ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/વ/વિષ્કંભક

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


વિષ્કંભક જુઓ, અર્થોપક્ષેપકો