ચાંદનીના હંસ/૨૨ વરસાદી આકાશે કાન માંડતા સંભળાય

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


વરસાદી આકાશે કાન માંડતા સંભળાય....

વરસાદી આકાશે કાન માંડતા સંભળાય
સમુદ્રનીલ જળ વહેતી
આંખો.

કાળા વાદળોમાં ખળખળતા ધુમ્રગોટે
ટપકું થઈ દેખાતી બંધ થઈ હતી તે ટ્રેન.
ને ફરી છાતીમાં પડઘાતી વળ ખાય
તેની માઈલો દૂર નીકળી ગયેલી વ્હીસલો.

૨૧-૭-૭૭