ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/વ/વત્સલરસ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search