ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/વ/વ્યાયોગ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


વ્યાયોગ જુઓ, રૂપક