ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/વ/વાસ્તવસિદ્ધાન્ત

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


વાસ્તવસિદ્ધાન્ત(Reality Principle) જુઓ, સુખસિદ્ધાન્ત