જનપદ/સંપૂટમાં

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
સંપૂટમાં


મેઘ અને અંધારાની ગારથી
દિશાની ભીંતો લીંપાઈ ગઈ
ખેંચાઈ મેઘ ધારાઓની રાશ
ગામમાં મન પાછું વળ્યું
હું ઘરના સંપૂટમાં.
નળિયાં પરથી નેવાંનાં તોરણ પડીને
ઢગલો થાય
રેડાય અંધારું
વણાય ને પલળે પોત
ભીંતો રેશમ રેશમ
અરધા છોડ હળક ડળક પાણીમાં
આંખમાં ધોળા કાળાની બંધાય ધાર
બને, અટકે, ગોકળગાયનું શિંગડું પાછું માથામાં પેસે.

ફૂટે કૂંપળ આંગળી
પગનાં મૂળ માટી વીંધતાં ચાલે
ડબ ધબકી હ્રદય દાબડી
મોટી થાય દાબડી –
ધબકીથી હફહફે અંધારું.