ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/વ/વીથી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


વીથી જુઓ, રૂપક