ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/શ/શ્રુતિભંગ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


શ્રુતિભંગ જુઓ, પિંગળશાસ્ત્ર