ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/વ/વિસ્તૃતિ સિદ્ધાન્ત

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


વિસ્તૃતિ સિદ્ધાન્ત(Extensional theory) જુઓ, વિવક્ષા સિદ્ધાન્ત