ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/વ/વેષ્ટનલેખન

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


વેષ્ટનલેખન(Blurb) : પુસ્તકના વેષ્ટન પર પુસ્તકની સામગ્રી અંગેનું છપાતું સંક્ષેપ લેખન. આ લેખન, જાહેરાતના પ્રકારનું મોટેભાગે ઉત્સાહી અને અતિશયતાભર્યું હોય છે. કોઈ સમતોલ અવલોકનનો એના પર મદાર બાંધી શકાય નહિ. અપેક્ષિત ખરીદનારને એમાંથી પુસ્તક અંગેની માહિતી મળી રહે છે. આ સંજ્ઞાની શોધ અમેરિકન લેખક ગેલેટ બર્જિસે(Gelett Burgess) કરી છે. હ.ત્રિ.