો., ૧૯૫૯, અંક : ૦૪, પૃ. ૨૪૦

કલાની અવિભિન્નતા - ઑઝેન્ફન્ટ, જુલાઈ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૫, પૃ. ૧૩

કવિ - અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ, નવે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૭, પૃ. ૩૫૩

કસોટી - ફ્રાન્ઝ કાફકા, સપ્ટે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૫, પૃ. ૨૨૭

કાવ્યની ટોચ - રોબર્ટ ફ્રોસ્ટ, એપ્રિલ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૨, પૃ. ૮૦૨

કાળ સાથે મૈત્રી કરો - શ્રી માતાજી, સપ્ટે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૩, પૃ. ૨૧૩

ક્રાંતદર્શી કવિ - વિનોબા, જૂન, ૧૯૬૧, અંક : ૨૪, પૃ. ૮૮૪

ક્રાંતિની યોજના - વસુબોધ, એપ્રિલ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૨, પૃ. ૭૭૨

ખેડૂત કયા ખેતરમાં પ્રથમ વાવણી કરશે ? - વસુબોધ, નવે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૫, પૃ. ૩૪૩

ગાંધીજીનું અર્થતંત્ર - પ્યારેલાલ, નવે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૫, પૃ. ૩૮૫

ગાંધી-સમાધિ પર - અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ, મે, ૧૯૬૧, અંક : ૨૩, પૃ. ૮૨૪

ગુપ્ત ગંગોત્રી - લૂઈ લેવેલ, જૂન, ૧૯૬૦, અંક : ૧૨, પૃ. ૮૯૭

ઘડવૈયા - ડૉ. રાધાકૃષ્ણન, ઑક્ટો., ૧૯૫૯, અંક : ૦૪, પૃ. ૨૭૬

ઘોડો - વસુબોધ, સપ્ટે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૩, પૃ. ૧૯૧

ચાંદાપોળી - દાદા ધર્માધિકારી, એપ્રિલ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૨, પૃ. ૭૮૪

ચિત્ત ભારત - મિલ્ફર્ડ ઈ. શીલ્ડઝ : પ્રણવ, જાન્યુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૭, પૃ. ૪૭૩

ચૂંટણી દિન - ઉશનસ્, ફેબ્રુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૮, પૃ. ૬૧૩

જગત જ જગદીશ - રબ્બી પિન્હાસ કોરટેઝ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૪, પૃ. ૧૫૩

જિંદગી - ગોવિંદ વલ્લભ પંત, માર્ચ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૧, પૃ. ૭૨૧

જીવનધોરણ, મરણધોરણ - ઈઝવેસ્ટિયા, અર્લ આરૉન, એપ્રિલ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૦, પૃ. ૭૭૩

જીવનના ઉપાદાનની ખોજ - દાદા ધર્માધિકારી, જુલાઈ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૫, પૃ. ૫૨

ઝૂલુ કહેતી - પ્રણવ, એપ્રિલ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૨, પૃ. ૭૪૮

ટ્રસ્ટીશિપ - વસુબોધ, જૂન, ૧૯૬૦, અંક : ૧૨, પૃ. ૯૦૦

ટ્રસ્ટીશિપ : જમીન કોણ ધરાવી શકે ? - વસુબોધ, સપ્ટે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૩, પૃ. ૧૮૩

ઢાળમાં ગીતા પ્રવચનો - પ્રબોધ ચોક્સી, મે, ૧૯૬૦, અંક : ૧૧, પૃ. ૮૪૨

તડકો - જગદીશ ત્રિવેદી, મે, ૧૯૬૦, અંક : ૧૧, પૃ. ૮૩૬

ત્યાગ - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર, ફેબ્રુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૮, પૃ. ૫૭૮

ત્રિગુણ-શોધન - વિનોબા : પ્રણવ, જાન્યુ., ૧૯૬૧, અંક : ૧૯, પૃ. ૪૮૮

ત્રિશંકુ - ઓસ્કાર વાઈલ્ડ, ફેબ્રુ., ૧૯૬૧, અંક : ૨૦, પૃ. ૬૦૮

દક્ષિણાયનાન્તે - નાનાભાઈ ભટ્ટ, જાન્યુ., ૧૯૬૧, અંક : ૧૯, પૃ. પૂંઠું ૦3

દંડની પ્રતિક્રિયા - દાદા ધર્માધિકારી, ઑક્ટો., ૧૯૬૧, અંક : ૨૮, પૃ. ૨૮૬

દાક્તર અને દવા - સિડની હેરિસ, જૂન, ૧૯૬૦, અંક : ૧૨, પૃ. ૮૮૨

દાન - ઈવાન તર્જેનેવ, સપ્ટે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૩, પૃ. ૧૮૫

દારૂ શેમાંથી બને છે ? - વસુબોધ, એપ્રિલ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૨, પૃ. ૭૭૦

દેખાવું અને થવું - આંદ્રે જિદ, ઑક્ટો., ૧૯૫૯, અંક : ૦૪, પૃ. ૨૪૪

ધરતીની ખુમારી - રામમનોહર લોહિયા : પ્રણવ, ફેબ્રુ., ૧૯૬૧, અંક : ૨૦, પૃ. ૫૭૪

નવ ગુણ - ચીમનભાઈ પ્રા. ભટ્ટ, જુલાઈ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૩, પૃ. ૧૮

નિખાલસતા - રોમાં રોલાં, માર્ચ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૧, પૃ. ૬૫૨

નિષ્ઠા - વસુબોધ, મે, ૧૯૬૦, અંક : ૧૧, પૃ. ૭૯૬

નીતિની સીમ - ચુઆંગ ત્ઝુ, સપ્ટે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૩, પૃ. ૧૯૨

ને ત્યારે કરુણાનું રાજ્ય આવશે - વિક્ટર હ્યૂગો, જુલાઈ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૧, પૃ. ૬૩

નૈષ્કર્મ્ય - ફ્રાન્ઝ કાફકા, સપ્ટે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૫, પૃ. ૨૧૬

પરમ ભાગ્ય - યુરીપીડેસ : પ્રણવ, ડિસે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૬, પૃ. ૪૪૫

પરિવ્રાટ્ - ખલિલ જિબ્રાન, જૂન, ૧૯૬૧, અંક : ૨૪, પૃ. ૯૨૭

પંચાયતરાજની દિશામાં - સંકલિત, ઑક્ટો., ૧૯૫૯, અંક : ૦૪, પૃ. ૩૦૩

પૂર્ણ આધ્યાત્મિક ચેતના - શ્રી અરવિંદ, ઑક્ટો., ૧૯૬૦, અંક : ૧૬, પૃ. ૨૭૪

પૈગમ્બર - ફ્રાન્ઝ કાફકા, માર્ચ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૧, પૃ. ૬૫૬

પ્રચ્છન્ન માનવ - કિર્કેગાર્ડ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૪, પૃ. ૧૩૬

પ્રતિકાર-વિવેક - વિવેકાનંદ, ઑગસ્ટ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૨, પૃ. ૯૭

પ્રત્યેક ગીત... - લોર્કા : અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ, જૂન, ૧૯૬૧, અંક : ૨૪, પૃ. ૯૩૪

પ્રાણ-બુદ્ધિ-વિગ્રહ - શ્રી અરવિંદ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૪, પૃ. ૧૨૦

પ્રેમ - પ્રણવ, એપ્રિલ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૦, પૃ. ૭૧૭

પ્રેમ અને મૃત્યુ - પાર લેજરક્વિસ્ટ, જાન્યુ., ૧૯૬૧, અંક : ૧૯, પૃ. ૪૮૮

પ્રેમ અને સંગઠન - પ્યારેલાલજી, ફેબ્રુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૮, પૃ. ૫૯૫

પ્રેમ અંશ - ફ્રાન્ઝ કાફકા, સપ્ટે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૫, પૃ. ૨૨૫

પ્રેમ ને સંસાર - ફ્રાન્ઝ કાફકા, સપ્ટે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૫, પૃ. ૨૨૩

ફરિયાદ નહીં - વસુબોધ, જુલાઈ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૩, , પૃ. ૬૮

ફાનસનો કાચ - વિનોબા, ઑક્ટો., ૧૯૬૧, અંક : ૨૮, પૃ. ૨૪૨

બુદ્ધિ અને જ્ઞાન - શ્રી માતાજી, મે, ૧૯૬૧, અંક : ૨૩, પૃ. ૮૩૦

બ્રહ્મવિદ્યાની વ્યાપક ભૂમિકા - પ્રણવ, એપ્રિલ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૦, પૃ. ૭૪૫

ભળતે જ દવાખાને - દાદા ધર્માધિકારી, જુલાઈ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૫, પૃ. ૨૭

ભારતની શક્તિના ચાર પાયા - કુસુમ દેશપાંડે, ઑક્ટો., ૧૯૫૯, અંક : ૦૪, પૃ. ૨૯૫

ભારતની સ્વરાજ્યશક્તિ - શ્રી અરવિંદ, જુલાઈ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૧, પૃ. ૪૪

ભારત-પ્રતિમા - રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર, ફેબ્રુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૮, પૃ. ૫૪૮

ભૂમિ - વસુબોધ, સપ્ટે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૩, પૃ. ૧૬૩

મન કેવું ? - પ્રણવ, સપ્ટે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૫, પૃ. ૧૭૬

મનુષ્યની વિશેષતા ભાષા નહીં, વાણી - દાદા ધર્માધિકારી, સપ્ટે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૭, પૃ. ૧૯૯

મારાં વેણ - ખલિલ જિબ્રાન, સપ્ટે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૫, પૃ. ૨૦૮

માલિક - ફ્રાન્ઝ કાફકા, સપ્ટે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૫, પૃ. ૨૧૭

મૂર્તિ - આંદ્રે જિદ : પ્રબોધ ચોક્સી, ફેબ્રુ., ૧૯૬૧, અંક : ૨૦, પૃ. ૬૨૪

મોઝેઝ અને ચીન - વસુબોધ, નવે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૫, પૃ. ૩૪૮

મૌનયુગ - બોરિસ પાસ્તરનાક, જાન્યુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૭, પૃ. ૪૯૨

યાદવાસ્થલી - વસુબોધ, ડિસે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૬, પૃ. ૪૧૩

यो अर्थशुचि: स शुचि: - વિનોબા, ઑક્ટો., ૧૯૫૯, અંક : ૦૪, પૃ. ૨૭૫

રાક્ષસ અને અસુર - કિશનસિંહ ચાવડા, ડિસે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૬, પૃ. ૪૨૩

વકીલ - વિનોબા, જુલાઈ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૧, પૃ. ૫૦

વડોદરાના તૉલ્સ્તૉય સેમિનારમાં બેઠાં બેઠાં - પ્રણવ, ફેબ્રુ., ૧૯૬૧, અંક : ૨૦, પૃ. ૫૮૨

વાણી, વર્તન અને નિખાલસતા - અઈલ્મર મૉડ, સપ્ટે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૩, પૃ. ૧૯૯

વારુણી - યતિમ, માર્ચ, ૧૯૬૦, અંક : ૦૯, પૃ. ૬૬૭

વાલિયો અને વાલ્મીકિ - દાદા ધર્માધિકારી, ઑક્ટો., ૧૯૬૧, અંક : ૨૮, પૃ. ૨૯૩

વિચાર-દીપ - દાદા ધર્માધિકારી, નવે., ૧૯૬૨, અંક : ૪૧, પૃ. ૩૪૪

વિજ્ઞાન અને અનુમાન - ડાઉશર, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૬, પૃ. ૧૨૬-૧૨૭

વિરલ આસ્થા : કણિકાઓ - રોમાં રોલાં અને અન્ય : પ્રણવ, ડિસે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૬, પૃ. ૪૫૨

વિરહ-વિદગ્ધને - મો. ક. ગાંધી, ઑગસ્ટ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૨, પૃ. ૧૩૦

વિશ્વચેતના - અનુરાધા, સપ્ટે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૫, પૃ. ૧૭૨

વિષાદયોગ - કિર્કેગાર્ડ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૪, પૃ. ૧૩૨

વિષાદવિજયે માનવી - કિર્કેગાર્ડ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૪, પૃ. ૧૩૯

વ્યક્તિ અને વિભૂતિ - વરુણ, ઑક્ટો., ૧૯૫૯, અંક : ૦૪, પૃ. ૨૭૬

શિક્ષણ એટલે સંયમ - ડૉ. રાધાકૃષ્ણન્, નવે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૭, પૃ. ૩૩૪

શ્રદ્ધાનું શરીર - ફ્રાન્ઝ કાફકા, સપ્ટે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૫, પૃ. ૨૨૬

સત્ય - મીસ્ટર એકહાર્ટ, ચાર્લ્સ પેગૂ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૪, પૃ. ૮૨

સત્યનિષ્ઠા - ગાંધીજી, જાન્યુ., ૧૯૬૧, અંક : ૧૯, પૃ. ૪૮૦

સમસ્યા - ફ્રાન્ઝ કાફકા, સપ્ટે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૫, પૃ. ૨૧૮

સર્જન - પ્રણવ, નવે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૫, પૃ. ૩૨૦

સર્વોદયનો ગાયત્રી મંત્ર - વિનોબા, ઑગસ્ટ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૨, પૃ. ૧૩૮

સંવિરોધ : હૃદય-મૂલ્ય - વિવેકાનંદ અને અન્ય, સપ્ટે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૩, પૃ. ૨૦૦

સાપને ઘેર પરોણા સાપ - વસુબોધ, એપ્રિલ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૨, , પૃ. ૭૬૪

સામુદાયિક સાધના - વિનોબા, ઑગસ્ટ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૨, પૃ. ૧૨૨

સુક્રતુનું ઉપનિષત્ - પ્લેટો, ઑગસ્ટ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૨, પૃ. ૯૮

સૌંદર્ય - દોસ્તોયેવ્સ્કી, જુલાઈ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૩, , પૃ. ૨૧

સ્ત્રી-સત્તા - વસુબોધ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૬, પૃ. ૧૦૮

સ્વ. કુમારપ્પાના બે પ્રસંગો - પ્રણવ, ફેબ્રુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૮, પૃ. ૬૧૦

સ્વામીનો સ્વામી - પ્રસંગ, માર્ચ, ૧૯૬૦, અંક : ૦૯, પૃ. ૬૫૦

હંસનું ગીત - પ્લેટો, જાન્યુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૭, પૃ. ૫૧૧

હિત-સહિત-સાહિત્ય - વી. આર. ભટ્ટ, જૂન, ૧૯૬૨, અંક : ૩૬, પૃ. ૯૨૩

હું - વરુણ, સપ્ટે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૩, પૃ. ૧૯૨

હૈયા ઊકલત - સી. જી. જંગ, એપ્રિલ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૦, પૃ. ૭૪૫


પ્રસંગોપાત્ત

કળા-ઉપાસકોનું સન્માન - તંત્રી, જાન્યુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૧, પૃ. ૫૫૪

પ્રસંગોપાત્ત : (કેરલ) - પ્રબોધ ચોક્સી, જુલાઈ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૧, પૃ. ૭૬-૮૦

પ્રસંગોપાત્ત : (લોકમાન્ય-તપ-કેરલ-માપબંધી) - પ્રબોધ ચોક્સી, ઑગસ્ટ, ૧૯૫૯, અંક : ૦૨, પૃ. ૧૫૪-૧૬૨

પ્રસંગોપાત્ત - પ્રબોધ ચોક્સી, સપ્ટે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૩, પૃ. ૨૨૮-૨૩૫

પ્રસંગોપાત્ત - પ્રબોધ ચોક્સી, ઑક્ટો., ૧૯૫૯, અંક : ૦૪, પૃ. ૩૦૪-૩૧૬

પ્રસંગોપાત્ત - પ્રબોધ ચોક્સી, નવે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૫, પૃ. ૩૮૬-૩૯૦

પ્રસંગોપાત્ત : (એક નિખાલસ પત્ર) - પ્રબોધ ચોક્સી, ડિસે., ૧૯૫૯, અંક : ૦૬, પૃ. ૪૬૨-૪૬૮

પ્રસંગોપાત્ત - પ્રબોધ ચોક્સી, જાન્યુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૭ અંક : ૦૭, પૃ. ૫૩૮-૫૪૬

પ્રસંગોપાત્ત - પ્રબોધ ચોક્સી, ફેબ્રુ., ૧૯૬૦, અંક : ૦૮, પૃ. ૬૧૧-૬૨૬

પ્રસંગોપાત્ત - પ્રબોધ ચોક્સી, માર્ચ, ૧૯૬૦, અંક : ૦૯, પૃ. ૬૮૯-૬૯૪

પ્રસંગોપાત્ત - પ્રબોધ ચોક્સી, એપ્રિલ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૦, પૃ. ૭૭૪-૭૮૦

પ્રસંગોપાત્ત - પ્રબોધ ચોક્સી, મે, ૧૯૬૦, અંક : ૧૧, પૃ. ૮૪૬-૮૫૨

પ્રસંગોપાત્ત - પ્રબોધ ચોક્સી, જૂન, ૧૯૬૦, અંક : ૧૨, પૃ. ૯૧૯-૯૨૪

પ્રસંગોપાત્ત - નારાયણ દેસાઈ, જુલાઈ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૩, , પૃ. ૭૭-૮૦

પ્રસંગોપાત્ત - પ્રબોધ ચોક્સી, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૦, અંક : ૧૪, પૃ. ૧૫૮-૧૬૦

પ્રસંગોપાત્ત - પ્રબોધ ચોક્સી, સપ્ટે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૫, પૃ. ૨૩૬-૨૪૧

પ્રસંગોપાત્ત - પ્રબોધ ચોક્સી, ઑક્ટો., ૧૯૬૦, અંક : ૧૬, પૃ. ૩૦૮-૩૧૯

પ્રસંગોપાત્ત - પ્રબોધ ચોક્સી, નવે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૭, પૃ. ૩૯૬-૩૯૯

પ્રસંગોપાત્ત - પ્રબોધ ચોક્સી, ડિસે., ૧૯૬૦, અંક : ૧૮, પૃ. ૪૭૧-૪૭૮

પ્રસંગોપાત્ત - પ્રબોધ ચોક્સી, જાન્યુ., ૧૯૬૧, અંક : ૧૯, પૃ. ૫૬૧-૫૬૬

પ્રસંગોપાત્ત - પ્રબોધ ચોક્સી, ફેબ્રુ., ૧૯૬૧, અંક : ૨૦, પૃ. ૬૪૬-૬૪૮

પ્રસંગોપાત્ત - પ્રબોધ ચોક્સી, માર્ચ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૧, પૃ. ૭૨૪-૭૨૭

પ્રસંગોપાત્ત - પ્રબોધ ચોક્સી, એપ્રિલ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૨, , પૃ. ૮૦૬-૮૧૨

પ્રસંગોપાત્ત - જયપ્રકાશ નારાયણ, મે, ૧૯૬૧, અંક : ૨૩, પૃ. ૮૭૫-૮૮૦

પ્રસંગોપાત્ત - પ્રબોધ ચોક્સી, માર્ચ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૩, પૃ. ૭૦૯-૭૧૩

પ્રસંગોપાત્ત - પ્રબોધ ચોક્સી, એપ્રિલ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૪, પૃ. ૭૯૨-૭૯૪

પ્રસંગોપાત્ત - પ્રબોધ ચોક્સી, મે, ૧૯૬૨, અંક : ૩૫, પૃ. ૮૭૦-૮૭૩

પ્રસંગોપાત્ત - પ્રબોધ ચોક્સી, નવે., ૧૯૬૨, અંક : ૪૧, પૃ. ૩૨૭-૩૩૭

યુવાન ચિત્રકારોની વિદેશયાત્રા - તંત્રી નોંધ, ઑક્ટો., ૧૯૬૧, અંક : ૨૮, પૃ. ૩૧૦


‘ક્ષિતિજ’નાં મુખપૃષ્ઠ

મુખપૃષ્ઠ - ( –– ), જુલાઈ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૫

લીનોકટ - જ્યોતિ ભટ્ટ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૬, પૃ. ૧૦૪-૧૦૮

લીનોકટ - જ્યોતિ ભટ્ટ, સપ્ટે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૭

લીનોકટ - વિનોદરાય પટેલ, ઑક્ટો., ૧૯૬૧, અંક : ૨૮

લીનોકટ - પ્રફુલ્લ દવે, નવે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૯

લિથોગ્રાફ - કિશોરી કૌલ, ડિસે., ૧૯૬૧, અંક : ૩૦

લીનોકટ-પેપરકટ - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, જાન્યુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૧

લીનોકટ - રૉબર્ટ હાન્સેન, ફેબ્રુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૨

લીનોકટ - કે. જી. સુબ્રહ્મણ્યન્, માર્ચ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૩ અંક : ૩૩

છબિ - જેરામ પટેલ, એપ્રિલ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૪

કૃતિ - ફિરોઝ કાટપીટિયા; સિલ્ક સ્ક્રીન છાપકામ - ના. બા. જોગળેકર, મે, ૧૯૬૨, અંક : ૩૫

લિથોગ્રાફ - વિનોદરાય પટેલ; શિલા છાપકામ - ના. બા. જોગળેકર, જૂન, ૧૯૬૨, અંક : ૩૬

લીનોકટ - હિંમત શાહ, જુલાઈ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૭

રેખાંકન - ભૂપેન્દ્ર(ભૂપેન) ખખ્ખર, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૮

લીનોકટ - વિનોદરાય પટેલ, સપ્ટે., ૧૯૬૨, અંક : ૩૯

લીનોકટ - કે. જી. સુબ્રહ્મણ્યન્, ઑક્ટો., ૧૯૬૨, અંક : ૪૦

મુખપૃષ્ઠ - ( –– ), નવે., ૧૯૬૨, અંક : ૪૧

લીનોકટ - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, ડિસે., ૧૯૬૨, અંક : ૪૨

જેસલમેરનું રેખાંકન - એમ. એફ. હુસેન, જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૩, અંક : ૪૩-૪૪ (નવલકથા વિશેષાંક)

લીનોકટ - પદ્મિની મનેરીકર, માર્ચ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૫ અંક : ૪૫

લીનોકટ - ભૂપેન ખખ્ખર, એપ્રિલ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૬

લીનોકટ - જ્યોતિ ભટ્ટ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક)

લીનોકટ - જ્યોતિ ભટ્ટi , જુલાઈ, ૧૯૬૩, અંક : ૪૯

લીનોકટ - ભૂપેન ખખ્ખરii , ઑગસ્ટ, ૧૯૬૩, અંક : ૫૦

મુખપૃષ્ઠ - જ્યોતિ ભટ્ટiii , સપ્ટે., ૧૯૬૩, અંક : ૫૧

લીનોકટ (બનારસ) - વિવાન સુંદરમ્, ઑક્ટો., ૧૯૬૩, અંક : ૫૨

_________________________________

i‘ક્ષિતિજ’ અંક ૬૦ની વાર્ષિક સૂચિ પ્રમાણે કલાકારનું નામ લખ્યું છે.

ii‘ક્ષિતિજ’ અંક ૬૦ની વાર્ષિક સૂચિ પ્રમાણે કલાકારનું નામ લખ્યું છે.

iii‘ક્ષિતિજ’ અંક ૬૦ની વાર્ષિક સૂચિ પ્રમાણે કલાકારનું નામ લખ્યું છે.


મુખપૃષ્ઠ - વિનોદ શાહ, નવે., ૧૯૬૩, અંક : ૫૩

વુડકટ - વિવાન સુંદરમ્, ડિસે., ૧૯૬૩, જાન્યુ., ૧૯૬૪, અંક : ૫૪-૫૫ (જાપાની વાર્તા વિશેષાંક)

લીનોકટ - વિનોદ શાહ, ફેબ્રુ., ૧૯૬૪, અંક : ૫૬

લીનોકટ - કે. જી. સુબ્રહ્મણ્યન્, માર્ચ, ૧૯૬૪, અંક : ૫૭

લીનોકટ (શેકસ્પિયર) - જ્યોતિ ભટ્ટ, એપ્રિલ, ૧૯૬૪, અંક : ૫૮

લીનોકટ - ભૂપેન ખખ્ખર, મે, ૧૯૬૪, અંક : ૫૯

મુખપૃષ્ઠ - ભૂપેન ખખ્ખરi , જૂન, ૧૯૬૪, અંક : ૬૦

લીનોકટ - કુમારી ડૅમી હન્ટ, જુલાઈ, ૧૯૬૪, અંક : ૬૧

સિલ્ક સ્ક્રીન (સેરીગ્રાફ) - કુમારી ડૅમી હન્ટ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૪, અંક : ૬૨, પૃ. ૮૯

લીનોકટ - (ભૂપેન ખખ્ખર ?), સપ્ટે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૩

લીનોકટ - વિવાન સુંદરમ્ii , ઑક્ટો., ૧૯૬૪, અંક : ૬૪

લીનોકટ - (ભૂપેન ખખ્ખર ?), નવે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૫

છબિ - નવરોઝ કૉન્ટ્રાક્ટર, ડિસે., ૧૯૬૪, અંક : ૬૬,

મુખપૃષ્ઠ આયોજન - (ભૂપેન ખખ્ખર ?), ફેબ્રુ., ૧૯૬૫, અંક : ૬૮

મુખપૃષ્ઠ આયોજન - (ભૂપેન ખખ્ખર ?), માર્ચ, ૧૯૬૫, અંક : ૬૯

મુખપૃષ્ઠ આયોજન - (ભૂપેન ખખ્ખર ?), એપ્રિલ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૦

રેખાંકન - ભૂપેન ખખ્ખરiii , મે-જૂન, ૧૯૬૬, અંક : ૭૧-૭૨ (વિવેચન વિશેષાંક)

મુખપૃષ્ઠ આયોજન - જ્યોતિ ભટ્ટiv , જુલાઈ, ૧૯૬૬, અંક ૭૩

મુખપૃષ્ઠ આયોજન - જેરામ પટેલ-ભૂપેન ખખ્ખર, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૬, અંક : ૭૪ અંક : ૭૪

એચિંગ્સ - જેરામ પટેલ, સપ્ટે., ૧૯૬૬, અંક : ૭૫

રેખાંકન - જ્યોતિ ભટ્ટ, જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૭, અંક : ૭૬-૭૭

છબિ - વિનોદ પટેલ, માર્ચ-એપ્રિલ, ૧૯૬૭, અંક : ૭૮-૭૯

_________________________________

i‘ક્ષિતિજ’ અંક ૬૦ની વાર્ષિક સૂચિ પ્રમાણે કલાકારનું નામ લખ્યું છે.

ii‘ક્ષિતિજ’ અંક ૬૫માં પ્રગટ થયેલ સુધારા પ્રમાણે કલાકારનું નામ લખ્યું છે.

iii‘ક્ષિતિજ’ અંક ૭૪ની અનુક્રમણિકામાં પ્રગટ થયેલ ક્ષમાયાચના પ્રમાણે કલાકારનું નામ લખ્યું છે.

iv‘ક્ષિતિજ’ અંક ૭૪ની અનુક્રમણિકામાં પ્રગટ થયેલ ક્ષમાયાચના પ્રમાણે કલાકારનું નામ લખ્યું છે

રેખાંકન - ચિત્રો

રેખાંકન - જ્યોતિ ભટ્ટ, જુલાઈ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૫, પૃ. ૨૨

રેખાંકન - વિનોદ પટેલ, જુલાઈ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૫, પૃ. ૩૨ અને ૬૪

રેખાંકન - હિંમત શાહ, જુલાઈ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૫, પૃ. ૭૬

રેખાંકન - જ્યોતિ ભટ્ટ, ઑગસ્ટ, ૧૯૬૧, અંક : ૨૬, પૃ. ૧૩૯

લીનોકટ - ફરોખ કૉન્ટ્રાક્ટર, સપ્ટે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૭, પૃ. ૧૮૪

છબિ - ( –– ), સપ્ટે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૭, પૃ. ૧૮૪ થી ૧૮૫ની વચ્ચે

છબિ - બેરોન, સપ્ટે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૭, પૃ. ૧૮૪ થી ૧૮૫ની વચ્ચે

રેખાંકન - ભૂપેન્દ્ર દેસાઈ, સપ્ટે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૭, પૃ. ૨૦૭

રેખાંકન - રજનીકાંત પંચાલ, સપ્ટે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૭, પૃ. ૨૧૯

રેખાંકન - વિનોદ શાહi, ઑક્ટો., ૧૯૬૧, અંક : ૨૮, , પૃ. ૨૫૧, ૨૬૪ અને ૨૭૬

લીનોકટ - વિનોદ પટેલ, નવે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૯, પૃ. ૩૨૧ અને ૩૨૭

રેખાંકન - વિનોદ શાહ, નવે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૯, પૃ. ૩૩૩

લીનોકટ - ( –– ), નવે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૯, પૃ. ૩૩૪

ચિત્ર - ભાનુ શાહ, નવે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૯, પૃ. ૩૩૮ થી ૩૩૯ની વચ્ચે

છબિ (બોલ્શોઇ થીએટર) - ( –– ), નવે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૯, પૃ. ૩૩૮ થી ૩૩૯ની વચ્ચે

રેખાંકન - વિનોદ શાહ, નવે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૯, પૃ. ૩૩૯

લીનોકટ - ( –– ), નવે., ૧૯૬૧, અંક : ૨૯, પૃ. ૩૪૦, ૩૫૨ અને ૩૬૫

રેખાંકન - ભૂપેન્દ્ર(ભૂપેન) ખખ્ખર, ડિસે., ૧૯૬૧, અંક : ૩૦, પૃ. ૪૪૭

રેખાંકન - પ્રદ્યુમ્ન તન્ના, ડિસે., ૧૯૬૧, અંક : ૩૦, પૃ. ૪૫૨

રેખાંકન - ભૂપેન્દ્ર(ભૂપેન) ખખ્ખર, ડિસે., ૧૯૬૧, અંક : ૩૦, પૃ. ૪૫૭

રેખાંકન - પ્રફુલ્લ દવે, જાન્યુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૧, પૃ. ૪૯૫

રેખાંકન (ઇલોરાનું શિલ્પ) - જયંત પરીખ, જાન્યુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૧, પૃ. ૫૦૬

ચિત્ર - રોબર્ટ હાન્સેન, જાન્યુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૧, પૃ. ૫૨૬ થી ૫૨૭ની વચ્ચે

ત્રણ ચિત્રો - રોબર્ટ હાન્સેન, જાન્યુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૧, પૃ. ૫૨૬ થી ૫૨૭ની વચ્ચે

રેખાંકન - રતનચંદ સુરાણા, ફેબ્રુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૨, પૃ. ૫૮૦

રેખાંકન (ઇલોરાનું શિલ્પ) - જયંત પરીખ, ફેબ્રુ., ૧૯૬૨, અંક : ૩૨, પૃ. ૫૮૫ અને ૬૧૪

છબિ (ઓરિસ્સી નૃત્તપ્રકાર) - યામિની કૃષ્ણમૂર્તિ, એપ્રિલ, ૧૯૬૨, અંક : ૩૪, પૃ. અંદરનું પૂઠું

_________________________________

iઆ રેખાંકન ઊંધા છપાયાં છે, જે પછીના અંકમાં સીધા છાપ્યાં છે.


રેખાંકન (મણિપુર નૃત્યમાં ‘ગુંઠનમ્ તાંડવ’) - જિતેન્દ્રનાથ, સપ્ટે., ૧૯૬૨, અંક : ૩૯, પૃ. ૧૭૬

છબિ (ગુરુ બિપિન સિંહા) - ( –– ), સપ્ટે., ૧૯૬૨, અંક : ૩૯, પૃ. ૨૩૨ થી ૨૩૩ની વચ્ચે

છબિ (મૃદંગ ચોલોમ્-તાંડવ પ્રકાર : રવીન્દ્ર સિંહા અને નીલ માધવ) - ( –– ), સપ્ટે., ૧૯૬૨,

અંક : ૩૯, પૃ. ૨૩૨ થી ૨૩૩ની વચ્ચે

છબિ (રાસલીલા : ઝવેરી બહેનો અનુક્રમે સુવર્ણા, દર્શના, નયના અને રંજન) - ( –– ), સપ્ટે., ૧૯૬૨,

અંક : ૩૯, પૃ. ૨૩૨ થી ૨૩૩ની વચ્ચે

લીનોકટ - વિનોદ પટેલ, ડિસે., ૧૯૬૨,

અંક : ૪૨, પૃ. ૪૧૦, ૪૧૨, ૪૧૪, ૪૧૬, ૪૧૭, ૪૧૮, ૪૧૯ અને ૪૨૦

લીનોકટ - ફરોખ કૉન્ટ્રાક્ટર, સપ્ટે., ૧૯૬૩, અંક : ૫૧, પૃ. ૧૧૩

રેખાંકન - વિનોદ શાહ, સપ્ટે., ૧૯૬૩, અંક : ૫૧, પૃ. ૧૧૮

લીનોકટ - માયા કુલશ્રેષ્ઠ, ઑક્ટો., ૧૯૬૪, અંક : ૬૪, પૃ. અંદરનું પુઠ્ઠું

રેખાંકન - ( –– ), મે-જૂન, ૧૯૬૬, અંક : ૭૧-૭૨ (વિવેચન વિશેષાંક), પૃ. ૬૬૯

ચિત્ર (છત્રીઓ) - જ્યોતિ ભટ્ટ, જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૭, અંક : ૭૬-૭૭, પૃ. ૭૨-બ થી ૭૩ની વચ્ચે

ચિત્ર - (મંદિરની ટૂક) - ભૂપેન ખખ્ખર, જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૭, અંક : ૭૬-૭૭, પૃ. ૭૨-બ થી ૭૩ની વચ્ચે

ચિત્ર (દિવાસળીનું ખોખું) - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૭, અંક : ૭૬-૭૭, પૃ. ૭૨-બ થી ૭૩ની વચ્ચે

કૃતિ - જેરામ પટેલ, જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૭, અંક : ૭૬-૭૭, પૃ. ૭૨-બ થી ૭૩ની વચ્ચે

છબિ (પ્રદર્શનના ઉદ્ઘાટન દરમ્યાન) - ( –– ), જાન્યુ.-ફેબ્રુ., ૧૯૬૭, અંક : ૭૬-૭૭, પૃ. ૭૨-બ થી ૭૩ની વચ્ચે

રેખાંકન - ( –– ), માર્ચ-એપ્રિલ, ૧૯૬૭, અંક : ૭૮-૭૯, પૃ. ૧૪૮

ચિત્ર - રીચર્ડ લીન્ડનર, માર્ચ-એપ્રિલ, ૧૯૬૭, અંક : ૭૮-૭૯, પૃ. ૨૦૪ થી ૨૦૫ની વચ્ચે

ચિત્ર (એમ્-મેબી) - રોય લેશ્ટેન્સ્ટેન, માર્ચ-એપ્રિલ, ૧૯૬૭, અંક : ૭૮-૭૯, પૃ. ૨૦૪ થી ૨૦૫ની વચ્ચે

ચિત્ર - રેજીનાલ્ડ નીલ, માર્ચ-એપ્રિલ, ૧૯૬૭, અંક : ૭૮-૭૯, પૃ. ૨૦૪ થી ૨૦૫ની વચ્ચે

રેખાંકન -જાસ્પર જ્હોન, માર્ચ-એપ્રિલ, ૧૯૬૭, અંક : ૭૮-૭૯, પૃ. ૨૦૪ થી ૨૦૫ની વચ્ચે


‘દૃશ્યકળા વિશેષાંક’નાં રેખાંકન-ચિત્રો

રેખાંકન - જ્યોતિ ભટ્ટ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૭૬૬ અને ૭૬૭

રેખાંકન - જેરામ પટેલ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૭૬૮ થી ૭૬૯ની વચ્ચે

રેખાંકન - જેરામ પટેલ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૭૭૦ થી ૭૭૧ની વચ્ચે

લીનોકટ - ફરોખ કૉન્ટ્રાક્ટર, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૦૧ અને ૮૧૭

લીનોકટ - હિમ્મત શાહ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૨૦ થી ૮૨૧ની વચ્ચે

લીનોકટ - હિમ્મત શાહ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૭૬૫-૭૬૭

લીનોકટ - ભૂપેન ખખ્ખર, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૨૦ થી ૮૨૧ની વચ્ચે

લીનોકટ - ભૂપેન ખખ્ખર, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૨૦ થી ૮૨૧ની વચ્ચે

લીનોકટ - વિનોદરાય પટેલ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૨૦ થી ૮૨૧ની વચ્ચે

લીનોકટ - વિનોદરાય પટેલ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૨૦ થી ૮૨૧ની વચ્ચે

લીનોકટ - જ્યોતિ ભટ્ટ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૨૦ થી ૮૨૧ની વચ્ચે

લીનોકટ - જ્યોતિ ભટ્ટ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૨૦ થી ૮૨૧ની વચ્ચે

લીનોકટ - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૨૦ થી ૮૨૧ની વચ્ચે

લીનોકટ - ગુલામમોહમ્મદ શેખ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૨૦ થી ૮૨૧ની વચ્ચે

લીનોકટ/એચિંગ્સ - વિનોદરાય પટેલ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૫૪ થી ૮૫૫ની વચ્ચે

લીનોકટ/એચિંગ્સ - વિનોદરાય પટેલ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૫૪ થી ૮૫૫ની વચ્ચે

લીનોકટ/એચિંગ્સ - વિનોદરાય પટેલ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૫૪ થી ૮૫૫ની વચ્ચે

રેખાંકન - એફ. એન. સૂઝા, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૮૦

શિલ્પ - (સુગરીનો માળો - ધાતુનાં પતરાં, સળિયા વ, જોડીને કરેલું શિલ્પ), - રાઘવ કનેરિયા, મે-જૂન, ૧૯૬૩,

અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક) , પૃ. ૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે

તૈલચિત્ર - (ભૂમિદૃશ્ય), અકબર પદમસી, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે

તૈલચિત્ર - (પશુ અને માનવી), ગુલામમોહમ્મદ શેખ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે

રેખાંકન - (કાગળ પર આલેખન), વી. એસ. ગાયતોંડે, મે-જૂન, ૧૯૬૩,

પૃ. ૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક)

તૈલચિત્ર - (દિવા), જ્યોતિ ભટ્ટ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે

તૈલચિત્ર - (સ્વપ્ન), જ્યોતિ ભટ્ટ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે

તૈલચિત્ર - (સૂરજ - રેતી, દિવાસળી અને તૈલરંગો), જ્યોતિ ભટ્ટ, મે-જૂન, ૧૯૬૩,

અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે

કૃતિ - (ચિત્ર : ૧ - લાકડું, ખીલા, એનેમલ અને તૈલરંગો), જેરામ પટેલ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે

કૃતિ - (ચિત્ર : ૨ - લાકડું, ખીલા, એનેમલ અને તૈલરંગો), જેરામ પટેલ, મે-જૂન, ૧૯૬૩,

અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે

કૃતિ - (ચિત્ર : ૩ - લાકડું, ખીલા, એનેમલ અને તૈલરંગો), જેરામ પટેલ, મે-જૂન, ૧૯૬૩,

અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે

કૃતિ - (ચિત્ર : ૪ - લાકડું, ખીલા, એનેમલ અને તૈલરંગો), જેરામ પટેલ, મે-જૂન, ૧૯૬૩,

અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે

શિલ્પ - (મનવાર - ધાતુનાં પતરાં, સળિયા વ, જોડીને કરેલું શિલ્પ), રાઘવ કનેરિયા, મે-જૂન, ૧૯૬૩,

અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે

શિલ્પ - (હતાશા - ધાતુનાં પતરાં, સળિયા વ, જોડીને કરેલું શિલ્પ), રાઘવ કનેરિયા, મે-જૂન, ૧૯૬૩,

અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે

તૈલચિત્ર - (સ્ત્રી), ફ્રાન્સીસ સૂઝા, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે

છબિ - (Ming Jar at Talisin), ફ્રેન્ક લૉઈડ રાઈટ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે

છબિ - (ઘર), ફ્રેન્ક લૉઈડ રાઈટ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે

કૃતિ - (ચિત્ર - બાળેલ કાગળ, એનેમલ અને જળરંગો), હિમ્મત શાહ, મે-જૂન, ૧૯૬૩,

અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે

છબિ - (ગુગેનહીમ મ્યુઝિયમ ન્યુયોર્ક), ફ્રેન્ક લૉઈડ રાઈટ, મે-જૂન, ૧૯૬૩,

અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે

તૈલચિત્ર - (ભૂમિદૃશ્ય), હરકૃષ્ણલાલ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે

છબિ - (રહેઠાણનું મકાન અમદાવાદ), લ કાર્બુઝિએ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે

છબિ - (હાઇકોર્ટ ચંદીગઢ), લ કાર્બુઝિએ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે

છબિ - (નખલોં કી સરજમી), જ્યોતિ ભટ્ટ, મે-જૂન, ૧૯૬૩, અંક : ૪૭-૪૮ (દ્રશ્યકલા વિશેષાંક), પૃ. ૮૮૬ થી ૮૮૭ની વચ્ચે