ગુજરાતી સામયિક લેખ સૂચિ − ૨૦૧૬ થી ૨૦૨૦/નાટક/નાટક અભ્યાસ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

અવિમારકનું મંચન : કાવાલમ નારાયણ પણિક્કરનું એક અધૂરું સ્વપ્ન - મહેશ ચંપકલાલ, ફાર્બસસભા ત્રૈમાસિક, એપ્રિલ - જૂન, ૨૦૧૭, ૬૧ - ૬
આકાશભાષિત - આકાશવચન, અદ્રશ્ય પાત્ર સાથે સંવાદ - મહેશ ચંપકલાલ, તથાપિ, ડિસે, ૨૦૧૭, જાન્યુ - ફેબ્રુ, ૨૦૧૮, ૫૧ - ૫
 (એકાંકીકાર) ઉમાશંકર જોશી - જગદીશ કંથારીઆ, બુદ્ધિપ્રકાશ, જુલાઇ, ૨૦૧૯, ૪૨ - ૫
 (અમેરિકન નાટ્યકાર) એડવર્ડ આલ્બી - ભરત દવે, પરબ, જાન્યુ, ૨૦૧૭, ૬૪ - ૭૩
એલિયટનાં નાટકો - સુરેશ શુકલ, કુમાર, જૂન, ૨૦૧૮, ૫૪ - ૫
કાન્તનાં નાટકો - સતીશ વ્યાસ, પરબ, નવે, ૨૦૧૭, ૬૨ - ૪
કામરું (સતીશ વ્યાસ) એકાંકીની પાત્રસૃષ્ટિ - જે. એમ. રાઠોડ, પરિવેશ, એપ્રિલ - સપ્ટે, ૨૦૧૭, ૭૧ - ૫
કાંકરેજી લોકનાટય :ભવાઇની પરંપરા - ભરત કાનાબાર, લોકગુર્જરી, જૂન, ૨૦૧૮, ૨૪ - ૬
ગુજરાતમાં નાટ્યશિક્ષણ - માર્કન્ડ ભટ્ટ, નાટક, જાન્યુ - માર્ચ, ૨૦૧૬, ૧૮ - ૨૨, એપ્રિલ - જૂન, ૨૦૧૬, ૧૧ - ૬
ચળવળ નામે નાટક - ભરત દવે, ભૂમિકા, કુમાર, જૂન, ૨૦૧૬, ૩૩ - ૮, સાહિત્યિક નાટક અને સામાજિક આલોચના , જુલાઇ, ૩૧ - ૭, વિચારોત્તેજક નાટકનાં આદિ સ્વરૂપો, ઑગસ્ટ, ૨૬ - ૩૨, ભારતીય રંગમંચ, સપ્ટે, ૩૦ - ૪, સામાજિક - રાજકીય પરીવર્તનનાં નાટકો, ઑક્ટો, ૫૮ - ૬૫, રાજકીય રંગભૂમિનો વિકાસ, નવે, ૧૬ - ૨૦, એન્તાર્નિન આર્તુ, જાન્યુ, ૨૦૧૭, ૩૦ - ૩૩, એન્તાર્નિન આર્તુ, ફેબ્રુ, ૩૨ - ૪, એન્તાર્નિન આર્તુ, માર્ચ, ૩૧ - ૪, એન્તાર્નિન આર્તુ, એપ્રિલ, ૨૮ - ૩૨, ઈરવિન પિસ્કાટર, મે, ૨૬ - ૮, ઈરવિન પિસ્કાટર, જૂન, ૩૦ - ૩, ઑગસ્ટો બૉલ, જુલાઇ, ૨૬ - ૮, ઑગસ્ટો બૉલ, ઑગસ્ટ, ૨૬ - ૮, ઑગસ્ટો બૉલ, સપ્ટે, ૨૬ - ૮, ઑગસ્ટો બૉલ, ઑક્ટો, ૪૯ - ૫૨, બર્ટોલ્ટ બ્રેખ્ત, નવે, ૧૮ - ૨૦, ત્રીજી રંગભૂમિ, બાદલ સરકાર, ડિસે, ૨૪ - ૫, ખેત કામદારોનો રંગમંચ : લુઈ વાલ્દેઝ, ઑક્ટો, ૨૦૧૮, ૪૩ - ૫, જર્ઝી ગ્રોટોવ્સ્કી, ફેબ્રુ, ૨૦૧૮, ૨૪ - ૬, જર્ઝી ગ્રોટોવ્સ્કી, માર્ચ, ૨૦૧૮, ૨૬ - ૭ , ત્રીજી રંગભૂમિ, બાદલ સરકાર, જાન્યુ, ૨૦૧૮, ૧૭ - ૯, ભારતીય શેરી નાટક, ઑગસ્ટ, ૨૦૧૮, ૩૬ - ૭, સપ્ટે, ૨૦૧૮, ૩૬ - ૮, યુ જિનો બાર્બા, એપ્રિલ, ૨૦૧૮, ૨૪ - ૫, મે, ૨૦૧૮, ૨૭ - ૮, હેરોલ્ડ પિન્ટર, જૂન, ૨૦૧૮, ૩૦ - ૧, જુલાઇ, ૩૭ - ૯
ગુજરાતી એકાંકીઓમાં દલિતચેતના - રાઘવજી માધડ, દલિતચેતના, જૂન, ૨૦૧૮, ૧૪ - ૨૧
ગુજરાતી ચરિત્રકેન્દ્રી નાટકો :નવી સદીમાં - ધ્વનિલ પારેખ, ફાર્બસસભા ત્રૈમાસિક, એપ્રિલ - જૂન, ૨૦૧૭, ૫૪ - ૬૦
ચિનુ મોદી: પ્રયોગશીલ એકાંકીકાર - જિતેન્દ્ર મેકવાન, શબ્દસર, મે - જૂન, ૨૦૧૭, ૧૬૩ - ૭૬
ચિનુ મોદીનાં નાટકો:ઇતિહાસ, પુરાણ અને સાંપ્રતનો નાટ્યાત્મક વિનિયોગ - ધ્વનિલ પારેખ, શબ્દસર, મે - જૂન, ૨૦૧૭, ૧૭૭ - ૧૮૩
ચિનુ મોદીનાં નાટકો, મંચનક્ષમતાની દ્રષ્ટિએ - મહેશ ચંપકલાલ, શબ્દસર, મે - જૂન, ૨૦૧૭, ૧૮૪ - ૯૦
ચિનુ મોદીનાં નાટકોનાં નારીપાત્રોમાં આધુનિકતાવાદી વલણો - ભરત કાનાબાર, બુદ્ધિપ્રકાશ, સપ્ટે, ૨૦૧૭, ૪૨ - ૩
જોન ઓસ્બાર્નના અ સબ્જેક્ટીવ ઑવ સ્કેન્ડલ એન્ડ કન્સર્ન વિશે - રમેશ ઓઝા, સમીપે, એપ્રિલ - જૂન, ૨૦૧૬, ૬૩ - ૯
નટ, નાટક અને નાટ્યકાર - ભરત દવે, સમીપે, જુલાઇ - ડિસે, ૨૦૧૬, ૧૦૫ - ૦૮
નારીવાદી રંગભૂમિ: ‘સ્વ’થી સમષ્ટિ - બકુલા ઘાસવાલા, નાટક, જાન્યુ - માર્ચ, ૨૦૧૮, ૨૪ - ૫
ફેન્ટસી અને લાભશંકર ઠાકર - ચિનુ મોદી, શબ્દસૃષ્ટિ, જુલાઇ, ૨૦૧૬, ૪૮ - ૫૨
ભારતીય દર્શનથી અનુપ્રાણિત ભવાઇ લોકનાટય - બળવંત જાની, લોકગુર્જરી, સપ્ટે, ૨૦૧૭, ૧ - ૫
ભાસની કૃતિના રસસ્થાનો - મધુસૂદન વ્યાસ, નાટક, જાન્યુ - માર્ચ, ૨૦૧૯, ૨૨ - ૩
મહાશ્વેતા દેવીના નાટ્યસર્જનમાં માનવીય વ્યથાનું નિરૂપણ - પ્રતીક અ. દવે, તાદર્થ્ય, જુલાઇ, ૨૦૧૬, ૪૦ - ૩
રિચર્ડ બ્રીન્ઝલીના નાટકો વિશે - સુરેશ શુકલ, બુદ્ધિપ્રકાશ, ઑક્ટો, ૨૦૧૬, ૩૩ - ૫
વિશ્વના નાટ્યસિદ્ધાંતો :બેર્ટ્રોલ્ટ બ્રેશ્ટ - એસ. ડી. દેસાઇ, ફાર્બસસભા ત્રૈમાસિક, એપ્રિલ - જૂન, ૨૦૨૦, ૯ - ૧૫
‘શર્વિલક’ નો રાજવિપ્લવ - લેખનમાં અને મંચનમાં - મહેશ ચંપકલાલ, બુદ્ધિપ્રકાશ, ડિસે, ૨૦૧૮, ૨૪ - ૩૦, જાન્યુ, ૨૦૧૯, ૧૧ - ૮, ફેબ્રુ, ૨૦૧૯, ૨૩ - ૩૨
શેક્સપિયરના નાટકનો પહેલો ગુજરાતી અનુવાદ - દીપક મહેતા, શબ્દસૃષ્ટિ, સપ્ટે, ૨૦૧૮, ૬૧ - ૩
શ્રીકાંત શાહ : એક વિલક્ષણ નાટ્યસર્જક - ભરત દવે, નાટક, જાન્યુ - માર્ચ, ૨૦૨૦, ૮ - ૧૦
સતીશ વ્યાસનાં નાટકોમાં સામાજિક સંદર્ભ - ચીમનલાલ બી. પટેલ, શબ્દસૃષ્ટિ, ઑગસ્ટ, ૨૦૧૮, ૮૯ - ૯૩
સાંપ્રત ગુજરાતી એકાંકીઓ - ધ્વનિલ પારેખ, ફાર્બસસભા ત્રૈમાસિક, જાન્યુ - માર્ચ, ૨૦૨૦, ૭૭ - ૮૦
સાંપ્રત ગુજરાતી નાટકો અને સમાજ - ધ્વનિલ પારેખ, શબ્દસૃષ્ટિ, જુલાઇ, ૨૦૧૮, ૮૯ - ૯૫
હયવદન, અશ્વમેઘ અને પશુપતિ નાટકોનો મોટિફની દ્રષ્ટીએ અભ્યાસ - શિવશંકર એચ. જોષી, શબ્દસૃષ્ટિ, ઑગસ્ટ, ૨૦૧૬, ૭૧ - ૫
 (નાટયકાર) હસમુખ બારાડી - મહેશ ચંપકલાલ, બુદ્ધિપ્રકાશ, માર્ચ, ૨૦૧૭, ૨૦ - ૨