ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/વ/વિપ્રલબ્ધા

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


વિપ્રલબ્ધા જુઓ, નાયિકા