ગાંધીજી વિરૂદ્ધ ગુરુદેવ/પરિશિષ્ટ૩

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


પરિશિષ્ટ ૩

સંદર્ભસૂચિ:

English:

1. The Mahatma and the Poet, Compiled & Edited by Sabyasachi Bhattacharya, National Book Trust, New Delhi, 1997. 2. A Gandhi-Tagore Chronicle, Compiled by Kshitis Roy and Mohit Kumar Mazumdar, Rabindra Bhavana, Visva Bharati, Santiniketan, 2001. 3. A 125th Birth Anniversary Volume, Ananda Sankar Ray, Visits to Patisar and Shelidaha, Rabindranath Tagore, Govt. of W. Bengal, Dept. of Information & Cultural Affairs, Kolkata, 1988. 4. Selected Letters of Rabindranath Tagore, Edited by Krishna Dutta & Andrew Robinson, Cambridge University Press, 1997. 5. An Autobiography or The Story of My Experiments with Truth, M. K. Gandhi, translated by Mahadev Desai, Deluxe Edition, Navajivan Trust, Ahmedabad. 6. Rabindranath Tagore: The Myriad Minded Man, Krishna Dutta and Andrew Robinson, St. Marin’s Press, New York, 1996. 7. A Frank Friendship, Gandhi and Bengal: A Descriptive Chronology, Compiled and Edited by Gopalkrishna Gandhi, Seagull Books, Kolkata, 2007 8. Rabindranath Tagore: A Centenary Volume – 1861-1961, Sahitya Akademi, New Delhi, 1961. 9. Tagore in Ahmedabad, Niranjan Bhagat, Image Publications P. Ltd., Ahmedabad, 2003, private Circulation. 10. English Writings of Rabindranath Tagore, Volume 3, A Miscellany, edited by Sisir Kumar Das, Sahitya Akademi, New Delhi, 1996. 11. Tagore and Gandhiji, Confluence of Minds, Panchanan Saha, Barasat Barta, Kolkata, 2001. 12. Rabindranath Tagore: A Biography, Krishna Kripalani, Visva Bharati, Kolkata, 2nd edition, 1980. 13. Mahatma Gandhi: His Life and Ideas, C. F. Andrews, Radha Publications, New Delhi, 1996.

બંગાળી: ૧. ચલંત નિર્માણ, કેતકી કુશારી ડાયસન, ડેઝ પબ્લિશિંગ, કોલકોતા, ૨૦૦૫.

ગુજરાતી: ૧. ગાંધીજીની દિનવારી, સં. ચંદુલાલ ભગુભાઈ દલાલ, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર, ૩૮૨૦૧૦, બીજી આવૃત્તિ, ૧૯૯૦. ૨ અને ૩. મહાદેવભાઈની ડાયરી, ભાગ ૨ અને ૫, સં. નરહરિ દ્વા. પરીખ, મહાદેવ દેસાઈ જન્મ શતાબ્દી સમિતિ, અમદાવાદ, ૧૯૯૩.