ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/વ/વિશેષ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


વિશેષ : વિશેષ અલંકારના ત્રણ પ્રકાર છે. ૧, પ્રસિદ્ધ આધાર વગર જ્યારે આધેયની વિશિષ્ટ સ્થિતિ હોય તે પહેલો પ્રકાર. ૨, એક જ વસ્તુની એક જ સ્વરૂપે અનેક આશ્રયમાં ઉપસ્થિતિ તે બીજો પ્રકાર અને ૩, એક જ કાર્ય કરતાં તે જ પ્રયત્નથી ન ધારેલું બીજું કામ પણ આપોઆપ સિદ્ધ થાય તે ત્રીજો પ્રકાર. જેમકે ૧, “સ્વર્ગે ગયેલા હોવા છતાં જેમની અનેક ગુણોથી યુક્ત વાણી જગતને આનંદ આપે છે તે કવિઓ કેમ વંદ્ય ન બને?” ૨, “તે સુંદરી તારા હૃદયમાં વસે છે, આંખોમાં વસે છે અને વચનોમાં પણ વસે છે, અમારા જેવી પાપિણીઓ માટે અવકાશ ક્યાંથી?” જ.દ.